ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.06 2018. године

22.06.2018 00:09 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*********************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића 4

79101 Приједор

КОНКУРС

за избор и именовање директора

1.       Директор школе ..................................................... 1 извршилац

Опис радног мјеста

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе Приједор расписује конкурс за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе Приједор

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговоран је Влади, министру и школском одбору. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе

III – Мандат

Директор ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе Приједор се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријаве.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          IV – Услови за учешће на конкурсу

          За директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе Приједор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1.       Општи услови:

1)      Да има општу и здравствену способност за рад

2)      Да је држављанин БиХ/РС

3)      Да је старији од 18 година

2.       Посебни услови:

1)      да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2) да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, приложити:

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник из предмета који се изучавају у школи након стицања дипломе

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци)

- увјерење да се против њега не води кривични  поступак издато од надлежног суда (не старије од шест мјесеци)

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93 став 2 Кривичног закона РС школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Докази (документи) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом и неће бити враћени кандидатима

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво путем поште на  адресу школе, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора”. Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене копије приложене документације неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе Приједор у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

                   **********************                                              

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

БРАНИСЛАВА НУШИЋА 7

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем стручног сарадника

1. Педагог, лице са искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

Услови за учешће на конкурсу:

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105, и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и члана 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, високу стручну спрему, сходно одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача;

- положен стручни испит ;

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити овјерену документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају илица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се тест и интервју у просторијама школе дана, 29.6.2018. године, године у 12 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица