ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.05 2018. године

25.05.2018 01:20 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 23.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ЈУ ОШ "МАЈКА КНЕЖОПОЉКА"

ВИДОВДАНСКА ББ

79246 КНЕЖИЦА

КОНКУРС

I – Предмет

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Мајка Кнежопољка", Кнежица.

II – Опис послова

  Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

 Директор ЈУ ОШ "Мајка Кнежопољка", Кнежица се бира на период од 4 (четири) године.

  Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

  На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходног пасуса.

IV – Услови за учешће на конкурсу

  За директора ЈУ ОШ "Мајка Кнежопољка", Кнежица може бити изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 5. Закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 31/18.),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и  против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V – Потребна документација

  Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да, уз пријаву на конкурс, приложе сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Диплому о завршеној стручној спреми;

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци); 

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем од надлежне полицијске управе;

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак;

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Сви документи се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са Законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

  Пријаве са потребним документима слати искључиво поштом на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ".

 Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомена

 Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана достављања одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица