JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14. 02. 2018. godine

16.02.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

************

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA 6

79102 PRIJEDOR

JAVNI KONKURS

Za prijem 3 (tri) sudijska pripravnika - volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

Opšti uslovi su:

1. da je državljanin RS ili BiH

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

Posebni uslovi su:

1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju

- kopiju lične karte

- potvrdu o prosjeku ocjena

Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "za konkurs" ili lično na adresu suda.

******************

 JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"LjUBIJA

 UL. DRAGE LUKIĆA BB

 LjUBIJA              

OGLAS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, 7 časova sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom   ............................................................................  1 izvršilac

2. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom   ............................................................................  1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs". Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama škole u utorak, 6.3.2018. godine, sa početkom u 11.30 časova (razredna nastava), odnosno u 13 časova (likovna kultura).

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

**********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA

TAVIJA BB

79224 KOSTAJNICA

KONKURS

za izbor i prijem profesora

- Doktor medicine, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 6 časova – do povratka radnika sa bolovanja

-        Diplomirani inženjer mašinstva - 4 časa (praktična nastava) – do 14.6.2018.

- Diplomirani inženjer saobraćaja - 4 časa (praktična nastava) – do 14.6.2018.

- Profesor fizičkog vaspitanja – 2 časa – do 14.6.2018.

- Profesor engleskog jezika– 2 časa – do 17.5.2018.

- Profesor psihologije, pripravnik – 2 časa do 17.5.2018.

- Viši fizioterapeutski tehničar – 10 časova do 1.3.2018.

- Profesor matematike, pripravnik – 9 časova do 14.6.2018.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS i BiH, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs kandidati su obavezni dostaviti osim dokaza navedenih za opšte uslove i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 28.2.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Prijave slati na adresu škole škole u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa sa naznakom "za oglas".

                   *****************                         

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

BUSNOVI BB

79102 PRIJEDOR                        

KONKURS

za slobodno radno mjesto

1. Nastavnika - profesora njemačkog jezika - 1 izvršilac, lice sa iskustvom najmanje 1 godinu, položenim stručnim ispitom, na 8 časova sedmične norme na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva.

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju na radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom.

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i u skladu sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u prostorijama škole dana, 27.2.2018. godine, u 9 časova te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***********

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

KARAĐORĐA PETROVIĆA 73B

 79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

I

1. Naziv radnog mjesta: Psiholog u JU Centar za socijalni rad Novi Grad

2. Broj izvršilaca: jedan

3. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

4. Rad sa punim radnim vremenom od 40 sati sedmično u pet radnih dana

5. Opis poslova i radnih zadataka sadržan je u Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka

6. Plata radnika je utvrđena prema normativnim aktima Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

II

1. Opšti uslovi:

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa su predviđeni zakonom i normativnim aktima Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad, a to su:

1.1.   da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

1.2.   da je stariji od 18 godina;

1.3.   da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

1.4.   da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo bez obzira na visinu kazne koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;

1.5.   da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

2. Posebni uslovi:

      2.1. Visoka stručna sprema sa zvanjem diplomirani psiholog sa 240 ECTS bodova;

      2.2. Radno iskustvo u radu sa djecom i odraslim licima u riziku od 3 godine,

      2.3. Položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti;                                     

      2.3. Poznavanje rada na računaru;

      2.4. Položen vozački ispit B kategorije;

Sa svim učesnicima konkursa koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju.

3. Potrebni dokumentacija:

Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan da priloži: kratku biografiju, radno iskustvo, poznavanje naprednih vještina za rad sa djecom i odraslima, volonterski rad te dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

1. Za opšte uslove

1.1.   Uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

1.2.   Ovjerenu kopiju lične karte;

1.3.   Izvod iz matične knjige rođenih;

1.4.   Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavi će izabrani kandidat;

1.5.   Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanje (ne starije od 6 mjeseci);

1.6.   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak(ne starije od 6 mjeseci);

2. Za posebne uslove

2.1. Original ili ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi i zvanju;

2.2. Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u struci od ustanove, organizacije u kojoj je provedeno radno iskustvo sa djecom i odraslim licima u riziku;

2.3. Original uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili u oblasti socijalne zaštite odnosno ovjerena pismena izjava ako nema položen stručni ispit kojom se kandidat obavezuje da će ga položiti u roku od 6 mjeseci ako bude zaposlen.

2.4 Uvjerenje ili drugi dokument kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru ;

2.5. Uvjerenje ili ovjereni dokument (vozačka dozvola) kojim se dokazuje da kandidat ima položen vozački ispit B kategorije.

Napomena:Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerenu fotokopiju.

3.      Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, konkursna komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

4. Rok konkursa, način objavljivanja konkursa i način dostavljanja prijava sa dokazima na konkurs

Ovaj konkurs se objavljuje putem JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Prijedor Biro Novi Grad i u dnevnom listu "Glas Srpske".

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu

JU Centra za socijalni rad sa naznakom za konkursnu komisiju.

**************

                               

OPŠTINA NOVI GRAD

PETRA KOČIĆA BR.2

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

za imenovanje načelnika odjeljenja u

Opštinskoj upravi opštine Novi Grad

I - Načelnik opštine Novi Grad raspisuje javni konkurs za imenovanje:

1. Načelnika Odjeljenja za budžet i finansije.................................1 izvršilac

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je izabrala i ima status službenika.

II - Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:

VSS - diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija – diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV – Nespojivost:

Kandidat ne može imati nespojivosti propisane u Glavi IV (član 43. do člana 47.) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16).

V - Opis poslova:

Načelnik odjeljenja obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj  upravi opštine Novi Grad.

VI – Potrebna dokumenta:

Kandidat je dužan priložiti:

- prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

- ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,

- dokaz o radnom iskustvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- dokaz o neosuđivanosti.

VII - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije imenovanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu opštine Novi Grad, sa naznakom: "Za javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana  od dana objavljivanja konkursa u "Službenom glasniku RS".

 Konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku RS", "Glasu Srpske", na internet stranici opštine Novi Grad njnjnj.opstina-novigrad.com i oglasnoj tabli opštine Novi Grad.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

    ******************                                                                 

JU GIMNAZIJA "PETAR KOČIĆ" NOVI GRAD

UL. DOSITEJA OBRADOVIĆA 6

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

1.      Socijalni radnik - 1 izvršilac, pola norme, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, a do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona kojim se uređuju radni odnosi i na osnovu člana 7 Pravilnika o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi,

A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu; B) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi

Potrebno je da kandidati zadovoljavaju uslove o stručnoj spremi predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos stručnog saradnika) potrebno je dostaviti i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi i to :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji; (ne starije od 10 /deset/ dana u odnosu na datum prijave na konkurs),

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Testiranje i intervju će se obaviti 27.2.2018. godine, u 10 časova u JU Gimnaziji "Petar Kočić" Novi Grad.

Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju; ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor  sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, putem pošte.

                                    *************************                                                                                                

JU OŠ "MAJKA KNEŽOPOLjKA"

VIDOVDANSKA BB

79246 KNEŽICA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Školski psiholog (70 % radnog mjesta/vremena) - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

         Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim

licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:               

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca

7.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

8.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca

      U skladu sa članom 113. stav 4. i 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i da pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

       Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 23.2.2018. godine, u 12 časova u centralnoj školi u Knežici. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                            

       Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                             

      Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa slati isključivo poštom na adresu škole, sa naznakom "KONKURS".       

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

BREZIČANI

Broj: 43/18

Datum: 12.2.2018. godine

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.  Direktor JU Osnovne škole "Jovan Cvijić" iz Brezičana raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

- Profesora njemačkog jezika, 1 izvršilac radnik sa iskustvom na neodređeno vrijeme, 8 časova

- Profesora likovne kulture, 1 izvršilac radnik sa iskustvom na određeno vrijeme, 5 časova do povratka radnice sa bolovanja

2. Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17)

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

3.      Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati treba da dostave dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola "Jovan Cvijić", Brezičani, 79208 Brezičani, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu dana, 23.2.2018. godine, u 10 časova u prostorijama matične škole u Brezičanima, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica