JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 12. 2017. godine

22.12.2017 15:57 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

********************

JU DJEČIJI VRTIĆ "PČELICA MAJA"

PETRA KOČIĆA 10

79220 NOVI GRAD

Tel. 0038752751684; Tel. faks 0038752751322,

e-mail: pcelicamaja18@gmail.com

JAVNI KONKURS

za prijem diplomiranog vaspitača predškolske djece u radni odnos na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža .........................................1 izvršilac

Ÿ Opšti uslovi su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi,

Ÿ Posebni uslovi su:

1. završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

2. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i kraću biografiju, kandidat je dužan da dostavi:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

2. uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

4. uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (koje ne može biti starije od 6 mjeseci), naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom, Komisija za izbor obaviće intervju. O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata, koje se neće vraćati kandidatima.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu vrtića, sa naznakom "prijava na konkurs".

***********

OPŠTINA NOVI GRAD

UL. PETRA KOČIĆA 6

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Radio Novi Grad" Novi Grad

II

Opšti uslovi:

1. da su državljani RS ili BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u RS u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,

5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,

6. da ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske,

7. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

III

Posebni uslovi:

1. da imaju visoku stručnu spremu društvenog smjera,

2. da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti informisanja,

3. da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje

IV

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 3, 4, 5. i 6. ovog konkursa

4. kopiju diplome i lične karte,

5. dokaz o radnom iskustvu,

6. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

V

Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: "Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Radio Novi Grad" Novi Grad".

VI

Javni konkurs iz tačke I objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

VII

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**********

JU SŠC "NIKOLA TESLA" KOZARSKA DUBICA      

Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica,

E-mail: ss@skolers.org

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja, 6 časova, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.................................................................... 1 izvršilac,

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

 I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1) Da je državljanin RS – uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koji će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom "za konkurs" i navesti radno mjesto na koje se konkuriše (ne otvarati)".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 3.1.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima. Radni odnos se zasniva od 22.1.2018. godine.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica