ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године

23.02.2018 00:17 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***********

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

ПЕТРА КОЧИЋА 2

НОВИ ГРАД      

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач општина Нови Град

I - Скупштина општине Нови Град расписује Јавни конкурс за избор и именовање:

А) директора Јавне установе Дјечији вртић "Пчелица Маја" Нови Град,

Б) директора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град.

II - Општи услови:

1. да су држављани РС или БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у РС у периоду од три године прије дана обављања упражњене позиције,

4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ,

5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције,

6. да не обављају дужност, активности и да нису на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Законом о спречавању сукоба интереса у органима  власти РС

7. да имају општу здравствену способност за обављање наведених послова.

III - Посебни услови:

А) за директора Јавне установе Дјечији вртић "Пчелица Маја" Нови Град су:

1. да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног сарадника или да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у васпитно-образовним установама на пословима наставника или стручног сарадника, те дипломирани правник и дипломирани економиста,

2. да има најмање пет година радног искуства у својој струци након стицања високе стручне спреме,

3. да посједује стручне, организационе и руководне способности,

4. успјешност и постигнуте резултате на ранијим пословима.

Б) за директора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град су:

1. ВСС првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно да имају стручну спрему стечену према закону који регулише високо образовање, одговарајућег усмјерења, а који непосредно раде са корисницима на пружању социјалних услуга и то:

- дипломирани социјални радник,

- дипломирани правник,

- дипломирани психолог,

- дипломирани социолог,

- дипломирани педагог,

- дипломирани специјални педагог и

- дипломирани дефектолог (дипломирани едукатор и рехабилитатор).

2. да има најмање пет година радног искуства у струци,

3. положен стручни испит за рад у органима управе.

IV - Потребна документа

         Уз пријаву на Јавни конкурс као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати прилажу:

   1. увјерење о држављанству,

   2. извод из матичне књиге рођених,

   3. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке II подт. 3, 4 и 6 овог конкурса,

   4. копију дипломе и личне карте,

   5. доказ о радном искуству,

   6. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за    обављање функције и увјерење да се не води кривични поступак.

        

Докази којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији.

         Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

V - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

VI - Остале напомене

 Поступак избора, који подразумијева контролу испуњености услова као и интервју спровешће Комисија за спровођење Јавног конкурса коју је именовала Скупштина општине, о чему ће кандидати бити обавијештени, а коначно именовање по спроведеној конкурсној процедури извршиће Скупштина општине Нови Град.

VII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве се  достављају лично или поштом на адресу: Општина Нови Град,  ул. Петра Кочића бр. 2 са назнаком: "Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић "Пчелица Маја" и директора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град Нови Град".

*************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН"

БРАНИСЛАВА НУШИЋА 9

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.      Професор клавира – дипломирани музичар - пијаниста - VII степен стручне спреме - пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 29.6.2018. године до повратка раднице са породиљског одсуства    

Општи услови:

1)      а) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује                                                                                          

увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

   (2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

  (3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити и документацију из посебних услова на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

     (4) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 6.3.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

    (5) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

      Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.

                                                                 

****************

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

ЈУ ОШ "ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ"

СВОДНА бб

79229 СВОДНА

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Педагог школе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са искуством                    - 1 извршилац

2. Наставник за наставни предмет математика, 16 часова, на неодређено

           вријеме, приправник                -1 извршилац

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама. За радно мјесто под бројем 1. Педагог школе, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

     Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената:

1. Општи услови:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности и увјерење да правоснажном пресудом нису осуђени за кривична дјела за која је изречена казна у трајању дужем од шест мјесеци изабрани кандидат ће доставити накнадно, прије потписивања уговора о раду.

2. Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,                                                                           

 - увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (само кандидати за радно мјесто под бројем 1. - педагог школе)                                                                                                                                  

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији                                                                                     

- увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијих послодаваца (само за кандидате за радно мјесто под бројем 1. - педагог школе)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;.

Сви кандидати који испуњавају услове конкурса позивају се да дођу на  интервју дана, 7.3.2018. године, у 12 часова у просторијама Централне школе у Сводни.                                                                                                                                      За кандидате који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                                            

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.                                                                           

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе са назнаком "За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста"  - НЕ ОТВАРАТИ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, већ их евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено или нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

                                                                               

******************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ОМАРСКА

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

1. Наставник - професор физике - 1 извршилац на 4  часа седмичне норме на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године.

На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају сљедеће услове:

- да имају одговарајући ниво образовања, односно одговарајућу стручну спрему

- да је држављанин РС и БиХ

- да је пунољетан

- да је радно способан

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Сви кандидати који су испуњавали услове за наведена радна мјеста прије ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", број 44/17) имају право пријаве на конкурс као и кандидати који испуњавају посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању.   

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма;

2. увјерење о држављанству,

3. родни лист или овјерену фотокопију личне карте,

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији

6. љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци доставља само изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

7. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по службеној дужности.

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико кандидат има радног искуства.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријаве на конкурс могу доставити сви кандидати који испуњавају услове Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС", бр: 33/2014 и 45/16). Интервју ће се обавити 5.3.2018. године, у 12 часова, само за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве на конкурс можете доставити лично у школу или послати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Вук Караџић", ул. Вука Караџића бб 79203 Омарска.

***********

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

   РЕПУБЛИКА СРПСКА

   ЈУ"СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР" У ПРИЈЕДОРУ

   Приједор

  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

и то:

1.      Професор  стручних предмета медицинске струке  др медицине, /без радног искуства / на неодређено вријеме пуна норма 20 часова.

2.      Професор  математике  /без радног искуства/ на одређено вријеме до 31.8.2018. год. 18 часова.

3.      Професор биологије /без искуства / на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања   20 часова.

4.      Стручни сарадник - психолог школе/са искуством / на неодређено вријеме.

1. Поред општих услова прописаних Законом  раду ("Сл. гл. РС", број:1/16) кандидати треба и да испуњавају потребне услове прописане Закона о средњем образовању и васпитању члан 75. ("Службени гласник РС", број: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14, 83/15) и Правилника о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС", број 102/14. од 18.11.2014).

 Уз потписану пријаву кандидати треба да доставе овјерене копије сљедећих докумената, а у складу са чланом 28. став 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС", број:1/16), те тачком 7. и 8. Правилника о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи ("Сл. гласник РС", број 102/14, 42/16).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.      Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству.

2.      Да је пунољетан а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3.      Да је радно способан и то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије о 6 мјесеци а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4.      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

     Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачке 4. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

          Посебни услови:

1. Др медицине, без искуства.

2. Професор математике, без искуства,

3. Професор биологије, без искуства,

4. Дипломирани психолог, /са искуством најмање 3 године.

1. Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова  потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 7. и 8. наведеног правилника.

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеним првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којим је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.      Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица. 

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца а које садржи податке: врста посла, дужина оствареног радног стажа.

6. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачку  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8.    Увјерење општинског  /ратног органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу борца Одбрамбено- –отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца. 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

  Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу  адресу: ЈУ"Средњошколски центар Приједор" у Приједору, Николе Пашића број 4. , са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста НЕ ОТВАРАТИ.

  Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће се обавити дана, 18.1.2018. године у 10 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

******************

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Доситејева бб , 79240 Козарска Дубица, тел. ++387 52 416-306

факс: ++387 52 424-370,

Е-mail: os34@skolers.org

ЈАВНИ  КОНКУРС

за  попуну упражњеног  радног мјеста

1.      Професор њемачког језика, 18 часова, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, приправник....................................................................................1 извршилац

Сви кандидати  морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о  раду ("Сл. гласник РС", бр.1/16) , као и услове из члана 75. Закона о средњем  образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр.74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС", бр.29/12, 80/14 и 83/15), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Сл. гласник РС", број:34/15).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Сл. гласник РС", број 102/14 и 42/16).

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

  I  Општи услови се доказују слиједећом документацијом:

1)      Да је држављанин РС - увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном  фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатом од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по    конкурсу, а прије заснивања радног односа; 

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

    II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла", ул. Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица, са назнаком "за конкурс" и навести радно мјесто на које се конкурише (не отварати).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 5.3.2018. године у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса .

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ПРИЈЕДОР

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

ПЕТРОВО-ПРИЈЕДОР

Тел/факс: 052/370-024

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Наставник математике - 1 извршилац, на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског боловања), 12 часова седмично, приправник,

2. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме, најмање годину дана радног искуства, до 31.8.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Приправником се сматра лице који први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није стекло услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 44/17, у даљем тексту: Закон) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно вишу или високу стручну спрему (најмање 180 ECTS бодова),

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број: 102/14 и 46/15, у даљем тексту Правилник), која подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

г) увјерење о радном стажу од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и  - дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом (односи се само на кандидате са искуством).

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старију од 6 мјесеци) будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

Напомена:

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе: ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Петрово-Приједор, Петрово бб, 79102 Приједор, са назнаком "За конкурс".

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама школе дана, 6.3.2018. године, у 12 часова, стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

У конкурсној пријави је потребно навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће бити узете у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица