ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25. 04. 2018. године

27.04.2018 00:13 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.04. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЛАМОВИТА

79 204 Ламовита, Телефон/факс: 052/355-122,

е-mail: os071@skolers.org

КОНКУРС

за избор директора школе:

       Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 2. Правилника о условима и начину избора директора школе. 

1.      Општи услови

1)      Да има општу здравствену способност за рад

2)      Да је држављанин БиХ/РС

3)      Да је старији од 18 година

2.      Посебни услови

За директора може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент;

2) Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

3) Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4) Има предложен програм рада и истиче се у реализовању или организацији васпитно-образованог процеса у школи.

Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) Извод из матичне књиге рођених

2) Увјерење о држављанству

3) Диплому о стеченом степену стручне спреме,

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) Потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2 тачка 1. Закона, (240 ECTS)

6) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну  казну затвора (не старије од шест мјесеци)

7) Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шет мјесеци),

8) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

9) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

10)    Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

11)    Кратку биографију са кретањем у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

     Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

    На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава Школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже до 90 дана.

     Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

***********

ЈУ ОШ "КОЗАРАЦ"

Маршала Тита бб

79202 Козарац

Тел/факс: 052/346-042

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник /професор босанског језика - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до краја школске 2017/2018, приправник са искуством

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедеће овјерене  фотокопије докумената:

Општи услови:

- да је држављанин РС и БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем (не старије од 6 мјесеци), које прилаже кандидат који је изабран по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће службено прибавити од надлежне установе за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа),

- кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће и интервју. Интервју ће се одржати дана, 8.5.2018. године (уторак), у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју. За кандидате који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком "за конкурс", доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                    

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима поштом, а кандидати их могу лично преузети у школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

******

ЈУ ОШ "ПЕТАР ШКУНДРИЋ" БУДИМЛИЋ ЈАПРА

Будимлић Јапра 131, 79228 Доњи Агићи

Тел/: 052/483-019,

е-mail:  os100@skolers.org

КОНКУРС

за избор директора школе

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању РС,

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања  дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1) Пријаву на конкурс,

2) Извод из матичне књиге рођених,

3) Увјерење о држављанству,

5) Диплому о стеченом степену стручне спреме,

6) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

7) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 1 Закона, (240 ECTS),

8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

9) Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

10) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

11) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

12) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

13) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава Школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже до 90 дана.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица