ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31. 01. 2018. године

02.02.2018 01:28 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 31.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН"

ПРИЈЕДОР

БРАНИСЛАВА НУШИЋА 9

79101 ПРИЈЕДОР

ПОНИШТАВА ДИО КОНКУРСА

објављен дана, 27.12.2017. године, у дневном листу "Глас Српске" који се односи  на радно мјесто под редним бројем:

1. Професор  клавира – дипломирани музичар – пијаниста – VII степен стручне спреме – 12 часова са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 29.6.2018. године до повратка раднице са породиљског одсуства

***************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОЗАРСКА ДУБИЦА

ДОСИТЕЈЕВА ББ

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до краја извођења наставе у школској 2017/2018.........................................1 извршилац.

  Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати  предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. У погледу стручне спреме потребно је да кандидати испуне  услове утврђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

 Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање прописана је врста стручне спреме за радника који може да обавља послове водитеља у продуженом боравку.

Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом, кандидати треба да доставе и документа предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању на основу којих ће се извршити бодовање и пријем у радни однос:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење надлежне установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за лица која се налазе на тој евиденцији;

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6 Закона о основном васпитању и образовању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају

остале услове прописане овим законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона (20.5.2017. год.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве одржаће се дана 12.2.2018. године (понедјељак) у 12 и 30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на заказани интервју.

За кандидате који се не појаве на заказаном интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица