JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 10. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 10. 2017. године 20.10.2017 22:17 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.10. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

УЛ. АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА 6

79102 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

1. Виши стручни сарадник - 1 (један) извршилац

Опис послова:

Помаже судијама у проучавању и припремању предмета, врши анализу правних питања, писмено израђује нацрте судских одлука под надзором судије - предсједника вијећа, врши послове праћења и проучавања судске праксе, обавља и друге стручне послове под надзором и по упутствима предсједника суда, судија и секретара суда.

1. Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ

- да је старији од 18 година

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак

Посебни услови:

- VII степен стручне спреме, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, са радним искуством од најмање три године на правним пословима од завршетка факултета.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној копији, не старије од 6 мјесеци):

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци

- доказ о траженом радном искуству

- доказ о траженом степену образовања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса.

Суд ће по службеној дужности у односу на изабраног кандидата прибавити увјерење о неосуђиваности.

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана ос дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске"

Пријаве се достављају поштом, са назнаком "За конкурс"или лично на адресу Окружни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића бр.6, Приједор.

***************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД   

Адреса: Николе Пашића 13, 79220 

Нови Град; тел/факс: Директор – 052/ 751-054;

Секретар: 052/751 – 654;

е-mail: os041@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник српског језика – 1 извршилац – приправник, 9 часова у подручној школи, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2018. године.

2. Наставник разредне наставе – 2 извршиоца, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2018. године.

3. Наставник ликовне културе – приправник, 17 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

4. Психолог – 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за она радна мјеста за која се тражи положен стручни испит,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Увјерење о држављанству,

5. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Ово увјерење за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији;

3. Увјерење о радном искуству код ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулих бораца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 30.10.2017. године (понедјељак), у 10 часова у просторијама Централне школе на адреси Николе Пашића 13. Нови Град.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима, осим у случају да доставе оригинале.              

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста с назнаком радног мјеста – НЕ ОТВАРАТИ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

   ******************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

 ЛАМОВИТА

  79 204 Ламовита,

 Телефон/факс: 052/355-122,

е-mail: os071@skolers.org

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Наставник физичког васпитања, 10 часова седмично, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, приправник

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања;

3. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сва документа која кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у школи у Ламовитој 1.11.2017. године са почетком у 13 часова. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Јован Дучић", 79204 Ламовита, са назнаком "За конкурс" или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*********

ЈУ ЦЕНТАР "СУНЦЕ" ПРИЈЕДОР

Ул. Краља Александра 6

79102 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Дипломирани дефектолог са завршеном реедукацијом психомоторике и базичним Монтесори курсом за Монтесори васпитача и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на неодређено вријеме..............................................................1 извршилац

2.       Професор специјалне едукације и рехабилитације – смјер развојни поремећаји са радним искуством и завршеном сензорном интеграцијом и Монтесори обуком на неодређено вријеме..............................................................1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови за пријем радника у радни однос:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови за пријем радника у радни однос за радно мјесто бр. 1

- да кандидат има одговарајући ниво образовања у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент – дипломирани дефектолог

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

- да има завршену општу и специфичну реедукацију психомоторике

- да има завршену обуку за монтесори васпитача

Посебни услови за пријем радника у радни однос за радно мјесто бр. 2

- да кандидат има одговарајући ниво образовања у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент – професор специјалне едукације и рехабилитације – смјер развојни поремећај

- да има најмање 6 мјесеци радног искуства

- да има завршену сензорну интеграцију

- да има завршену Монтесори обуку

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања

- резултати остварени на интервјуу

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица

- дужина радног стажа

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

Школа ће по службеној дужности затражити увјерење о неосуђиваности из казнене евиденције за оног кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто број 2.)

- овјерена копија сертификата о завршеној општој и специфичној реедукацији психомоторике (за радно мјесто бр. 2),

- овјерена копија сертификата о завршеном Базичном монтесори курсу за монтесори васпитача (за радно мјесто бр. 2)

- овјерена копија сертификата о завршеној сензорној интеграцији (за радно мјесто бр. 1),

- овјерена копија сертификата о о завршеној монтесори обуци (за радно мјесто бр. 1),

- увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

- увјерење или потврда о времену проведеном на евиденцији незапослених лица издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а чије су пријаве потпуне и благовремене обавиће се интервју у просторијама школе дана, 30.10.2017. године, са почетком у 12 часова. Кандидати неће бити појединачно позивани на интервју, те уколико се не појаве на истом сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар „Сунце" Приједор: Краља Александра бр. 6, 79101 Приједор.

****************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ИВЕ АНДРИЋА ББ

79220 НОВИ ГРАД

                                               

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Наставник разредне наставе – пуна норма – на одређено вријеме до повратка радница са породиљског боловања, а најкасније до 31.8.2018. године – 2 извршилац – са искуством.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама. Право учешћа на конкурсу имају и лица из става 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног однос

Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

2. Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће интервју дана, 30.10.2017. године, у 10 часова у просторијама Централне школе на адреси Иве Андрића бб, Нови Град.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју. За кандидате који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу одредби Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број:44/17).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                                           

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе са назнаком "За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста с назнаком радног мјеста – НЕ ОТВАРАТИ".

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.  

*************

ЈУ ОШ "МАЈКА КНЕЖОПОЉКА"

Видовданска бб, 79 246 Кнежица

Тел. 052/436-461

Факс 052/436-461                                                                                

е-mail os033@skolers.org

                                                                                                                        

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе (пуна норма) - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

    

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним

лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву од стране кандидата и документацију везану за опште услове, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:                  

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца

 Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 27.10.2017. године, у 13 часова у централној школи у Кнежици. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                          

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком за "КОНКУРС".        

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

       ******************

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

ЗУ "УМИЋЕВИЋ"

Пере Дрљаче 3

79220 Нови Град

Тел: 052/752-696

E:mail: stomordumicevic@yahoo.com

КОНКУРС

1. Потребан стоматолог за рад у стоматолошкој амбуланти. Услови: завршен стоматолошки факултет и обављен приправнички стаж.

2. Потребан медицински техничар за рад у стоматолошкој амбуланти. Услов завршена средња медицинска школа.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

Све пријаве слати на е-mail адресу.

************

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

БРАЋЕ МАНДИЋ 4

ДОЊИ ДУБОВИК

79227 КРУПА НА УНИ

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

I - Упражњена радна мјеста на одређено радно вријеме до краја школске

            2017/18. године су:

- Наставник за наставни предмет руски језик - са искуством и положеним стручним испитом   8 часова

- Наставник за наставни предмет физика - са искуством и положеним стручним испитом   6 часова

- Наставник за наставни предмет хемија – приправник                                                                         4 часа

II - Упражњено радно мјесто на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до краја школске 2017/18. године

- Наставник за наставни предмет енглески језик - са искуством и положеним стручним испитом 20 часова

                                                            

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене члановима 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

Да је држављанин РС и БиХ, да је пунољетан, да је радно способан и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

  Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно вишу или високу стручну спрему,

- Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, која подразумијева:

Увјерење о држављанству;

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста из тачке И;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла за радна мјеста из тачке I ставка 2.;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању члан 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Интервју за све кандидате који испуњавају услове конкурса, одржаће се 15. новембра 2017. године, са почетком рада у 9 часова у просторијама матичне школе у Доњем Дубовику.

Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраћемо да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, уз напомену да је Уставни суд утврдио, између осталог, да члан 9. став 1. тачка 4. и члан 16.  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи нису у сагласности са Уставом, те се исти не примјењују.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, а те копије неће бити враћене кандидатима. Љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа. 

 Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела, школа ће затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: "Пријава на конкурс"– Комисији за избор са назнаком за које радно мјесто се конкурише, слати на адресу школе.

*******

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПЕТРОВО-ПРИЈЕДОР

Петрово бб Приједор,

Тел/факс 052/370-024,

е-mail: os070@skolers.org

ОДЛУКА

о поништењу дијела јавног конкурса

1.       Поништава се дио јавног конкурса број 542/17 објављеног 4.10.2017. године у дневном листу "Глас Српске" за радно мјесто под редним бројем 1 – наставник физике, 1 извршилац, на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског боловања или до 31.8.2018. године), 4 часа седмично, са радним искуством.

2.       Конкурс се поништава из техничких разлога.

3.       Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Гласу Српске" 18.11.2017. године.

*************

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

ПЕТРОВО бб

79102 ПРИЈЕДОР

Тел./факс: 052/370-024

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Наставник музичке културе, 1 извршилац, 12 часова седмично (до повратка раднице са породиљског боловања), приправник,

2. Наставник математике, 1 извршилац, 12 часова седмично (до повратка раднице са породиљског боловања), приправник,

3. Наставник физике, 1 извршилац, 12 часова седмично (до повратка раднице са породиљског боловања), приправник.

Приправником се сматра лице који први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није стекло услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћени текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно вишу или високу стручну спрему (најмање 180 ECTS бодова),

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

-        школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, која подразумијева:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

а) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

б) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

в) увјерење о радном стажу од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и  - дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом (односи се само на кандидате са искуством).

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен интервјуу у просторијама школе дана, 1.11.2017. године, у 12 часова, стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

У конкурсној пријави је потребно навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће бити узете у разматрање.

                                                                                                       

***************

ЈУ ОШ "ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ"

СВОДНА бб

79229 СВОДНА

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Рачуновођа, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са искуством                                     

                                                                                                                  -1 извршилац

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

2. Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената:

1. Општи услови:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности и Увјерење да правоснажном пресудом нису осуђени за кривична дјела за која је изречена казна у трајању дужем од шест мјесеци изабрани кандидат ће доставити накнадно, прије потписивања Уговора о раду.

2. Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,                                                                           

- лиценцу за обављање професионално стручне активности у звању сертификованог рачуновође                                                                                                                                  

 - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији;                                                

- увјерење о остварено радном стажу издато од ранијих послодаваца

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида.

Сви кандидати који испуњавају услове конкурса позивају се да дођу на тестирање и интервју дана, 7.11.2017. године, у 12 часова у просторијама Централне школе у Сводни.                                                                                                                                     

За кандидате који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на

конкурс.                                                                                                                            

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи.                                                                           

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

                             

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе са назнаком "За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста"

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица