JУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

22.12.2017 16:00 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

********************

        

Сњисслион д.о.о

Требиње

О Г Л А С

за пријем у радни однос у хотелу у Требињу

За потребе новог, модерног хотела високе категорије у Требињу, компанија Сњисслион д.о.о. расписује конкурс за пријем кандидата свих профила и занимања, пожељно са радним искуством. У жељи да постанемо лидер у овом дијелу Републике Српске, са препознатљивом услугом и квалитетом рада, од кандидата ће се тражити висок ниво професионализма, жеља за учењем, напредовањем, сталним усавршавањем и пословном етиком, да се прилагођавају савременим трендовима и буду амбасадори и репрезенти наше компаније. Позиције за које је отворен конкурс су сљедеће:

1. Менаджер ресторана

2. Конобар

3. Шанкер

4. Главни кувар

5. Кувар

6. Помоћни радник у кухињи

7. Главна собарица

8. Радник вешераја

9. Кућни мајстор

За позиције 1, 2. и 3. се тражи способност комуникације на енглеском језику, способност рада на рачунару, добре организационе способности, способност за самостално обављање више различитих задатака у условима повећаног притиска и са стриктним временским роковима.

За све позиције ће предност имати кандидати са радним искуством на истим или сличним пословима.

Пријаве на оглас доставити електронски на е-mail адресу: кабинет.гдЖсњисслион-требиње.цом са обавезном назнаком: Оглас за хотел у Требињу - (навести позицију за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

1. Пропратно писмо,

2. ЦВ или биографију са детаљима о претходном радном искуству,

3. Копију стечене дипломе,

4. Сву пратећу документацију којом се могу доказати подаци наведени у биографији, уколико таква документација постоји (копије: писма препоруке, радне књижице, потврде о познавању страних језика и рада на рачунару, потврде о едукацијама, обукама и сл.),

5. Копија личне карте.

Кандидати који испуне услове из конкурса биће позвани на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове из конкурса неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

Рок за достављање пријава је 15.1.2018. године.

Задржавамо право да не извршимо избор по овом огласу.

***********

ЈУ СШЦ ФОЧА

ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

1. Професор физике, 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ........................................................ 1 извршилац

2. Дипломирани правник, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ....................................................... 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/08, 106/09, 104/11. и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" број 34/2015) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске" број 91/09, 29/12. и 80/14).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерена фотокопија радне књижице;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 5.1.2017. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената које се не враћају.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати, са назнаком: "За конкурс - не отварај", на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73, 73 300 Фоча.

************

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1. Професор физике, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 4 наставна часа недјељно, до краја школске године

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12 и 83/15).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено тражено стручно звање. Уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г.;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Увјерење васпитно-образовне установе о стеченом радном стажу на пословима наставника.

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом коју издаје Завод за запошљавање;

3. Овјерена фотокопија радне књижице;

4. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком "Пријава на конкурс за запошљавање") и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр. 1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће обављен интервју и стручно тестирање дана 29.12.2017. у 12 часова часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старији од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који испуњавају остале услове конкурса.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*******

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БИЛЕЋА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. наставник разредне наставе - 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а најдаље до 30.6.2018. године,

2. наставник разредне наставе - 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства.

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 102/14 и 45/16), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које доказују испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:

1) увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица),

7) увјерење о радном стажу издато од васпитно-образовне установе/послодавца, код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу, а који се тражи овим конкурсом на који се кандидат пријављује,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци од надлежне здравствене установе о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 3.1.2018. године у 11 часова.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Билећа, Херцеговачких устаника бб.

*********

ЈУ ОШ "ЊЕГОШ" БЕРКОВИЋИ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник српског језика, 5 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године,

2. Наставник физичког васпитања, 12 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 45/16). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 3.1.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа "Његош" Берковићи, Берковићи бб, 88363 Берковићи

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

          *************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА "ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

за школску 2017/18. годину

1. Наставник математике - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 8 часова

2. Наставник информатике - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 7 часова

3. Наставник разредне наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 45/16). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

 - на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

 - Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 3.1.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Љубиње

Улица Светосавска број 23

88 380 Љубиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица