ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.07. 2018. године

13.07.2018 00:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

Општина Осмаци

Начелник општине Осмаци

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Осмаци

I - Начелник општине Осмаци расписује јавни конкурс за именовање начелника одјељења у Општинској управи Осмаци и то:

1. Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности

II - Опис послова

Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговора за његов рад и обавља друге послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Осмаци ("Службени гласник општине Осмаци", број 6/18).

III - Мандат

Начелника одјељења на приједлог начелника општине именује Скупштина општине на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине који га је изабрао.

Начелник одјељења има статус општинског службеника.

Категорија радног мјеста: прва.

IV - Општи услови за кандидате:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава БиХ и

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V - Посебни услови за кандидате

1. завршен четворогодишњи студиј економског смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно одговарајућег звања,

3. да има положен стручни испит за рад у управи.

Изузев из тачке 3. овог члана, лице које је у другом органу или организацији радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос на руководеће радно мјесто уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико лице не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос.

VI - Потребна документа

Приликом подношења пријаве за Јавни конкурс за заснивање радног односа, кандидат прилаже доказе за испуњавање општих и посебних услова прописане Законом и Правилником.

1. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

- Дипломе о стеченом високом образовању,

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана (кандидат уз увјерење о дипломирању доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. - Изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са законским прописима из области високог образовања. - Изузетно, ако су кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији, немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Кандидат не треба да доставља увјерење о дипломирању старије од годину дана ни диплому о стеченом високом образовању академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или друге сличне дипломе уколико нису тражене у посебним условима конкурса, јер оне не могу доказати стечено звање завршеног основног, односно додипломског студија.

-  Исправа којом се доказује радно искуство у струци, односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење, или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство. Као доказ о радном искуству (у траженом степену стручне спреме, струци, звању, релевантном радном искуству) кандидат може да достави:

а) потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе, више, средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период радног ангажовања на радним задацима,

б) увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо, више или средње образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

ц) писмо препоруке или другу сличну исправу, уколико садржи све елементе потврде или увјерења из тачке а).

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85//11 и 7/15).

-  познавање рада на рачунару,

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат доставља увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике, докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

2. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопије:

- увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- извод из матичне књиге рођених,

- биографију о кретању у служби,

- личну карту и

- изјаву да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

ц) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX тачка 1 Устава БиХ,

д) није у сукобу интереса, односно да не постоји неспојивост у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VII - Пријава

Пријава на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и у Општинској управи Осмаци.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести: назив јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног мјеста службеника, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим видовима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радно искуство, додатне способности и посебне изјаве.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом

VIII - Поступак избора

Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна комисија, коју именује начелник општине.

У изборном поступку се врши оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата који учествују у изборном поступку, према критеријумима и мјерилима прописаним за избор. У спровођењу поступка за избор службеника комисија врши избор кандидата на исти начин за све кандидате који се пријављују за исто упражњено радно мјесто.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа обавјештавају се појединачно писменим путем и путем интернет странице Општине Осмаци њњњ/осмаци.орг.

Изборни поступак за избор начелника одјељења спроводи се путем усменог интервјуа. Усмени интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту. О резултатима јавног конкурса сви кандидати биће писмено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности и овјерене изјаве из тачке VII.2. (подтачке а), б), ц) и д)).

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

IX - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, у затвореној коверти, на адресу: Општина Осмаци, Осмаци бр. 111, 75406 Осмаци, са назнаком: "Конкурсна комисија за спровођење поступка пријема службеника у Општинској управи Осмаци". Службеник задужен за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Јурош Јањић, контакт телефон: 056/337-314.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица