JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године

15.12.2017 00:02 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЗУ АПОТЕКА „МЕДИКА“

БРАТУНАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

I - ЗУ Апотека „Медика“ Братунац расписује конкурс за пријем радника на одређено вријеме.

 1.  Магистар фармације - 1 (један) извршилац

 2.  Фармацеутски техничар - 1 (један) извршилац

II - Општи услови:

- да су држављани РС или БиХ, да су старији од 18 година, да се не води кривични поступак, да нису осуђивани за кривично дјело и да имају општу здравствену способност.

III - Посебни услови:

(1) - завршен одговарајући факултет са звањем магистар фармације, положен стручни испит и посједовање важеће лиценце; познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство у апотеци (није неопходно);

(2) - завршена средња медицинска школа - звање фармацеутски техничар, положен стручни испит за звање фармацеутски техничар; познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство у апотеци (није неопходно)

IV - Потребна документација:

- увјерење о држављанству, извод из МКР,

- увјерење да се не води кривични поступак, увјерење да није осуђиван за кривично дјело, доказ о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

- овјерена копија дипломе,

- овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије Апотеке „Медика“ Братунац или на адресу апотеке, са назнаком „Пријава на конкурс“, ул. Петра Кочића бб. 75420 Братунац.

****** *******************

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

75420 БРАТУНАЦ

         расписује се:

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Професор/наставник руског језика (8 часова седмичне норме), са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са  неплаћеног одсуства са посла, односно до 31.3.2018. године.

Поред  услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности  школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

  Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном)  и документације којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме, и дужина радог стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу, испуњавала остале услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исти неће бити враћени кандидатима.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се у понедјељак, 25.12.2017. године, са почетком у 11 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве  и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком „За конкурс“ или лично  у секретаријат школе.

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

************** ******************

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

          доносим:

ОДЛУКУ

о објављивању конкурса

 

1.      Посредством завода за запошљавање Републике Српске извршити објављивање конкурса за попуну  радног мјеста:

1)      Професор/наставник руског језика, са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом (8 часова седмичне норме), на одређено вријеме – до 31.3.2018. године, 1 извршилац

2. Како на подручју актива директора основних и средњих школа нема радника који су остали без норме или дијела норме као наставници руског језика, неће се вршити интерно оглашавање на овим активима.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица