ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

07.09.2018 15:13 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “КАЛИНОВИК”

КАЛИНОВИК

 КОНКУРС

 за пријем у радни однос

1. Професор психологије - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа седмично,

до 31.12.2018. године

    Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), и посебне услове у складу са чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

   Уз потписану пријаву са биографијом кандидат треба да достави сљедећу документацију о испуњености општих и посебних услова:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- Да је психофизички способан за рад са ученицима, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје надлежна установа и које не може бити старије од шест мјесеци (љекарско увјерење ће доставити изабрани кандидат прије заснивања радног односа).

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотреба службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

   Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са  остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.   

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број:41/18). Наведена лица су дужна у року од 10 мјесеци  од дана заснивања радног односа у школи положити стручни испит.

 Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

  Дана, 17.9.2018. године, у 12 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

  Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком “Пријава на конкурс” слати на адресу:

ЈУ Гимназија “Калиновик” Калиновик

Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик

Тел. 057/623-044

**********

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

 ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Центар средњих школа Требиње

 

1. За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова за заснивање радног односа испуњава и посебне услове предвиђене чланом 129. став (2) Закона о средњем образовању и васпитању:

а) да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

в)  да није осуђивано  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

г) да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

д) да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

2. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- Диплому о стеченој стручној спреми,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест мјесеци),

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи,

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

- Приједлог програма рада директора школе у наредном четворогодишњем мандату,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- Љекарско увјерење (доставља изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

- Увјерење о неосуђиваности (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата).

3. Мандат директора траје четити године и почиње од дана ступања на дужност.

4. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

5. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично у Секретаријат школе сваким радним даном од 8 до 12 часова или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа 1, 89101 Требиње, са назнаком “Конкурс за директора школе”.

6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

7. Сви кандидати ће о резултатима конкурса бити писмено обавијештени у року од осам дана од дана  завршетка процедуре о избору и именовању директора школе. 

*************

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1. Наставник практичне наставе (модул - матична евиденција), 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 4 наставна часа недјељно, до краја школске године (31.8.2019).

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Сл. гл. РС”, бр.1/16) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС”, бр.41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г).

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање,  уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3. Овјерену фотокопију радне књижице;

4. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком “Пријава на конкурс за запошљавање”) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем биће обављен интервју и стручно тестирање дана, 14.9.2018.  године, у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају искуства у настави и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

1. Професор физике, 12 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ......................................................... 1 извршилац

2. Професор француског језика, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ...................................................... 1 извршилац

3. Дипломирани правник, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ......................................................... 1 извршилац

4. Дипломирани фармацеут, 16 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ...................................................... 2 извршиоца

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15. и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 17.9.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати, са назнаком: “ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ”, на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

БИЛЕЋА

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац (водитељ у продуженом боравку), положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци - до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2019. године.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/2018).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване).

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца код кога је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења  треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врсти посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити  за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца у складу са законским  прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида  и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

- Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида у складу са законским  прописима  којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

- Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца у складу са законским прописима, којима се уређују  права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању  од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Интервју и тестирање обавиће се 14.9.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријава слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Петар II Петровић Његош” Билећа, Краља Александра, бр.32. Билећа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)дана од дана објављивања.

****************

“ЉБИЉЕ” ДОО ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем на позицију

1. Комерцијалиста - 3 извршиоца

- регион: Сарајево, Бањалука, Херцеговина

Услови:

• Минимум средња стручна спрема без обзира на усмјерење,

• Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима, у прехрамбеној индустрији,

• фармацији или козметици у трајању од најмање једне године.

• Рад на рачунару - самосталан рад /MS office пакет, Повер поинт, интернет,

• Возачка дозвола Б категорије - активан возач.

Начин аплицирања на радно мјесто:

О Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на mail ljbiljeljubinje@gmail.com или путем поште на адресу:

 “Љбиље” д.о.о. Љубиње, Црногорски пут бб. Љубиње.

• Пријаве могу слати сви заинтересовани са територије Републике Српске.

• На разговор биће позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

• Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

   “Љбиље”д.о.о. Љубиње

   Ул. Црногорски пут бб

    Тел:+387 59 621-598

   Еmail: ljbiljeljubinje@gmail.com© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица