JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 09. 2017. године

29.09.2017 00:03 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

ПЕТРА КОЧИЋА 2

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

I - Начелник општине Нови Град расписује јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу општине Нови Град:

1.  Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту.....................................1 извршилац

II - Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III – Посебни услови:

I-1: ВСС – друштвени смјер или први циклус студија друштвеног смјера са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у општинској управи и најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

IV - Опис послова:

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској  управи општине Нови Град.

V – Потребна документа:

Уз пријаву кандидат је дужан да приложи:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

- овјерену копију дипломе о стручној спреми,

- доказ о радном искуству,

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе,

- личну изјаву овјерену од стране надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- личну изјаву, да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,

- доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

- доказ о неосуђиваности.

VI - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, улица Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком: "За јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске".

 Конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске",  "Гласу Српске", на интернет страници општине Нови Град њњњ.опстина-новиград.цом и огласној табли општине Нови Град.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту провођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

*************

ЈУ ОШ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ" ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, 79202 Козарац, Тел/Факс:052/320-066,

е-mail: os074@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Водитељ јутарњег чувања ученика - 30 % радног времена - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 15.6.2018. године;

2. Наставник украјинске вјеронауке – 6 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, са радним искуством, до краја школске 2017/2018 године;

3. Наставник украјинског језика – 2 часа факултативне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме са радним искуством до 30.6.2018. године.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.       Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.       Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (професор разредне наставе или дипломирани педагог);

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу (ако има до годину дана) издату од ранијег послодавца;

5. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју у уторак, 10.10.2017. год., у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

***************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА МАЈА"

Ул. Петра Кочића 23 А

79220 НОВИ ГРАД

Тел.0038752751684; Тел.факс 0038752751322,

e-mail: pcelicamaja18@hotmail.com

ЈАВНИ КОНКУРС

- за пријем дипломираног васпитача предшколске дјеце -  у радни однос на одређено вријеме, због замјене привремено одсутног радника, до његовог повратка ............................ 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању и Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на  Јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак,

5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи,

Посебни услови које кандидат треба да испуњава су:

1. завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

2. положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом

Потребна документација

Уз пријаву потписану од стране кандидата и краћу биографију, кандидат је дужан да достави:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање РС о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

Увјерење о општој здравственој способности (које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци), накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске".

Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом, Комисија за избор обавиће интервју. О времену и мјесту провођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената које се неће враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу вртића, са назнаком "пријава на конкурс".

       **************                                            

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79 102 Приједор

 КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Опис радног мјеста

1.1. Судијски приправник - 1 (један) извршилац

1.2. Судијски приправник/волонтер - 1 један) извршилац

За радно мјесто под редним бројем 1.1. заснива се радни однос за период обављања приправничког стажа а најдуже до двије године.

За радно мјесто под редним бројем 1.2. се закључује уговор о стручном оспособљавању ради обављања приправничког стажа за период најдуже до двије године.

Опис послова за радна мјеста под редним бројем 1.1. и 1.2.: обавља приправничку праксу у суду према програму оспособљавања приправника и под надзором предсједника или секретара суда; присуствује едукацији која се одвија у складу са програмом почетне обуке, коју утврђује Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске; води дневник рада у који свакодневно уноси податке о пословима и реферату на којем је радио; израђује нацрте рјешења и других одлука у судским поступцима под надзором судије; обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

1.3. Референт у регистру пословних субјеката/руководилац регистра - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

Опис послова: организује рад и распоређује послове из дјелокруга рада судског регистра; заприма пријаве за регистрацију са прилозима путем Јединственог система за регистрацију пословних субјеката, као и у материјалном облику, формира предмете, протоколише их и додјељује судији и предаје сараднику судије у рад; креира пријаву за регистрацију по службеној дужности на основу рјешења о отвореном стечајном, односно ликвидационом поступку; креира пријаву за упис брисања из судског регистра по службеној дужности у законом прописаним случајевима; заприма захтјеве за издавање јавних исправа, протоколише их, израђује одговарајуће јавне исправе, те се стара о наплати судске таксе; врши провјеру искључивости пословног имена (фирме), односно стара се да под истим или сличним пословним именом не буду уписана два субјекта уписа; води уписнике чије је вођење прописано за регистар пословних субјеката (мануелно и/или електронски); даје упуте, објашњења, податке и информације странкама у складу са законом; испитује пријаве и провјерава да ли су за тражени упис испуњени формални и материјални услови те сачињава нацрт одлуке; сачињава нацрте рјешења која се доносе по службеној дужности а у складу са законом; обавља и друге послове из свог дјелокруга, по наредби предсједника суда.

1.4. Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

Опис послова: врши пријем, отварање и преглед свих писмена упућених суду и заводи их у одговарајуће пријемне књиге или електронску базу CMS програма; региструје у CMS систем новозапримљене документе који иницирају покретање судског поступка, односно отварање нове фазе поступка; ради са странкама и даје им потребне информације о стању списа предмета, упознаје странке о могућности издавања јединственог приступног кода (ЈПК) и на захтјев странке издаје ЈПК; провјерава и констатује правоснажност и извршност судских одлука; врши отпрему судских списа и друге поште из суда, врши ковертирање, паковање и отпрему пошиљки са списима и другим материјалима; води евиденцију о одлукама које се објављују на огласној табли суда, ставља на њих датум стављања и скидања са огласне табле суда; обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

1.5. Дактилограф/судски асистент - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

Опис послова: креира документе, евидентира пратеће прилоге и израђује доставнице; врши асистентске послове по диктату судије на рачунару и кроз CMS систем и дактилографске послове по диктату на рачунару; учествује као записничар на рочиштима и расправама; благовремено обезбјеђује канцеларијски материјал; обавља и друге послове по наредби судије и секретара суда.

1.6. Судски извршилац/возач/достављач - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

Опис послова: проводи извршење судских одлука из надлежности суда; врши послове извршења у вези са наплатом, пљенидбом, одузимањем покретних ствари и врши њихову јавну продају; сачињава записнике о предузетим извршним радњама; управља моторним возилима која су власништво суда, стара се о њиховом одржавању и исправности; води евиденцију о употреби возила суда и потрошњи горива и мазива; врши достављање поште за друге органе и установе и достављање и подизање пошиљки овог суда код ПТТ службе; обавља и друге послове по наредби предсједника, судије и секретара суда.

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

2.1. Општи услови које кандидат мора испуњавати:

          - да је држављанин РС или БиХ,

          - да је старији од 18 година,

          - да има општу здравствену способност,

          - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

          - да се против њега не води кривични поступак.

2.2. Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

За радно мјесто под редним бројем 1.1.:

          - VII степен стручне спреме, дипломирани правник.

За радно мјесто под редним бројем 1.2.:

          - VII степен стручне спреме, дипломирани правник.

За радно мјесто под редним бројем 1.3.:

          - VII степен стручне спреме, дипломирани правник, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару, са радним искуством од најмање двије године на истим или сличним пословима.

 За радно мјесто под редним бројем 1.4.:

          - IV степен стручне спреме, управна, економска школа или гимназија, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару, радно искуство од најмање шест мјесеци на истим или сличним пословима.

За радно мјесто под редним бројем 1.5.:

          - IV степен стручне спреме, управна, економска школа или гимназија, познавање рада на рачунару, радно искуство од најмање шест мјесеци на истим или сличним пословима.

За радно мјесто под редним бројем 1.6.:

          - IV степен стручне спреме, управна, економска школа, гимназија или друга средња школа, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару, положен возачки испит "Б" категорије, радно искуство од најмање шест мјесеци на истим или сличним пословима.

3. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс (која мора да садржи основне контакт податке о кандидату, као и назнаку радног мјеста за које конкурише), кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос (у оригиналу или овјереној копији, не старије од шест мјесеци), и то:

          - извод из матичне књиге рођених,

          - увјерење о држављанству,

          - увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

          - доказ о траженом радном искуству (за радна мјеста под редним бројем 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.),

          - доказ о траженом степену образовања,

          - увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или овјерену изјаву којом се обавезују да ће стручни испит за рад у органима управе положити у року од шест мјесеци од заснивања радног односа (за радна мјеста под редним бројем 1.3., 1.4. и 1.6.)

          - овјерену изјаву да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

          - фотокопију возачке дозволе (за радно мјесто под редним бројем 1.6.).

Доказ о здравственој способности достављају изабрани кандидати по окончању конкурса.

За изабране кандидате, суд ће, по службеној дужности, прибавити увјерење о неосуђивању.

4. Рок и начин подношења пријава на конкурс

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком "ЗА КОНКУРС" се могу доставити лично на писарницу Окружног привредног суда у Приједору или путем поште, на адресу суда

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест дана) од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Прије доношења одлуке о избору, са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, обавиће се усмени интервју и/или писмено тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефоном, те је потребно да у пријави наведу адресу становања и телефонски број.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица