JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

22.12.2017 15:57 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

********************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА МАЈА"

ПЕТРА КОЧИЋА 10

79220 НОВИ ГРАД

Тел. 0038752751684; Тел. факс 0038752751322,

е-маил: pcelicamaja18@gmail.com

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем дипломираног васпитача предшколске дјеце у радни однос на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа .........................................1 извршилац

Ÿ Општи услови су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак,

5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи,

Ÿ Посебни услови су:

1. завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

2. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

Потребна документација

Уз пријаву потписану од стране кандидата и краћу биографију, кандидат је дужан да достави:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,

2. увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

4. увјерење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

Увјерење о општој здравственој способности (које не може бити старије од 6 мјесеци), накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом, Комисија за избор обавиће интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената, које се неће враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу вртића, са назнаком "пријава на конкурс".

***********

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

УЛ. ПЕТРА КОЧИЋА 6

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавног предузећа "Радио Нови Град" Нови Град

II

Општи услови:

1. да су држављани РС или БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у РС у периоду од три године прије дана обављања упражњене позиције,

4. да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ,

5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције,

6. да не обављају дужност, активности и да нису на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Законом о сукобу интереса у органима власти Републике Српске,

7. да имају општу здравствену способност за обављање наведених послова.

III

Посебни услови:

1. да имају високу стручну спрему друштвеног смјера,

2. да имају најмање три године радног искуства у области информисања,

3. да не постоје законске сметње за именовање

IV

Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке II подт. 3, 4, 5. и 6. овог конкурса

4. копију дипломе и личне карте,

5. доказ о радном искуству,

6. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције и увјерење да се не води кривични поступак,

Изабрани кандидат ће накнадно доставити увјерење о општој здравственој способности.

Докази којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији.

Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

V

Пријаве се достављају лично или поштом на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: "Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа "Радио Нови Град" Нови Град".

VI

Јавни конкурс из тачке И објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 30 дана од дана посљедњег објављивања.

VII

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" КОЗАРСКА ДУБИЦА      

Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица,

Е-mail: ss@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор физичког васпитања, 6 часова, на неодређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.................................................................... 1 извршилац,

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1) Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, који ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком "за конкурс" и навести радно мјесто на које се конкурише (не отварати)".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 3.1.2018. године у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима. Радни однос се заснива од 22.1.2018. године.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица