ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

31.08.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

 ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ОМАРСКА - ПРИЈЕДОР

 ул. Вука Караџића бб,

 79 203 Омарска

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању РС,

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

4) Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1) Пријаву на конкурс,

2) Извод из матичне књиге рођених,

3) Увјерење о држављанству,

4) Диплому о стеченом степену стручне спреме,

5) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 1 Закона,

7) Препорука ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен

8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

9) Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

10) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

11) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

12) Програм рада директора за период од 4 године.

          Кандидати који испуњавају услове из члана 177. став 2. Закона могу равноправно конкурисати на мјесто директора.

Увјерење из става 8. школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже до 90 дана. Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

*************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Пећани бб, Приједор

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

1. Наставник демократије и људских права, 1 извршилац на 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, приправник;

 Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

*********

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ АГИЋИ, НОВИ ГРАД

79228 Д. Агићи тел.052 225 225,

Е-mail os042@skolers.org;

                                                 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе - приправник, на одређено радно вријеме, пуна норма, 1 извршилац, подручно одјељење - Агића брдо, до краја школске 2018/2019. године;  

Поред општих услова који су прописани Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

(1) Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4), за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) и претходно наведену документацију потребно је доставити и сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање РС у дневном листу “Глас Српске”, интервју и тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити 10.9.2018. године у 9.30 часова у просторијама школе ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Доњи Агићи.

Обавјештавамо све кандидате који испуњавају услове конкурса и чије су пријаве потпуне да неће бити појединачно позивани на тестирање и интервју те да у случајну недоласка наведеног датума на тестирање и интервју сматраће се да је кандидат одустао од конкурса.

 Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста” или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*******

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Доситејева бб, 79240 , тел. ++387 52 416-306

факс: ++387 52 424-370,

Е-mail: ss34@skolers.org  

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор ликовне културе, 2 наставна часа, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством .....1 извршилац;

2.       Професор физике, 5 наставних часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник............1 извршилац

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1) Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатом од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент-дипломирани правник

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег/их послодаваца код којег/их је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла – за радна мјеста за које се тражи радно искуство.

Уколико је радник радио са непуним радним временом, потребно га је прерачунати у пуно радно вријеме.

4. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе са назнаком “за конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју са кандидатима дана, 10.9.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица