ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

07.09.2018 15:17 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

1. Професор разредне наставе (професор/наставник разредне наставе), пуна норме, на одређено вријеме, у трајању до 12 мјесеци, односно до стицања услова за полагање приправничког испита, приправник, један извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује се увјерењем о неосуђиваности  које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Комисија за пријем радника писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе: ЈУ “Прва основна школа”, Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница                                                                                                           

 Контакт тел: 056/440-216                                                                                                                                                 

**************

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МИЛИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС

I

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника на период од годину дана, ради обављања приправничког стажа и то:

1. Професор српског језика и књижевности, лице без искуства - приправник, један извршилац, на период од 12 мјесеци.

II

Опис послова

Приправник се прима на одређено вријеме ради стицања радног искуства и оспособљавања за полагање стручног испита.

Оспособљавање приправника вршиће се по програму донесеном од стране директора ЈУ Народна библиотека Милићи.

III

Општи и посебни услови конкурса:

- Општи услови за кандидата:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност за обављање наведених послова, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. да се не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова

- Посебни услови:

- висока стручна спрема, са 240 ECTS бодова, и стручним звањем: професор српског језика и књижевности.

- да кандидат нема радног искуства након стечене високе стручне спреме, и да се налази на евиденцији незапослених лица).

IV

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс на којој обавезно уписати број контакт телефона, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова

4. копију дипломе,

5. копију радне књижице.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у  оригиналу или овјереној фотокопији.

Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

          Изабрани кандидат је дужан прије потписивања уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављује и увјерење да се против истог не води кривични поступак.

V

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаву на конкурс доставити на адресу ЈУ Народна библиотека Милићи, Трг рудара 1 75446 Милићи, са назнаком Комисија за избор.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

**************

                                                                                            

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

КОЗЛУК

расписује:

                                                                                                                       

   КОНКУРС

 за пријем у радни однос

1. Наставник физике – 6  часова, одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник, мјесто рада Козлук           

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16) и посебних услова у складу са чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17; 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник  РС”, број:74/18), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15).

Кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

- пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају

- увјерење о држављанству

- родни лист или овјерену копију личне карте

- љекарско увјерење о психофизичкој способности, не старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава, прије заснивања  радног однос,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидате   који су доставили потпуне и благовремене пријаве комисија  ће писменим путем обавијестити  о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић”, ул.  Дринска  70, 75413 Козлук.

                                                                                    

**********

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

И Начелник општине Власеница  расписује јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Власеница са високим образовањем, на одређено вријеме у трајању од годину дана за  једног извршиоца:

1. Дипломирани инжењер шумарства - 240 ECTS...........................................................1 извршилац

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос  у том степену стручне спреме или звања.

II Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

III  Посебни услови:

Диплома о завршеном високом образовању одговарајућег смјера

IV Уз пријаву на јавни конкурс кандидат прилаже сљедећа докумената у оригиналу или овјереној фотокопији:

1. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,

4. овјерену изјаву код надлежног органа  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. овјерену изјаву код надлежног органа  да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања конкурса,

6. овјерену изјаву  код надлежног органа да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

7. овјерену изјаву код надлежног органа  да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),

8. овјерену изјаву код надлежног органа да није обављао приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања и

9.  диплому  о завршеној стручној спреми (кандидат који је  високо образовање  стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење-изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидати који буду изабрани дужни су доставити увјерење о општој здравственој  способности прије заснивања радног односа на одређено вријеме.

В Комисија ће одбацити закључком неблаговремене  и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника  у Општинској управи општине Власеница.

VII   Рок за подношење пријава је 15 дана од дана  објављивања у  дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу подносити непосредно у Шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу: Општина Власеница, ул. Светосавска 14, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”. За  додатна обавјештења о јавном конкурсу може се обратити Бунијевац Павлу  на телефон 056/490-075.

О резултату јавног конкурса сви кандидати биће обавијештени, а документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

************

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕБРЕНИЦА

Директор Туристичке организације Сребреница,

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Туристичку организацију Сребреница

I - Расписује се јавни конкурс (у даљем тексту конкурс) за пријем 2 (два) приправника са високом стручном спремом у Туристичку организацију Сребреница:

1. Дипломирани економиста, струковни економиста у туризму.............1 извршилац

2. Дипломирани информатичар...................................................................1 извршилац

Приправник је лице који први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж, у том степену стручне спреме или звања.

II - Опис послова

Приправник ће обављати послове на одређено вријеме с циљем оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и полагања стручног управног испита.

III - Трајање уговора

Уговор о обављању приправничког стажа закључује се на одређено вријеме у трајању од једне године.

IV - Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

6) да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

V -  Посебни услови

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове и то:

1. стручна спрема:

- кандидат под редним бројем I/1, дипломирани економиста, струковни економиста у туризму са остварених најмање 180 ECTS бодова,

- кандидат под редним бројем И/2, дипломирани информатичар са најмање остварених 180 ECTS бодова.

2. да први пут заснивају радни однос у траженом степену образовања,

3. да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као незапослено лице,

4. да нема остварени радни стаж у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

VI – Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да приложи доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1. биографију,

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. извод из матичне књиге рођених,

4. фотокопију личне карте,

5. увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од 6 мјесеци),

6. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

7. увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

8. оригинал или овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

9. увјерење Завода за запошљавање да се води у евиденцији незапослених лица,

10. увјерење Завода за запошљавање да након стечене ВСС нема остварени радни стаж у одређеном степену образовања,

11. овјерене изјаве из тачке ИВ под тачке 5. и 6.

12. овјерене изјаву о непостојању сукоба интереса,

13. овјерене изјаву да први  пут заснива радни однос у траженом степену образовања.

Напомена: Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као оригинал или овјерене фотокопије.

Изабрани кандидат је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења комисије, достави увјерење о општој здравственој способности.

Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, биће позвани на интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VII – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Туристичка организација Сребреница, ул. Сребреничког одреда бб, 75430 Сребреница, са назнаком: Пријава на јавни конкурс.

************

                                                                                                              

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСЕНИЦА

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

на одређено вријеме – приправника

I

ВД директора ЈУ Културни центар Власеница, расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме у трајању од једне године и то:

1. Приправник са високом стручном спремом -  дипломирани новинар - 1 (један) извршилац

2. Приправник са високом стручном спремом - струковни инжењер електротехнике и рачунарства - 1 (један) извршилац

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж, у том степену стручне спреме или звања.

                                                                              II

Опис послова:

- Приправник ће обављати послове на одређено вријеме с циљем оспособљавања за самостални рад у струци, односно самостално обављање посла и полагања стручног испита.

                                                                                   III

Трајање уговора:

- Уговор о обављању приправничког стажа закључује се на одређено вријеме у трајању од једне године.

IV

Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2) да је старији од 18 година

3) да има општу здравствену способност

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто

5) да се против њега не води кривични поступак

V

- Посебни услови

1. За приправника са високом стручном спремом - дипломирани новинар - да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани новинар или први циклус студија са звањем дипломирани новинар и остварених најмање 240 ECTS бодова.

2. Да нема остварен радни стаж у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

3. За приправника са високом стручном спремом - струковни инжењер електротехнике и рачунарства  - да има звање  струковни инжењер електротехнике и рачунарства и остварених најмање 180 ECTS бодова.

4. Да нема остварен радни стаж у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

VI

- Потребна документа:

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да приложи доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1. биографију

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

3. извод из матичне књиге рођених

4. увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од 6 мјесеци)

5. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

6. оригинал или овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми

7. увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених лица

8. увјерење Завода за запошљавање да након стечене ВСС нема остварен стаж у одређеном степену образовања

Напомена: Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као оригинал или овјерене фотокопије.

                                                                                       VII   

Сви кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

                                                                  VIII

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Културни центар Власеница, ул. Светосавска 99, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на јавни конкурс.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица