JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6. 09. 2017. godine

08.09.2017 00:02 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU GIMNAZIJA "SVETI SAVA" PRIJEDOR

UL. NIKOLE PAŠIĆA 6

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

1. Profesor njemačkog jezika i književnosti, 4 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine,

2. Profesor matematike, 4 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine,

• Za radno mjesto pod rednim brojevima: 1. i 2. se primaju u radni odnos   lica sa iskustvom.

• Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

                       I Opšti uslovi su:

         1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

        2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

        3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

       4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji kandidati su obavezni dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih (240 ECTS bodova) i sljedeće stručno zvanje za:

1)       njemački jezik i književnost - profesor njemačkog jezika i književnosti,                                                           

- diplomirani filolog - germanista.

2) matematika - profesor matematike

 - diplomirani matematičar,

 - profesor matematike i informatike,                                                                                        -  diplomirani matematičar - informatičar,

 - profesor matematike i računarstva i 

 - profesor matematike i fizike

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika. 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom radu.

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom. Uvjerenje treba da sadrži podatke propisane članom 19. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

6. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

• Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

• Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 19.9.2017. godine u prostorijama Škole.

- Testiranje kandidata će se obaviti u 10 časova

- Intervju sa kandidatima u 11 časova.

 Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i   intervju; a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

• Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

• Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

• Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti. Prijave slati na adresu škole sa naznakom - Komisiji za izbor (navesti radno mjesto na koje se konkuriše). Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.

********

                                                         

JU SŠC "NIKOLA TESLA"

KOZARSKA DUBICA         

Dositejeva bb , 79240 Kozarska Dubica,

tel. ++387 52 416-306

faks: ++387 52 424-370, 

E-mail: ss34@skolers.org

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor matematike, 9 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.... 1 izvršilac

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumentacija

   Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da  dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

     I  Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

  1) Da je državljanin RS – uvjerenjem o državljanstvu,

  2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  fotokopijom lične karte,

  3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatom od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa; 

  4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

    II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla

4. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom "za konkurs" i navesti radno mjesto na koje se konkuriše (ne otvarati).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 18.9.2017. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

                *************                                                                                                                                                                                                  

INDUSTROPROJEKT AD ZA PROJEKTOVANjE, URBANIZAM  I  KONZALTING

PRIJEDOR,

ul. Vožda Karađorđa br. 14  

Tel. (052) 232-645, 234-646

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.       Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)....................................1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr) – završen elektrotehnički fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)....................................1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr) – završen elektrotehnički fakultet

Pet godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske dokumentacije

3. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ... 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine - hidro smjer (VSS) ..................  1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

5. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) ............................................................1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektovanja i urbanističke dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

6. Diplomirani inženjer građevine - smjer niskogradnja (VSS) ...... 1 izvršilac

Pet godine radnog iskustva na poslovima izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije (projektovanje saobraćajnica i sl.)

Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije         

7.  Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS)........................  1 izvršilac

Pet godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

               

8. Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS)........  1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,

- poznavanje rada na računaru,

- poznavanje engleskog jezika

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,

- dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)

- licencu (ovjerenu fotokopiju)

- dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)

- biografiju

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o položenoj B kategoriji

- dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Obavljanje radnih zadataka moguće je u kancelariji u Banjaluci za dipl. inž. elektrotehnike i dipl. inž. mašinstva.

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica