JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24. 01. 2018. године

26.01.2018 11:46 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

ЈУ ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА" ПРИЈЕДОР

НИКОЛЕ ПАШИЋА 6

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1.      Професор за наставни предмет социологије 3 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2018. године,

2.      Професор за наставни предмет култура религија 1 час, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године

3.      Професор за наставни предмет хемија, 6 часова, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године.

• За радна мјеста под редним бројевима: 1, 2. и 3. се примају у радни однос лица без радног искуства (приправник).

• Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

I Општи услови су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању, и чланова 2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији кандидати су обавезни доставити, овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање за тражени наставни предмет или еквивалент.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) и документацију којом се испуњавају општи и посебни услови, потребно је да кандидати доставе документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност ће имати онај кандидат како је наведено у члану 26. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи . У том смислу потребно је доставити сљедеће:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

• Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана, 6.2.2018. године у просторијама школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

- Интервју са кандидатима у 11 часова.

 Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

•        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

•        Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

•        Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти. На коверти обавезно назначити: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 6. 79101 Приједор - Комисији за избор (навести, радно мјесто на које се конкурише). Пријаве се могу доставити лично на протокол школе или путем поште.

********************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Брезичани

79208 БРЕЗИЧАНИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор њемачког језика, 1 извршилац приправник на неодређено вријеме, 8 часова

1. Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном образовању и васпитању

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

2. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз пријаву доставити у оригиналу или овјереном препису (не старијем од 6 мјесеци) сљедећу документацију:

- Биографију,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати треба да доставе доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

3. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу дана, 2.2.2018. године, у 10 часова у просторијама матичне школе у Брезичанима, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица