JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године

19.01.2018 00:19 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "КОЗАРАЦ"

Маршала Тита бб

79202 Козарац

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор директора школе ЈУ ОШ "Козарац"

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови:

- да је држављанин РС/БХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност за рад

Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири (4) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става

Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1. Пријаву на конкурс

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4. Диплому о стеченом степену стручне спреме

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

6. Потврду којом доказује да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 2

7. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци)

8. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда (не старије од 6 мјесеци)

9. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци)

10. Препоруку ранијег послодавца односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен

11. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

12. Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

Уколико министар не предложи за директора ниједног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса.

У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже на 90 дана.

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у школу, у затвореној коверти или путем поште на адресу школе, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

Докази се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.                     

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене копије приложене у документацији, неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана пријема обавјештења.

***********

    

   

ИНДУСТРОПРОЈЕКТ АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И  КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР, ул. Вожда Карађорђа бр. 14

Тел. (052) 232-645, 234-646

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС)....................................................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен електротехнички факултет

Са положеним стручним испитом из области пројектовања.

2. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације ............. 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине – (ВСС) .........................................................  1 извршилац

Лице без радног искуства - приправник

4. Дипломирани инжењер грађевине – хидро смјер (ВСС) .....................................  1 извршилац

Са положеним стручним испитом из области пројектовања.

5. Дипломирани инжењер архитектуре - (ВСС) .........................................................  1 извршилац

Лице без радног искуства - приправник

6. Дипломирани инжењер архитектуре (ВСС) ..........................................................1 извршилац

Са положеним стручним испитом из области пројектовања.

7. Дипломирани инжењер грађевине – смјер нискоградња (ВСС) ....................... 1 извршилац

Три године искуства и положеним стручним испитом из области пројектовања.

8.  Дипломирани инжењер грађевине – конструктивни смјер (ВСС).................  1 извршилац

Пет година радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

9. Дипломирани инжењер грађевине – конструктивни смјер (ВСС)..................  1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ  о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

 У случају да се не јаве лица са радним искуством, узеће се у разматрање и молбе лица без радног искуства (приправника).    

  Могућност обављања послова у канцеларијама у Бањалуци.

     Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица