ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.07. 2018. године

27.07.2018 00:18 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*************

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења

Општинске управе општине Љубиње

I - Начелник општине Љубиње расписује јавни конкурс за избор и  именовање начелника одјељења у Општинској  управи Љубиње, и то:

1. Начелник Одјељења за општу управу – 1 извршилац

2. Начелник Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности – 1 извршилац

II - Опис послова

Начелник одјељења руководи одјељењем и обавља друге послове у складу са законом и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Љубиње.

Начелник Одјељења за свој рад одговара начелнику општине.

III - Мандат

Начелника одјељења на приједлог начелника општине именује Скупштина општине на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине.

IV - Статус

Начелник одјељења има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту.

V  - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање наведене функције у Општинској управи.

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере,  на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односе одредбе члана IX. став 1. Устава БиХ

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI - Посебни услови

1. Начелник Одјељења за општу управу:

- ВСС -  завршен правни факултет или завршен  први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, правног смјера образовања,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи.

2. Начелник Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности

- ВСС завршен правни, економски или други факултет друштвеног смјера или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, правног, економског или друштвеног смјера образовања,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи.

VII - Потребна документација

Пријава на јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу који је доступан на сајту Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске а може се преузети и на шалтер сали Општинске управе општине Љубиње.

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,

- овјерену фотокопију личне карте,

- овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,

- увјерење о радном искуству у струци,

- биографију о кретању у служби,

- увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи и

- увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)

- потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи из члана 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,

- потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

- потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на кандидате не односе одредбе члана IX тачка 1. Устава БиХ, односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда,

- увјерење о општој здравственој способности доставиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VIII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе општине Љубиње ће извршити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Комисија ће сачинити извјештај и ранг-листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа те доставити начелнику општине на даљи поступак.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  разматрати.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је предсједник Комисије Марко Гордић, контакт телефон 059 630 283.

Пријаве се могу поднијети непосредно путем протокола у Општинској управи општине Љубиње или поштом на адресу: ОПШТИНА ЉУБИЊЕ, “КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ”, Ул. Светосавска бр.2, 88 380 Љубиње.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица