JУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 10. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 10. 2017. године 20.10.2017 22:21 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.10. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник математике, 8 часова седмичне норме, до 31.8.2018. године, за рад  у подручном одјељењу Ластва ........................................  1 извршилац

2. Логопед, рано вријеме 4 сата дневно, до 31.8.2018. године .................... ...................................................  1 извршилац

3. Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, до 30.6.2018. године, ...............................................................................  1 извршилац

4. Наставник разредне наставе за рад у  продуженом боравку,  до 30.6.2018. године, са радним временом од 4 сата дневно ..................... 1 извршилац

                                                                 

■ На  сва радна  мјеста примају се кандидати са положеним стручним испитом  и радним искуством од годину дана на пословима радног мјеста на које конкуришу.

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник РС", бр. 44/17).

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи - члан  ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14, 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису

издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

▪ Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

▪ Интервју само за кандидате који испуњавају услове конкурса, са потпуном  документацијом и благовременом пријавом обавиће се у просторијама Школе у

■ Понедјељак, 30.10.2017. године године са почетком у:

▪ 8 часова за логопеда,

▪ 8.30 часова за наставника математике,

▪ 9 часова за наставника разредне наставе (продужени боравак)

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Јован Јовановић Змај" Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави

 и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

1. Професор биологије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 8 наставних часова недјељно, до повратка радника са боловања.

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о стеченом академском звању, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г.).

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Увјерење васпитно-образовне установе о стеченом радном стажу на пословима наставника.

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. важећег Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање, уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3. Овјерена фотокопија радне књижице;

4. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком "Пријава на конкурс за запошљавање") и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће обављен интервју и стручно тестирање дана, 31.10.2017. године, у 13 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу разматраће се и пријаве осталих кандидата.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*************

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ДУЧИЋ" 

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Професор биологије  – 12 часова – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.12.2018. године.

2. Професор ликовне културе  – 8 часова – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.8.2018. године.

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова, и то:

- Да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване);

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

• на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

• на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

• на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављено у уторак, 31. октобра 2017. године, у 12.15 часова у просторијама ЈУ Гимназије "Јован Дучић" у Требињу.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија "Јован Дучић"

Вожда Карађорђа 1

89 101 Требиње

 *************

 ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА " ГАЦКО

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

за школску 2017/18 годину

 

1. Наставник или професор  српског језика – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. г.  -  5 часова;

2. Наставник или професор енглеског језика – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018.  – 10 часова;

3. Наставник или професор разредне наставе  – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског  боловања, а најкасније до 18.4.2018. г.

4. Наставник или професор математике  – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. г. – 12 часова,

5. Наставник или професор математике  – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског  боловања, а најкасније до 17.2.2018. г.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос                                               

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14 и 45/16).                                              

     Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17).  Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:     

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,                

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                 

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                        

 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу    (за пријем у радни однос лица са искуством),                                                 

  5. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,                                                                                                      

6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                               

 - на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                        

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                  

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                     

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                          

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                   

- Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 30.10.2017. године у 14 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                        

У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:                                                                                            

Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Гацко

Улица Видовданска 29,                                                                                                  

89 240 Гацко                                                                                           

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске"            © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица