ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 02. 2018. године

09.02.2018 00:01 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*****************

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

Д. ПИЛИЦА - ЗВОРНИК

Расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професора математике, 50% норме, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања, а најдаље до 30.6.2018. године  - приправник. .................... 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену  фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2)  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради од кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 20.2.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Никола Тесла" Пилица, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Никола Тесла" Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица