JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine

23.02.2018 00:17 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***********

OPŠTINA NOVI GRAD

PETRA KOČIĆA 2

NOVI GRAD      

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Novi Grad

I - Skupština opštine Novi Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

A) direktora Javne ustanove Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad,

B) direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad.

II - Opšti uslovi:

1. da su državljani RS ili BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u RS u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,

5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,

6. da ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima  vlasti RS

7. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

III - Posebni uslovi:

A) za direktora Javne ustanove Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad su:

1. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika ili da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

3. da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti,

4. uspješnost i postignute rezultate na ranijim poslovima.

B) za direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad su:

1. VSS prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stručnu spremu stečenu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje, odgovarajućeg usmjerenja, a koji neposredno rade sa korisnicima na pružanju socijalnih usluga i to:

- diplomirani socijalni radnik,

- diplomirani pravnik,

- diplomirani psiholog,

- diplomirani sociolog,

- diplomirani pedagog,

- diplomirani specijalni pedagog i

- diplomirani defektolog (diplomirani edukator i rehabilitator).

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

3. položen stručni ispit za rad u organima uprave.

IV - Potrebna dokumenta

         Uz prijavu na Javni konkurs kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati prilažu:

   1. uvjerenje o državljanstvu,

   2. izvod iz matične knjige rođenih,

   3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 3, 4 i 6 ovog konkursa,

   4. kopiju diplome i lične karte,

   5. dokaz o radnom iskustvu,

   6. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za    obavljanje funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

        

Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

         Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

V - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

VI - Ostale napomene

 Postupak izbora, koji podrazumijeva kontrolu ispunjenosti uslova kao i intervju sprovešće Komisija za sprovođenje Javnog konkursa koju je imenovala Skupština opštine, o čemu će kandidati biti obaviješteni, a konačno imenovanje po sprovedenoj konkursnoj proceduri izvršiće Skupština opštine Novi Grad.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske".

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Prijave se  dostavljaju lično ili poštom na adresu: Opština Novi Grad,  ul. Petra Kočića br. 2 sa naznakom: "Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić "Pčelica Maja" i direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad Novi Grad".

*************

JU MUZIČKA ŠKOLA "SAVO BALABAN"

BRANISLAVA NUŠIĆA 9

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.      Profesor klavira – diplomirani muzičar - pijanista - VII stepen stručne spreme - puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 29.6.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva    

Opšti uslovi:

1)      a) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje                                                                                          

uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

   (2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  (3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

     (4) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 6.3.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

    (5) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

      Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

                                                                 

****************

OPŠTINA NOVI GRAD

JU OŠ "DRAGAN VUJANOVIĆ"

SVODNA bb

79229 SVODNA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Pedagog škole, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom                    - 1 izvršilac

2. Nastavnik za nastavni predmet matematika, 16 časova, na neodređeno

           vrijeme, pripravnik                -1 izvršilac

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama. Za radno mjesto pod brojem 1. Pedagog škole, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

     Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Opšti uslovi:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja ugovora o radu.

2. Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,                                                                           

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (samo kandidati za radno mjesto pod brojem 1. - pedagog škole)                                                                                                                                  

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji                                                                                     

- uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijih poslodavaca (samo za kandidate za radno mjesto pod brojem 1. - pedagog škole)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa pozivaju se da dođu na  intervju dana, 7.3.2018. godine, u 12 časova u prostorijama Centralne škole u Svodni.                                                                                                                                      Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                                            

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.                                                                           

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom "Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta"  - NE OTVARATI. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, već ih evidentirati, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

                                                                               

******************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

OMARSKA

KONKURS

za slobodna radna mjesta

1. Nastavnik - profesor fizike - 1 izvršilac na 4  časa sedmične norme na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu

- da je državljanin RS i BiH

- da je punoljetan

- da je radno sposoban

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", broj 44/17) imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.   

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. rodni list ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji

6. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko kandidat ima radnog iskustva.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS", br: 33/2014 i 45/16). Intervju će se obaviti 5.3.2018. godine, u 12 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Vuk Karadžić", ul. Vuka Karadžića bb 79203 Omarska.

***********

  BOSNA I HERCEGOVINA

   REPUBLIKA SRPSKA

   JU"SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR" U PRIJEDORU

   Prijedor

  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

i to:

1.      Profesor  stručnih predmeta medicinske struke  dr medicine, /bez radnog iskustva / na neodređeno vrijeme puna norma 20 časova.

2.      Profesor  matematike  /bez radnog iskustva/ na određeno vrijeme do 31.8.2018. god. 18 časova.

3.      Profesor biologije /bez iskustva / na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja   20 časova.

4.      Stručni saradnik - psiholog škole/sa iskustvom / na neodređeno vrijeme.

1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom  radu ("Sl. gl. RS", broj:1/16) kandidati treba i da ispunjavaju potrebne uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. ("Službeni glasnik RS", broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnika o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14. od 18.11.2014).

 Uz potpisanu prijavu kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata, a u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj:1/16), te tačkom 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", broj 102/14, 42/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.      Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2.      Da je punoljetan a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3.      Da je radno sposoban i to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije o 6 mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4.      Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

     Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačke 4. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.

          Posebni uslovi:

1. Dr medicine, bez iskustva.

2. Profesor matematike, bez iskustva,

3. Profesor biologije, bez iskustva,

4. Diplomirani psiholog, /sa iskustvom najmanje 3 godine.

1. Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova  potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 7. i 8. navedenog pravilnika.

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenim prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojim je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica. 

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca a koje sadrži podatke: vrsta posla, dužina ostvarenog radnog staža.

6. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8.    Uvjerenje opštinskog  /ratnog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- –otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

  Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću  adresu: JU"Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru, Nikole Pašića broj 4. , sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta NE OTVARATI.

  Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će se obaviti dana, 18.1.2018. godine u 10 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

******************

JU SŠC "NIKOLA TESLA"

KOZARSKA DUBICA

Dositejeva bb , 79240 Kozarska Dubica, tel. ++387 52 416-306

faks: ++387 52 424-370,

E-mail: os34@skolers.org

JAVNI  KONKURS

za  popunu upražnjenog  radnog mjesta

1.      Profesor njemačkog jezika, 18 časova, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, pripravnik....................................................................................1 izvršilac

Svi kandidati  moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o  radu ("Sl. glasnik RS", br.1/16) , kao i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem  obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik RS", br.29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Sl. glasnik RS", broj:34/15).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", broj 102/14 i 42/16).

Potrebna dokumentacija

   Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

  I  Opšti uslovi se dokazuju slijedećom dokumentacijom:

1)      Da je državljanin RS - uvjerenjem o državljanstvu,

2)      Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  fotokopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatom od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po    konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa; 

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

    II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla", ul. Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom "za konkurs" i navesti radno mjesto na koje se konkuriše (ne otvarati).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 5.3.2018. godine u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

**************

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD PRIJEDOR

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

PETROVO-PRIJEDOR

Tel/faks: 052/370-024

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), 12 časova sedmično, pripravnik,

2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najmanje godinu dana radnog iskustva, do 31.8.2018. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14 i 46/15, u daljem tekstu Pravilnik), koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

g) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i  - dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom (odnosi se samo na kandidate sa iskustvom).

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne stariju od 6 mjeseci) budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole: JU Osnovna škola "Branko Radičević" Petrovo-Prijedor, Petrovo bb, 79102 Prijedor, sa naznakom "Za konkurs".

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana, 6.3.2018. godine, u 12 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

U konkursnoj prijavi je potrebno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica