JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године

12.01.2018 00:02 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

************

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

ЧЕЛОПЕК - ЗВОРНИК

Расписује:

ОГЛАС

за пријем радника

На одређено вријеме:

1. Наставник ликовне културе, 5 часова, до 31.8.2018 - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

         Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 102/14), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС", 77/09; 86/10; 25/14).

         Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

         Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

         Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

         Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

         Интервју ће се обавити у понедјељак, 22.1.2018. године, у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

         Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" Челопек бб, 75400 Зворник.

***************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР КОЧИЋ" ЗВОРНИК

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем у радни однос радника за попуну упражњеног радног мјеста:

1. Наставник њемачког језика, лице без радног искуства - приправник, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

- занимање: професор њемачког језика и књижевности, дипломирани филолог - германиста.

Услови конкурса:

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр.1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

           1)  увјерење о држављанству,

           2)  извод из матичне књиге рођених,

           3)  љекарско увјерење накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

            4)   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

           5) доказ да лице није одрадило приправнички стаж у струци (овјерена копија радне књижице,  увјерење издато од Завода за запошљавање и сл.)

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање  и интервју ће се одржати у просторијама школе дана, 23.1.2018. године, у 10 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

                © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица