ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.07. 2018. године

27.07.2018 00:15 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*************

АРЦЕЛОРМИТТАЛ ПРИЈЕДОР ДОО ПРИЈЕДОР

А. Ј. Рашковића бр.1

79101 Приједор

ОГЛАС

за пријем радника на одређено вријеме

1. Електричар                                 1 извршилац

2. Бравар - заваривач            2 извршиоца

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

1. Завршена школа:

- Електротехничка школа - енергетски смјер, III или IV степен

2. Завршена школа:

- Машинска школа (занимање бравар, бравар - заваривач или заваривач)

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу:

АрцелорМиттал Приједор д.о.о. Приједор, А. Ј. Рашковића бр. 1 Приједор, или донијети лично у зграду Дирекција Рудника радним даном од 12 до 14 часова.

Оглас остаје отворен до 3.8.2018. године

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Избор кандидата ће се извршити на основу тестирања (провјере знања) у складу са процедурама АрцелорМиттал Приједор.

Документи приложени уз пријаву на оглас се не враћају.

*****

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН”

Бранислава Нушића бр. 9

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор клавира – дипломирани музичар - пијаниста - VII степен стручне спреме – пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 30.6.2019. године до повратка раднице са породиљског одсуства 

2. Професор виолине – дипломирани музичар - виолиниста VII степен стручне спреме - пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.1.2019. године до повратка раднице са неплаћеног одсуства 

3. Професор хармонике – дипломирани музичар - акордеониста VII степен стручне спреме – пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом -  на одређено вријеме до повратка радника са функције директора        

Општи услови:

1)      а) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује                                                                                          

увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

   (2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

   (3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити   документацију на основу које се доказује испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

      (4) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

      (5) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 7.8.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

      (6) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

      Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.

********

         

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” 

Иве Андрића бб

79220 НОВИ ГРАД

                                                         

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник за наставни предмет биологија - 8 часова до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже 1 годину са искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник разредне наставе до повратка раднице са породиљског боловања са искуством и положеним стручним испитом.

Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању у образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Увјерење о држављанству,

5. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 6.8.2018. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама Централне школе на адреси Иве Андрића бб, Нови Град.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи који нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                                          

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста с назнаком радног мјеста – НЕ ОТВАРАТИ”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.  

      *********

       

ЈП “БАНИЈАПРОМЕТ” КОСТАЈНИЦА,

Светосавска 8, Костајница

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање

директора ЈП “Банијапромет” Костајница

I – Упражњена мјеста

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈП “Банијапромет” Костајница.

II – Опис послова

Директор јавног предузећа обавља послове у складу са Законом, Статутом и другим општим актима предузећа.

III - Мандат

Мандат директора јавног предузећа траје 4 године.

IV – Општи услови за кандидате

Да су држављани РС или БиХ;

Да су старији од 18 година;

Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (Било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у РС у период од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

Да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине;

Да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела на безусловну казну затвора или за кажњива дјела које их чине неподобним за обављање функције директора;

Да се против њих не води кривични поступак

V – Посебни услови за кандидате

     А) ВСС - дипломирани економиста

     Б) радно искуство: пет (5) година радног искуства у струци

VI – Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС. Кандидат не може бити лице које је на функцији у политичкој странци, односно кандидат који је на функцији у политичкој странци не може бити коначно именован (кандидат који се не квалификује) – чл. 5 Закона о министарским, владиним и другим именовањима.

VII – Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

Биографију о подацима о кретању на пословима;

Увјерење о држављанству;

Извод из матичне књиге рођених;

Потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подтачки 3. и 4. тачке IV;

Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела и да се против њих не води кривични поступак;

Овјерену копију дипломе;

Потврду/увјерење о радном искуству/стажу у струци;

Потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке IV (сукоб интереса)

VIII – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана посљедњег објављивања конкурса у средствима јавног информисања из тачке IX овог конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за провођење конкурса обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлаштења Омбудсмана која проистичу из чл.16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС, документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима.

Пријаве се могу доставити путем Пријемне канцеларије ЈП “Банијапромет” Костајница или путем поште на адресу: ЈП “Банијапромет” Костајница, са назнаком “КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА – НЕ ОТВАРАТИ”.

IX – Објављивање јавног конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.

*****************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79 102 Приједор

КОНКУРС

1. Опис радног мјеста

1.1. Референт за информациону и комуникациону технологију (ИКТ) - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Опис послова: врши инсталирање, конфигурисање и одржавање ИКТ опреме (хардвера), системских и апликацијских програма (софтвера) у суду у складу са важећим стандардима; рјешава проблеме са локалном рачунарском мрежом у суду; стара се о сигурности приступа ИКТ опреми из његове надлежности; организује и планира активности на проширивању мрежних капацитета суда; обезбјеђује исправност и нормално функционисање свих комуникационих линија и комуникационих уређаја у суду; формира корисничке налоге за запосленике у суду; администрира податке похрањене на серверима датотека; обезбјеђује услове и врши редовну израду сигурносних копија електронских података смјештених на серверима датотека у суду; ажурира веб страницу суда уз консултацију са предсједником суда; одржава и води уредну документацију сервера, радних станица, локалне рачунарске мреже и софтверских лиценци у власништву суда; врши едукацију свих корисника CMS-а у суду у сарадњи са ИКТ одјелом ВСТС-а; обавља и друге послове по налогу предсједника суда.

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

2.1. Општи услови које кандидат мора испуњавати:

          - да је држављанин РС или БиХ,

          - да је старији од 18 година,

          - да има општу здравствену способност,

          - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

         

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

2.2. Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

                   - VII степен стручне спреме, информатичког смјера, познавање рада на системима Microsoft Windows Server NT/2008/2012 оперативним системима (као и клијент верзијама), Microsoft Exchange и Microsoft Office пакета, познавање концепта мрежа LAN/WAN, TCP/IP мрежног протокола, радно искуство од најмање 1 (једна) година на пословима информационе - технологије.

3. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос и то фотокопије сљедећих докумената:

          - личне карте или пасоша,

          - дипломе о завршеној стручној спреми и

          - увјерења или потврде о траженом радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у конкурсу, кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

Изабрани кандидат дужан је да, у року од 7 дана од објављивања резултата конкурса на огласној табли суда, достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству РС или БиХ, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о траженој стручној спреми, увјерења или потврде о траженом радном искуству у траженом степену образовања и доказа о испуњености других услова наведених у конкурсу.

За изабраног кандидата, суд ће, по службеној дужности, прибавити увјерење о неосуђиваности.

4. Рок и начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком “ЗА КОНКУРС” се могу доставити лично на писарницу Окружног привредног суда у Приједору или путем поште, на адресу суда.

Образац пријаве на конкурс се налази у прилогу конкурса на веб-сајту Завода: www.zzzrs.net.

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест дана) од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Прије доношења одлуке о избору, са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефоном.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица