JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.06 2018. godine

22.06.2018 00:09 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*********************

JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića 4

79101 Prijedor

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

1.       Direktor škole ..................................................... 1 izvršilac

Opis radnog mjesta

I – Predmet

Školski odbor JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole

III – Mandat

Direktor JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijave.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          IV – Uslovi za učešće na konkursu

          Za direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1.       Opšti uslovi:

1)      Da ima opštu i zdravstvenu sposobnost za rad

2)      Da je državljanin BiH/RS

3)      Da je stariji od 18 godina

2.       Posebni uslovi:

1)      da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2) da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, priložiti:

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik iz predmeta koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci)

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični  postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci)

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93 stav 2 Krivičnog zakona RS škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na  adresu škole, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora”. Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

                   **********************                                              

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

BRANISLAVA NUŠIĆA 7

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem stručnog saradnika

1. Pedagog, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

Uslovi za učešće na konkursu:

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105, i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, visoku stručnu spremu, shodno odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;

- položen stručni ispit ;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti ovjerenu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju ilica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se test i intervju u prostorijama škole dana, 29.6.2018. godine, godine u 12 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica