JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

29.12.2017 00:02 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

****************

ЈУ ОШ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ" ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, Козарац, Приједор,

тел/факс: 052/320-066,

е-mail: os074@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник украјинског језика – 2 часа факултативне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме са радним искуством до 30.6.2018. године.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

(увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу (ако има до годину дана) издату од ранијег послодавца;

5. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју у сриједу, 10.1.2018. године, у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

 ************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН"

БРАНИСЛАВА НУШИЋА БР. 9

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор виолине – дипломирани музичар - виолиниста VII степен стручне спреме - пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 29.6.2018. године до повратка раднице са неплаћеног одсуства 

2. Професор клавира – дипломирани музичар - пијаниста - VII степен стручне спреме – 12 часова са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 29.6.2018. године до повратка раднице са породиљског одсуства 

Општи услови:

1)      а) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      (2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити и документацију из посебних услова на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

      (4) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 10.1.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

       (5) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

      Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.                                         

 **************

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

ПЕТРОВО бб

79102 ПРИЈЕДОР

Тел/факс: 052/370-024

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Наставни предмет физика, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, 12 часова редовне наставе седмично, приправник,

2.      Наставни предмет њемачки језик, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, 16 часова редовне наставе седмично, приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Приправником се сматра лице који први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није стекло услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћени текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно вишу или високу стручну спрему (најмање 180 ECTS бодова),

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз својеручно потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, која подразумијева:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

а) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

б) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

в) увјерење о радном стажу од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и  - дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом,

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом. Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен интервјуу у просторијама школе дана, 10.1.2018. године, у 12 часова, стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

У конкурсној пријави је потребно навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће бити узете у разматрање.                                                                                                                                                                                                                                 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица