JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

10.11.2017 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

SŠC "MILORAD VLAČIĆ"

VLASENICA

      raspisuje

KONKURS

za radno mjesto

1. Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije......... 6 časova vježbi, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.                                                                           

                                                                             

 I  Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

II Posebni uslovi

1. Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama).

2. Pod rednim brojem 1. lice bez iskustva (dipl. medicinska sestra ili viša medicinska sestra - tehničar).

III Potrebna dokumentacija:

• Prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

• Izvod iz matične knjige državljana,

• Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

• Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela, a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

• Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

• Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 20.11.2017. godine u prostorijama škole sa početkom u 13.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC "Milorad Vlačić" Vlasenica  Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs

*************

OPŠTINA VLASENICA

Načelnik opštine Vlasenica 

raspisuje

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs  za popunjavanje  upražnjenih radnih mjesta i prijem namještenika  u radni odnos  u Opštinsku upravu opštine Vlasenica na radna mjesta:

1. Starješina vatrogasne jedinice.......................................................1 izvršilac

2. Vatrogasac-komandir odjeljenja..........................................................1 izvršilac

3. Vatrogasac-serviser..............................................................................1 izvršilac

4. Vatrogasac-vođa smjene...........................................................................4 izvršioca

5. Vatrogasac........................................................................................2 izvršioca

6. Vatrogasac –vozač....................................................................4 izvršioca

II Opis poslova:

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.

Organizuje i rukovodi radom teritorijalne vatrogasne jedinice, donosi godišnji plan i program rada, obezbjeđuje realizaciju Plana zaštite od požara, donosi planove i programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i obezbjeđuje njihovu realizaciju, vrši raspored na dužnosti po smjenama, utvrđuje pojedinačne obaveze za izvršenje po planu i programu stručnog osposobljavanja, kontrole ispravnosti sredstava i opreme za gašenje, kao i druge zadatke zaposlenih u TVJ, podnosi izvještaj o radu TVJ i realizaciji zadataka definisanih  Planom zaštite od požara i godišnjim planom i programom, predlaže mjere jačanja stručne osposobljenosti TVJ i mjere za poboljšanje ukupnog stanja zaštite od požara na području opštine, vrši nabavku kancelarijske opreme i potrošnog materijala, sarađuje sa inspekcijom za zaštitu od požara i Vatrogasnim savezom Republike Srpske po pitanjima iz nadležnosti TVJ, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Status radnog mjesta: namještenik

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 2.

Pomaže starješini TVJ u njegovom radu i izvršava poslove koje mu iz svoje nadležnosti povjeri starješina, vrši kontrolu ispravnosti tehničkih sredstava rada i vodi evidenciju o izvršenim pregledima tehničkih sredstava i opreme, izdaje uputstva i naredbe za rad vatrogasaca i prati njihovo izvršavanje, brine o psihofizičkoj spremnosti vatrogasaca za izvršavanje operativnih zadataka u svim uslovima rada, izvodi teoretsku i praktičnu  obuku prema programu stručnog osposobljavanja, učestvuje u pripremi i izradi elaborata za izvođenje združenih  taktičkih vježbi na specifičnim objektima u kojima je planirano učešće više jedinica, učestvuje u izvođenju obuka za zaposlene u preduzećima i ustanovama i za građane u preventivnoj zaštiti od požara i početnom gašenju požara, rukovodi akcijama gašenja požara, pravi raspored korišćenja godišnjih odmora, podnosi pismene prijave starješini za eventualna kršenja pravila vatrogasne službe, obavlja i druge poslove po nalogu starješine vatrogasne jedinice.

Status radnog mjesta: namještenik

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 3.

Pomaže starješini TVJ u njegovom radu i izvršava poslove koje mu iz svoje nadležnosti povjeri starješina, vrši kontrolu ispravnosti tehničkih sredstava rada i vodi evidenciju o izvršenim pregledima tehničkih sredstava i opreme, izdaje uputstva i naredbe za rad vatrogasaca i prati njihovo izvršavanje, brine o psihofizičkoj spremnosti vatrogasaca za izvršavanje operativnih zadataka u svim uslovima rada, izvodi teoretsku i praktičnu  obuku prema programu stručnog osposobljavanja, učestvuje u pripremi i izradi elaborata za izvođenje združenih  taktičkih vježbi na specifičnim objektima u kojima je planirano učešće više jedinica, učestvuje u izvođenju obuka za zaposlene u preduzećima i ustanovama i za građane u preventivnoj zaštiti od požara i početnom gašenju požara, rukovodi akcijama gašenja požara, pravi raspored korišćenja godišnjih odmora, podnosi pismene prijave starješini za eventualna kršenja pravila vatrogasne službe, obavlja i druge poslove po nalogu starješine vatrogasne jedinice.

Status radnog mjesta: namještenik

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 4.

Rukovodi smjenom u dežurstvu u svim akcijama gašenja požara i pružanja pomoći u spašavanju ljudi i materijalnih dobara, brine o stručnom  usavršavanju radnika u smjeni, vođenju dnevnika rada i svih potrebnih evidencija u toku dežurstva, podnosi starješini TVJ izvještaj i skicu gašenja požara po okončanju akcije, brine o opravdanosti, gotovosti, spremnosti radnika u njegovoj smjeni, kontroliše ispravnost vatrogasnih vozila i drugih sredstava za gašenje požara u smjeni, brine o čišćenju, pranju, podmazivanju i samostalno otklanja manje kvarove i nedostatke, putem teoretske  i praktične nastave neposredno usavršava svoje znanje, kao i znanje zaposlenih u smjeni, odgovara za rad i disciplinu radnika u njegovoj smjeni, dežura u službi i vrši fizičko obezbjeđenje objekata i opreme, sarađuje sa organima bezbjednosti za vrijeme gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu starješine vatrogasne jedinice.

Status radnog mjesta: namještenik

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 5.

Neposredno učestvuje na izvršavanju poslova i zadataka gašenja  požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara, učestvuje u realizaciji programa stručne obuke vatrogasaca i zadataka potrebnih za sticanje psihofizičkih pretpostavki za uspješno izvođenje postavljenih zadataka, izvršava zadatke po nalogu vođe smjene, prijavljuje vođi smjene sve uočene kvarove i nedostatke na sredstvima rada i opreme, brine o higijeni prostorija za dežurstvo i drugih zajedničkih prostorija, obavlja i druge poslove iz djelokruga TVJ:

Status radnog mjesta: namještenik

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 6.

Neposredno učestvuje na izvršavanju poslova i zadataka gašenja požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara, učestvuje u realizaciji programa stručne obuke vatrogasaca i zadataka potrebnih  za sticanje psihofizičkih pretpostavki za uspješno izvođenje postavljenih zadataka, izvršava zadatke po nalogu vođe smjene, upravlja motornim vozilom, vrši redovno održavanje vozila, kontrolu tehničke ispravnosti vozila, čišćenje, pranje i podmazivanje vozila po povratku sa intervencije, u granicama svojih mogućnosti vrši otklanjanje sitnih kvarova, vodi evidenciju o korišćenju vozila i vrši pravdanje utroška goriva i maziva, izvršava i druge zadatke po nalogu vođe smjene, brine o higijeni garažnog prostora, obavlja i druge poslove iz djelokruga TVJ.

Status radnog mjesta: namještenik

III  Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost (odnosi se samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću namještenika  u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

VSS, Fakultet tehničkih nauka, VII stepen ili VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 ECTS bodova tehničkog smjera, 3  godine  radnog  iskustva u  struci  i položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

SSS, tehničkog smjera, IV stepen ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 2 godine radnog iskustva u  struci , položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, da nije stariji od 25 godina (odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na mjesto vatrogasca-komandira  odjeljenja) i da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

SSS, tehničkog smjera, IV stepen ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 2 godine radnog iskustva u struci , položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, da nije stariji od 25 godina (odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na mjesto vatrogasac-serviser) i da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

SSS, tehničkog smjera, IV stepen ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 2 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, da nije stariji od 25 godina (odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na mjesto vatrogasac-vođa smjene) i da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.

SSS, tehničkog smjera, IV stepen ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 2 godine radnog iskustva  u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, da nije stariji od 25 godina (odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na mjesto vatrogasac) i da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6.

SSS, tehničkog smjera, IV stepen ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 2 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, položen ispit za vozača C kategorije, da nije stariji od 25 godina (odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na mjesto vatrogasac-vozač) i da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

V Prijava  na  javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i opštine Vlasenica, a  može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica na šalteru broj 7.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti  naziv  jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta namještenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.

Tačnost podataka navedenih  u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

VI   Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju sljedećih dokumenata:

1) fotokopiju uvjerenja o državljanstvu

2) svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi

3) uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)

4) fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2 i 4) i fotokopiju uvjerenja  o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za radna mjesta pod rednim brojem 3, 5 i 6)

5) fotokopiju vozače dozvole za radno mjesto pod rednim brojem 6.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

VII  Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o  poznavanju organizacije  jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni i putem internet stranice opštine Vlasenica.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VIII  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3)  4) i tačke 5. za radno mjesto pod rednim brojem 6. i  ovjerene izjave iz  poglavlja III tačke 4), 5), 6) i 7)  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za radno mjesto pod rednim brojem 1. i  uvjerenje  da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje  poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 4, 5. i 6.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

IX  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u  dnevnom listu "Glas Srpske".

 Prijave se mogu podnositi neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu: Opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom "Prijava na Javni konkurs".

Za davanje  dodatnih  obavještenja o Javnom konkursu zadužen je Bunijevac Pavle, telefon 056/490-075.

**************

OPŠTINA VLASENICA

Načelnik opštine Vlasenica

 raspisuje

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vlasenica na radna mjesta:

1. Samostalni stručni saradnik za poslove arhive, ovjeru potpisa rukopisa i prepisa....................................................1 izvršilac

2. Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti...............................................1 izvršilac        

3. Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo......................................1 izvršilac                                                                                 

4. Stručni saradnik  za poslove boračko-invalidske zaštite i zdravstvenu i  socijalnu zaštitu..............................................1 izvršilac       

                         

II Opis poslova:

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.

Prati propise iz oblasti arhive i ovjere, prima zahtjeve za pronalaženje predmeta iz arhive i daje ih ovlašćenim radnicima opštinske uprave na revers, vodi računa da se izdati predmeti na revers na vrijeme vrate u urednom stanju,  pronalazi predmete u arhivi, fotokopira predmete iz arhive po zahtjevima stranaka i ovlašćenih radnika opštinske uprave, učestvuje u arhiviranju predmeta i njihovo slaganje u arhivi, učestvuje u vršenju škartiranja registratorskog materijala i priprema predaju arhivske građe nadležnom arhivu, obavlja poslove ovjere  potpisa, rukopisa i prepisa  u skladu sa zakonom i uputstvom, vodi poseban upisnik za ovjeravanje, odgovoran je za upotrebu i čuvanje pečata koje koristi u radu, odgovoran je za provođenje sistema upravljanja kvalitetom po međunarodnim ICO standardima, odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, odgovoran je ispravnost i održavanje sredstava rada, sačinjava plan i izvještaj o radu i dostavlja ga načelniku odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja

Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 2.

Koordinacija rada sa drugim odjeljenjima/službama opštinske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja, izrada analize, informacija i izvještaja iz oblasti kulture, sporta i fizičke kulture i NVO za koje je nadležno, izrada uvjerenja o činjenicama  o kojima se vodi službena evidencija, praćenje stanja  i predlaganje mjera za poboljšanje stanja za koje je osnovano, izrada izvještaja o radu i realizacija  zaključaka skupštine opštine, primjena i praćenje propisa i drugih akata iz oblasti rada odjeljenja, učešće u izradi prijedloga budžeta opštine, izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, saradnja sa domom zdravlja, bolnicom, centrom za socijalni rad i drugim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite, saradnja sa školama, fakultetima i ustanovama iz oblasti sporta i fizičke kulture, izrada operativnih planova po oblastima koje su u nadležnosti odjeljenja, a odnose se na društvene djelatnosti.

Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 3.

Priprema rješenja za rad državnih i privatnih preduzeća i preduzetničkih radnji u skladu sa zakonom i drugim propisima, daje uputstva strankama u vezi sa izdavanjem rješenja za obavljanje privredne djelatnosti, vodi propisane evidencije o preduzetničkim  radnjama i preduzećima i na osnovu istih izdaje uvjerenja, formira bazu podataka i dostavlja izvještaje načelniku odjeljenja s ciljem izrade analitičko-informativnih materijala, priprema  podatke i učestvuje u izradi izvještaja o stanju rješavanja upravnih predmeta i izdatih uvjerenja, priprema rješavanje upravnih stvari u prvostepenom postupku u predmetu izdavanja odobrenja za osnivanje samostalnih  radnji, obavljanja  djelatnost kako osnovnog, tako i dopunsko-dodatnog zanimanja iz svih oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti i vrši sve vrste statusnih promjena za vrijeme obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, priprema rješenja u predmetu izdavanja  odobrenja za vršenje javnog prevoza lica ili stvari-vlastiti prevoz, taksi prevoz  i auto škola u vanlinijskom drumskom saobraćaju, odgovoran je za provođenje sistema upravljanja kvalitetom po međunarodnim ISO standardima, odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, sačinjava plan rada i izvještaj o radu i dostavlja načelniku odjeljenja,

obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja

Odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 4.

Isplate novčanih pomoći porodicama poginulih boraca, vojnim invalidima, učesnicima NOR-a ili članovima njihovih porodica iz sredstava budžeta opštine, vodi evidenciju o stambenom zbrinjavanju i priprema podatke za unos u informacioni sistem, prati broj korisnika porodične i lične invalidnine koji su ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite, vodi registar o korisnicima, ispunjava zdravstvene knjižice i prijavljuje u Fond zdravstvenog osiguranja, Poresku upravu Vlasenica, kompletira predmet od podneska i prikuplja potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava, prati stanje i predlaže mjere u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, vodi evidenciju spomenika, izdaje uvjerenja o statusu  porodica poginulih  boraca, ratnih  vojnih invalida, statusa boraca i CŽR, vrši prijave i odjave korisnika prava na zdravstveno osiguranje, kompletira predmete jednokratne pomoći boračkih kategorija, odgovoran je za provođenje sistema upravljanja kvalitetom po međunarodnim ISO standardima, odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje posla, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, sačinjava plan rada i dostavlja načelniku odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, sedma kategorija trećeg  zvanja

III  Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

VSS, fakultet društvenog smjera, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

VSS, Ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

VSS, Pravni fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

SSS, matematičko-fizičko računarska, srednja škola ekonomskog smjera ili gimnazija, IV stepen, položen stručni ispit za rad u upravi, 6 mjeseci radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da  se primi u radni odnos na  rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

V Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i opštine Vlasenica, a  može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica na šalteru broj 7.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti  naziv  jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.

Tačnost podataka navedenih  u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

VI   Uz prijavu na  javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju sljedećih dokumenata:

1) fotokopiju uvjerenja o državljanstvu

2) diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku  šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi  Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85/11 i 7/15)

4)  uvjerenje ili potvrda o  radnom  iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)

5) uvjerenje o  poznavanju rada na računaru (uvjerenjem škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta - fotokopija indeksa koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili  drugu ispravu koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj  srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

VII Sa svim kandidatima  koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku,  poznavanju organizacije  jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno  pismenim putem obaviješteni i putem internet stranice opštine Vlasenica.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VIII  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3), 4) i 5), ovjerene izjave iz  poglavlja III tačke   4), 5), 6) i 7)  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

IX  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske"

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu: Opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom "Prijava na Javni konkurs".

Za davanje  dodatnih  obavještenja o Javnom konkursu zadužen je  Bunijevac Pavle, telefon 056/490-075.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica