ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.09. 2018. године

21.09.2018 00:28 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ” ТРЕБИЊЕ

  ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се дио конкурса, који је објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана, 1.8.2018. године. У конкурсу се поништава тачка 6. која се односи на пријем професора теоретских предмета – 1 извршилац – пуна норма – на одређено вријеме – до повратка раднице са боловања.

Дио конкурса се поништава због неправилности наведених у Рјешењу просвјетне инспекције број: 24.120/616-248-70-3/18 од 10.9.2018. године.

                     ********************                                                                                   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “ГОЛУБ КУРЕШ”

БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Опис радног мјеста:

 - Наставник српског језика (4 часа редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад наставника у образовно-васпитном процесу  –  на одређено вријеме до повратка одсутног радника, а најкасније до 31.8.2019. године;

-  Наставник статистике (4 часа редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад наставника у образовно-васпитном процесу  –  на одређено вријеме до повратка одсутног радника, а најкасније до 31.8.2019. године;

- Секретар школе – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад секретара у васпитно-образовном процесу школе  -  на одређено вријеме до повратка одсутног радника.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16) и посебне услове прописане чланом 104. и 124. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење о радној способности које не може бити старије од шест мјесеци доставља кандидат након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-  Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем), ово увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком “за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести радно мјесто за које конкурише)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за пријем радника. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у понедјељак, 1.10.2018. године, у 13.15 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар “Голуб Куреш” у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад образовно-васпитном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица