ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6. 09. 2017. године

08.09.2017 00:02 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 6.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА" ПРИЈЕДОР

УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА 6

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1. Професор њемачког језика и књижевности, 4 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2018. године,

2. Професор математике, 4 часа, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године,

• За радно мјесто под редним бројевима: 1. и 2. се примају у радни однос   лица са искуством.

• Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова кандидати морају приложити сљедећу документацију:

                       I Општи услови су:

         1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

        2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

        3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

       4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању, и чланова 2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су обавезни доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених (240 ECTS бодова) и сљедеће стручно звање за:

1)       њемачки језик и књижевност - професор њемачког језика и књижевности,                                                           

- дипломирани филолог - германиста.

2) математика - професор математике

 - дипломирани математичар,

 - професор математике и информатике,                                                                                        -  дипломирани математичар - информатичар,

 - професор математике и рачунарства и 

 - професор математике и физике

2.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

Уз пријаву(потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс и документацију из члана 7. Правилника потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника. 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном раду.

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом. Увјерење треба да садржи податке прописане чланом 19. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

6. Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

• Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 19.9.2017. године у просторијама Школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

- Интервју са кандидатима у 11 часова.

 Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и   интервју; а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

• Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

• Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти. Пријаве слати на адресу школе са назнаком - Комисији за избор (навести радно мјесто на које се конкурише). Пријаве се могу доставити лично на протокол Школе или путем поште.

********

                                                         

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"

КОЗАРСКА ДУБИЦА         

Доситејева бб , 79240 Козарска Дубица,

тел. ++387 52 416-306

факс: ++387 52 424-370, 

Е-mail: ss34@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор математике, 9 часова, на одређено вријеме до 31.8.2018. године.... 1 извршилац

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да  доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

     I  Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

  1) Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

  2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном  фотокопијом личне карте,

  3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатом од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа; 

  4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

    II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла

4. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком "за конкурс" и навести радно мјесто на које се конкурише (не отварати).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве , као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 18.9.2017. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

                *************                                                                                                                                                                                                  

ИНДУСТРОПРОЈЕКТ АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ  И  КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР,

ул. Вожда Карађорђа бр. 14  

Тел. (052) 232-645, 234-646

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1.       Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС)....................................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр) – завршен електротехнички факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

2. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС)....................................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр) – завршен електротехнички факултет

Пет година радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду просторно-планске документације

3. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације ... 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

4. Дипломирани инжењер грађевине - хидро смјер (ВСС) ..................  1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

5. Дипломирани инжењер архитектуре (ВСС) ............................................................1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектовања и урбанистичке документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

6. Дипломирани инжењер грађевине - смјер нискоградња (ВСС) ...... 1 извршилац

Пет године радног искуства на пословима израде просторно-планске и пројектне документације (пројектовање саобраћајница и сл.)

Посједовање лиценце за израду просторно-планске и пројектне документације         

7.  Дипломирани инжењер грађевине – конструктивни смјер (ВСС)........................  1 извршилац

Пет година радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

               

8. Дипломирани инжењер грађевине – конструктивни смјер (ВСС)........  1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

- познавање енглеског језика

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити :

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

Обављање радних задатака могуће је у канцеларији у Бањалуци за дипл. инж. електротехнике и дипл. инж. машинства.

Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица