ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године

02.03.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 28.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

******************

        

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Психолог, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године, радно вријеме 4 сата дневно .................................................................................................................. 1 извршилац

                                                              

■ На   радно  мјесто психолога  прима се кандидат са положеним стручним испитом  и радним искуством од годину дана на пословима психолога.

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник РС", бр. 44/17).

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи - члан  ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14, 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису  издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

 ■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

▪ Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

▪ Интервју  само за кандидате који испуњавају услове конкурса, са потпуном  документацијом и благовременом пријавом обавиће се у просторијама школе у

■  понедјељак, 12.3.2018. године, године са почетком у 11 часова

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати  на интервју,

 а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Јован Јовановић Змај" Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

***************

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења

I Начелник општине Берковићи расписује Јавни конкурс за руководећа радна мјеста и то:

1. Начелник Одјељења за општу управу

2. Начелник Одјељења за финансије, привреду и јавне дјелатности

II Опис послова

Начелници одјељења руководиоци одјељењем, одговарају за рад одјељења и обављају друге послове у складу са Законом и Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи.

   III        Мандат

                 Начелник одјељења именује Скупштина општине након спроведеног  

                 Јавног конкурса за вријеме трајања мандата Скупштине општине.

                 Начелници одјељења имају радно-правни статус службеника на руководећим радним мјестима.

   IV       Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

- да је старији од 18 година

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неспособним за обављање послова у општинској управи

- да није отпуштан из службе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса

- да се на њега не односе одредбе члана 9. став 1. Устава БиХ

- да није у сукобу интереса односно на обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

- да има општу здравствену способност

   V       Посебни услови за кандидате

               1. Начелник Одјељења за општу управу

                - да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани

                    правник или први циклус са звањем дипломирани правник и остварених

                    најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

        

                 - да има најмање три године радног искуства у траженом степену

                     образовања

   - да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

                2. Начелник Одјељења за финансије, привреду и јавне дјелатности

                 -  да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани

                     економиста или први циклус са звањем дипломирани економиста и

                     остварених  најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања

- да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјерену копију

- Увјерење о држављанству

- Извод из Матичне књиге рођених

- Диплому о стручној спреми

- Овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи члан 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

- Овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса

- Овјерену изјаву да се кандидати не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава БиХ, односно не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију  и да није под оптужбом истог суда

- Увјерење да се не води кривични поступак

- Увјерење о положеном стручном испиту у органима управе

- Доказ о радном искуству

- Увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције (увјерење о некажњавању)

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидати ће доставити након коначног именовања

VII Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли општине, сајту општине Берковићи и дневном листу "Глас Српске".

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор ће извршити интервју, о чему ће кандидати благовремено бити обавијештени и сачиниће ранг-листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу општина Берковићи, "КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНЕ" Видуша б.б.  88 363 Берковићи.

*******************

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара

Скупштине општине Берковићи

I Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине 

   Берковићи

II Опис послова

    Дјелокруг послова секретара Скупштине општине прописан је Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе Статутом општине Берковићи, Пословником о раду Скупштине општине Берковићи и Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи.

III Мандат

     Мандат секретара Скупштине општине Берковићи траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала

IV Статус

      Секретар Скупштине општине има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту

V Општи услови за кандидате

   -  да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

   - да је старији од 18 година

   - да није осуђиван за кривично дјело или безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи

  - да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

  - да се на њега не односе одредбе члан 9. став 1 Устава БиХ

  - да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи

  - да има општу здравствену способност

VI  Посебни услови кандидата

- да има  завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања

- да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

VII Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјерену копију

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплому о стручној спреми

- Увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције (увјерење о некажњавању)

- Овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи члана 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

- Овјерену изјаву да кандидат да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ , три године прије објављивања конкурса

- Овјерену копију да се на кандидате не односе одредбе члана 9 тачка 1. Устав БиХ, односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда

- Увјерење да се не води кривични поступак

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе

- Доказ о радном искуству

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидати ће доставити након коначног именовања 

VIII Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске", огласној табли општине и сајту општине Берковићи.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор ће извршити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени и сачиниће ранг-листу, према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ, "КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ"

Видуша б.б 88 363  Берковићи.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица