JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 09. 2017. godine

29.09.2017 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

OPŠTINA NOVI GRAD

PETRA KOČIĆA 2

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

I - Načelnik opštine Novi Grad raspisuje javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad:

1.  Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu.....................................1 izvršilac

II - Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:

I-1: VSS – društveni smjer ili prvi ciklus studija društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV - Opis poslova:

Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj  upravi opštine Novi Grad.

V – Potrebna dokumenta:

Uz prijavu kandidat je dužan da priloži:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

- ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,

- dokaz o radnom iskustvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,

- ličnu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- ličnu izjavu, da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- dokaz o neosuđivanosti.

VI - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ulica Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: "Za javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 Konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske",  "Glasu Srpske", na internet stranici opštine Novi Grad njnjnj.opstina-novigrad.com i oglasnoj tabli opštine Novi Grad.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu provođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

*************

JU OŠ "ĆIRILO I METODIJE" TRNOPOLjE

Trnopolje bb, 79202 Kozarac, Tel/Faks:052/320-066,

e-mail: os074@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja učenika - 30 % radnog vremena - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 15.6.2018. godine;

2. Nastavnik ukrajinske vjeronauke – 6 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom, do kraja školske 2017/2018 godine;

3. Nastavnik ukrajinskog jezika – 2 časa fakultativne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme sa radnim iskustvom do 30.6.2018. godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4.       Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (profesor razredne nastave ili diplomirani pedagog);

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

4. Uvjerenje o radnom stažu (ako ima do godinu dana) izdatu od ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u utorak, 10.10.2017. god., u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

***************

JU DJEČIJI VRTIĆ "PČELICA MAJA"

Ul. Petra Kočića 23 A

79220 NOVI GRAD

Tel.0038752751684; Tel.faks 0038752751322,

e-mail: pcelicamaja18@hotmail.com

JAVNI KONKURS

- za prijem diplomiranog vaspitača predškolske djece -  u radni odnos na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka ............................ 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na  Javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi,

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

1. završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

2. položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i kraću biografiju, kandidat je dužan da dostavi:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci), naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske".

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom, Komisija za izbor obaviće intervju. O vremenu i mjestu provođenja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu vrtića, sa naznakom "prijava na konkurs".

       **************                                            

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 102 Prijedor

 KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Opis radnog mjesta

1.1. Sudijski pripravnik - 1 (jedan) izvršilac

1.2. Sudijski pripravnik/volonter - 1 jedan) izvršilac

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1. zasniva se radni odnos za period obavljanja pripravničkog staža a najduže do dvije godine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža za period najduže do dvije godine.

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1.1. i 1.2.: obavlja pripravničku praksu u sudu prema programu osposobljavanja pripravnika i pod nadzorom predsjednika ili sekretara suda; prisustvuje edukaciji koja se odvija u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske; vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojem je radio; izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

1.3. Referent u registru poslovnih subjekata/rukovodilac registra - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: organizuje rad i raspoređuje poslove iz djelokruga rada sudskog registra; zaprima prijave za registraciju sa prilozima putem Jedinstvenog sistema za registraciju poslovnih subjekata, kao i u materijalnom obliku, formira predmete, protokoliše ih i dodjeljuje sudiji i predaje saradniku sudije u rad; kreira prijavu za registraciju po službenoj dužnosti na osnovu rješenja o otvorenom stečajnom, odnosno likvidacionom postupku; kreira prijavu za upis brisanja iz sudskog registra po službenoj dužnosti u zakonom propisanim slučajevima; zaprima zahtjeve za izdavanje javnih isprava, protokoliše ih, izrađuje odgovarajuće javne isprave, te se stara o naplati sudske takse; vrši provjeru isključivosti poslovnog imena (firme), odnosno stara se da pod istim ili sličnim poslovnim imenom ne budu upisana dva subjekta upisa; vodi upisnike čije je vođenje propisano za registar poslovnih subjekata (manuelno i/ili elektronski); daje upute, objašnjenja, podatke i informacije strankama u skladu sa zakonom; ispituje prijave i provjerava da li su za traženi upis ispunjeni formalni i materijalni uslovi te sačinjava nacrt odluke; sačinjava nacrte rješenja koja se donose po službenoj dužnosti a u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, po naredbi predsjednika suda.

1.4. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: vrši prijem, otvaranje i pregled svih pismena upućenih sudu i zavodi ih u odgovarajuće prijemne knjige ili elektronsku bazu CMS programa; registruje u CMS sistem novozaprimljene dokumente koji iniciraju pokretanje sudskog postupka, odnosno otvaranje nove faze postupka; radi sa strankama i daje im potrebne informacije o stanju spisa predmeta, upoznaje stranke o mogućnosti izdavanja jedinstvenog pristupnog koda (JPK) i na zahtjev stranke izdaje JPK; provjerava i konstatuje pravosnažnost i izvršnost sudskih odluka; vrši otpremu sudskih spisa i druge pošte iz suda, vrši kovertiranje, pakovanje i otpremu pošiljki sa spisima i drugim materijalima; vodi evidenciju o odlukama koje se objavljuju na oglasnoj tabli suda, stavlja na njih datum stavljanja i skidanja sa oglasne table suda; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

1.5. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

1.6. Sudski izvršilac/vozač/dostavljač - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: provodi izvršenje sudskih odluka iz nadležnosti suda; vrši poslove izvršenja u vezi sa naplatom, pljenidbom, oduzimanjem pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju; sačinjava zapisnike o preduzetim izvršnim radnjama; upravlja motornim vozilima koja su vlasništvo suda, stara se o njihovom održavanju i ispravnosti; vodi evidenciju o upotrebi vozila suda i potrošnji goriva i maziva; vrši dostavljanje pošte za druge organe i ustanove i dostavljanje i podizanje pošiljki ovog suda kod PTT službe; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika, sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

          - da je državljanin RS ili BiH,

          - da je stariji od 18 godina,

          - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

          - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

          - da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:

          - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:

          - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.3.:

          - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, sa radnim iskustvom od najmanje dvije godine na istim ili sličnim poslovima.

 Za radno mjesto pod rednim brojem 1.4.:

          - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.5.:

          - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.6.:

          - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit "B" kategorije, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:

          - izvod iz matične knjige rođenih,

          - uvjerenje o državljanstvu,

          - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

          - dokaz o traženom radnom iskustvu (za radna mjesta pod rednim brojem 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.),

          - dokaz o traženom stepenu obrazovanja,

          - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili ovjerenu izjavu kojom se obavezuju da će stručni ispit za rad u organima uprave položiti u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa (za radna mjesta pod rednim brojem 1.3., 1.4. i 1.6.)

          - ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

          - fotokopiju vozačke dozvole (za radno mjesto pod rednim brojem 1.6.).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.

Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanju.

4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom "ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu suda

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica