ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

09.03.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

**********

                       

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ВЛАСЕНИЦА

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма.......................................2 извршиоца

на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице без радног искуства - приправник.

За наведено радно мјесто поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник републике Српске", број 44/17), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник републике Српске", број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник републике Српске", број 44/17).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник републике Српске", број 44/17) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 45/16) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник републике Српске", број 44/17).

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног

избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана, 21.3.2018. године (сриједа), у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Јавна установа  Основна школа "Вук Караџић" Власеница, ул. Светосавска бр. 30, 75 440 Власеница. 

***********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"                

РОЋЕВИЋ

 расписује:  

КОНКУРС

  за упражњена радна  мјеста

1. Наставник  ликовне културе - на 15 часова седмично, без радног искуства  на одређено вријеме до 30.6.2018. године у ЦШ Роћевић и ПО Брањево - 1 извршилац,

2. Наставник  разредне наставе  - 1 извршилац  са радним искуством 1 (једна) година и положеним стручним испитом до повратка раднице са боловања за рад у подручној школи у  Брањеву,

3. Наставник разредне наставе  - 1 извршилац без радног искуства до повратка раднице са породиљског боловања за рад у централној школи у Роћевићу,

4. Наставник разредне наставе - 1 извршилац  на одређено вријеме до 31.8.2018. године без радног искуства са радом у подручном одјељењу Кисељак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 45/16).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом , контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико  се на конкурс под тачком 1. и под тачком 3. не  јаве лица са радним искуством у обзир  могу доћи и лица  која се  пријаве на конкурс без радног искуства.

- Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили  потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове  конкурса обавиће се  интервју дана, 19.3.2018. године  (понедељак),  у 10 сати у просторијама ЈУ Основне школе  "Вук Караџић" у Роћевићу.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве  на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се  узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање и у дневном листу "Глас Српске" Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Роћевић бб, 75413  Козлук.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица