JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.10. 2018. godine

12.10.2018 00:37 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

****************************

                                                                                             

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

KOZLUK

raspisuje:

                                                                                                                      

KONKURS

 

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik  likovne kulture, 12 časova, određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, jedan izvršilac – pripravnik.

Mjesto rada CŠ Kozluk.

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16) i posebnih uslova u skladu sa članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj  44/17; 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS” broj:74/18), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10;25/14 i 76/15).

Kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumente:

- prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava, prije zasnivanja  radnog odnos,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate sa radnim iskustvom,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pismenim putem će biti obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, ul.  Drinska  70, 75413 Kozluk.

                                                                                                                                                                               

***********

JU  OŠ “KOSTA TODOROVIĆ”

SKELANI

raspisuje:

                                                                        

 KONKURS

 za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

  6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža (za nastavnika fizike i nastavnika biologije);

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani 75436 Skelani, sa naznakom “Komisija za izbor”.    

**********

OŠ “ALEKSA JAKŠIĆ”

MILIĆI

Raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

         

1. Bibliotekar (50% radnog vremena)................................................. 1 izvršilac

(sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom)

Kandidat  treba da ispunjava  opšte uslove predviđene Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17, 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i  25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 74/18).  

          Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je  radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala zlostavljanja djece, trgovine ljudima, za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem.

         

Posebni uslovi:

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs), za prijem u radni odnos  potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,    

3. Dodatak  diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua. Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu  JU Osnovna škola “Aleksa Jakšić” Milići, ul. Jovana J. Zmaja broj 3.  a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********

JU SŠC “MILORAD VLAČIĆ”

VLASENICA

raspisuje:

KONKURS

za radno mjesto

1. Stručni saradnik pedagog, puna norma, lice bez iskustva (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja)

2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

3. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 čas redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.                                                                            

                                                                                

I   Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata

II  Posebni uslovi

Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnazijama, i to:

1. Za radno mjesto pod brojem 1. diplomirani pedagog, profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog - pedagog, profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je jedan pedagogija

2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Teološki fakultet.

3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Teološki fakultet.

III Potrebna dokumentacija:

• Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

• Izvod iz matične knjige državljana,

• Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

• Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

• Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

• Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 24.10.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica  Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs                                  

          *******************             

                                                                                        

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

BRATUNAC      

raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnog  mjesta

1. Nastavnik muzičke kulture, 4 časa.................. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom:

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 3 časa................ 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

3. Nastavnik geografije, 2 časa................ 1 izvršilac na određeno    vrijeme do    31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Nastavnik matematike, 4 časa............ na određeno vrijeme do  31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5. Nastavnik ruskog jezika,  8 časova.................        1 izvršilac na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Nastavnik osnova informatike, 9 časova.......... 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika na obavljanju funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

7. Nastavnik razredne nastave za poslove voditelja jutarnjeg čuvanja,  sa    1/2 norme....... 1 izvršilac na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/2019. godini.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15)

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj  44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola će  pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom)  i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, i dužina radog staža po vrstama posla,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije   ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Komisija će u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18) pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata na javni konkurs komisija neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”

Prijave  sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom “Za konkurs” ili lično  u sekretarijat škole.

*************

 JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

  BRATUNAC”

raspisuje:

      KONKURS

   za popunu upražnjenih radnih mjesta

                        

1. Psiholog, jedan izvršilac na neodređeno radno                                                                           vrijeme

2. Diplomirani inženjer elektrotehnike  jedan izvršilac na određeno radno       

    smjer elektronika  vrijeme, do povratka radnika sa                                                                           bolovanja

                               

3. Profesor pravoslavne vjeronauke    5 časova nastavne norme  na određeno

                                                                  radno vrijeme do 31.8.2019. god.

4. Profesor islamske vjeronauke      1 čas nastavne norme na određeno

                                                                     radno vrijeme  do 31.8.2019. god.

                                                                                      

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Prima se lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Prima se lice  sa položenim stručnim ispitom za rad u školi ili lice sa radnim iskustvom  (član 104. Stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Službeni glasnik RS br. 41/18)

3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4. Primaju se lica sa položenim stručnim ispitom vjeroučitelja ili lica sa radnim iskustvom (član 104. Stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ).

     

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/2016, 66/18), članom  104. i 106.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju primjenom odredaba za pojedina radna mjesta (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12 , 80/14 i 83/15) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije)

1. Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom (završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

6. Uvjerenje prethodnog poslodavca o stečenom radnom stažu u struci  

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci

11. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata  a prije zasnivanja radnog odnosa).

             

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i intervju 22.10.2018 . godine sa početkom u 13 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i u koliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “Srednjoškolski centar Bratunac”, Petra Kočića bb

   75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica