ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године

16.02.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 14.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

************

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА 6

79102 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем 3 (три) судијска приправника - волонтера на обављање приправничког стажа у одређеном трајању од двије године без закључивања уговора о раду.

Општи услови су:

1. да је држављанин РС или БиХ

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

Посебни услови су:

1. дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и сљедеће документе:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- диплому или увјерење о дипломирању

- копију личне карте

- потврду о просјеку оцјена

Документи се достављају у оригиналном примјерку или овјереној копији.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног конкурса, а прије потписивања уговора о стручном оспособљавању и усавршавању увјерење о радној способности, а суд ће доказ о осуђиваности прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком "за конкурс" или лично на адресу суда.

******************

 ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"ЉУБИЈА

 УЛ. ДРАГЕ ЛУКИЋА ББ

 ЉУБИЈА              

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник ликовне културе, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, 7 часова седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом   ............................................................................  1 извршилац

2. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, пуно радно вријеме, за лице са искуством и положеним стручним испитом   ............................................................................  1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс". Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу који ће бити обављен у просторијама школе у уторак, 6.3.2018. године, са почетком у 11.30 часова (разредна настава), односно у 13 часова (ликовна култура).

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

**********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР КОСТАЈНИЦА

ТАВИЈА ББ

79224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

за избор и пријем професора

- Доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију – 6 часова – до повратка радника са боловања

-        Дипломирани инжењер машинства - 4 часа (практична настава) – до 14.6.2018.

- Дипломирани инжењер саобраћаја - 4 часа (практична настава) – до 14.6.2018.

- Професор физичког васпитања – 2 часа – до 14.6.2018.

- Професор енглеског језика– 2 часа – до 17.5.2018.

- Професор психологије, приправник – 2 часа до 17.5.2018.

- Виши физиотерапеутски техничар – 10 часова до 1.3.2018.

- Професор математике, приправник – 9 часова до 14.6.2018.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилником о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Општи услови су:

1. Да је држављанин РС и БиХ, што доказују увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс кандидати су обавезни доставити осим доказа наведених за опште услове и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 28.2.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената не старије од 6 мјесеци и те копије се неће враћати кандидатима.

Пријаве слати на адресу школе школе у року од осам дана од дана објављивања огласа са назнаком "за оглас".

                   *****************                         

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

БУСНОВИ ББ

79102 ПРИЈЕДОР                        

КОНКУРС

за слободно радно мјесто

1. Наставника - професора њемачког језика - 1 извршилац, лице са искуством најмање 1 годину, положеним стручним испитом, на 8 часова седмичне норме на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства.

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању на радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством.

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и у складу са  Законом о основном васпитању и образовању, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се у просторијама школе дана, 27.2.2018. године, у 9 часова те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***********

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА 73Б

 79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

I

1. Назив радног мјеста: Психолог у ЈУ Центар за социјални рад Нови Град

2. Број извршилаца: један

3. Радни однос се заснива на неодређено вријеме

4. Рад са пуним радним временом од 40 сати седмично у пет радних дана

5. Опис послова и радних задатака садржан је у Правилнику о систематизацији послова и радних задатака

6. Плата радника је утврђена према нормативним актима Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град

II

1. Општи услови:

Општи услови за заснивање радног односа су предвиђени законом и нормативним актима Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град, а то су:

1.1.   да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

1.2.   да је старији од 18 година;

1.3.   да има општу здравствену способност;

1.4.   да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело без обзира на висину казне које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто;

1.5.   да се против кандидата не води кривични поступак.

2. Посебни услови:

      2.1. Висока стручна спрема са звањем дипломирани психолог са 240 ECTS бодова;

      2.2. Радно искуство у раду са дјецом и одраслим лицима у ризику од 3 године,

      2.3. Положен стручни испит у складу са Законом о социјалној заштити;                                     

      2.3. Познавање рада на рачунару;

      2.4. Положен возачки испит Б категорије;

Са свим учесницима конкурса који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју.

3. Потребни документација:

Уз пријаву на Јавни конкурс кандидат је дужан да приложи: кратку биографију, радно искуство, познавање напредних вјештина за рад са дјецом и одраслима, волонтерски рад те доказе о испуњености општих и посебних услова:

1. За опште услове

1.1.   Увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

1.2.   Овјерену копију личне карте;

1.3.   Извод из матичне књиге рођених;

1.4.   Увјерење о здравственој способности достави ће изабрани кандидат;

1.5.   Увјерење о некажњавању/неосуђивање (не старије од 6 мјесеци);

1.6.   Увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак(не старије од 6 мјесеци);

2. За посебне услове

2.1. Оригинал или овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми и звању;

2.2. Увјерење или потврда о радном искуству у струци од установе, организације у којој је проведено радно искуство са дјецом и одраслим лицима у ризику;

2.3. Оригинал увјерење или овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима управе или у области социјалне заштите односно овјерена писмена изјава ако нема положен стручни испит којом се кандидат обавезује да ће га положити у року од 6 мјесеци ако буде запослен.

2.4 Увјерење или други документ којим се доказује познавање рада на рачунару ;

2.5. Увјерење или овјерени документ (возачка дозвола) којим се доказује да кандидат има положен возачки испит Б категорије.

Напомена:Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као оригинал или овјерену фотокопију.

3.      Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, конкурсна комисија ће обавити интервју, а о времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

4. Рок конкурса, начин објављивања конкурса и начин достављања пријава са доказима на конкурс

Овај конкурс се објављује путем ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Филијала Приједор Биро Нови Град и у дневном листу "Глас Српске".

Рок за подношење пријаве са документацијом је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу

ЈУ Центра за социјални рад са назнаком за конкурсну комисију.

**************

                               

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

ПЕТРА КОЧИЋА БР.2

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање начелника одјељења у

Општинској управи општине Нови Град

I - Начелник општине Нови Град расписује јавни конкурс за именовање:

1. Начелника Одјељења за буџет и финансије.................................1 извршилац

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала и има статус службеника.

II - Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III – Посебни услови:

ВСС - дипломирани економиста или први циклус студија – дипломирани економиста са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у општинској управи и најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

IV – Неспојивост:

Кандидат не може имати неспојивости прописане у Глави ИВ (члан 43. до члана 47.) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16).

V - Опис послова:

Начелник одјељења обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској  управи општине Нови Град.

VI – Потребна документа:

Кандидат је дужан приложити:

- пријаву на прописаном обрасцу (образац број 1. доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе РС),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

- овјерену копију дипломе о стручној спреми,

- доказ о радном искуству,

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе,

- доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

- доказ о неосуђиваности.

VII - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије именовања.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу општине Нови Град, са назнаком: "За јавни конкурс за именовање начелника одјељења".

Рок за подношење пријаве је 15 дана  од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику РС".

 Конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику РС", "Гласу Српске", на интернет страници општине Нови Град њњњ.опстина-новиград.цом и огласној табли општине Нови Град.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

    ******************                                                                 

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ" НОВИ ГРАД

УЛ. ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

1.      Социјални радник - 1 извршилац, пола норме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, а до повратка раднице са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона којим се уређују радни односи и на основу члана 7 Правилника о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у средњој школи,

А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству; Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

II Посебни услови

Потребно је да кандидати задовољавају услове о стручној спреми предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос стручног сарадника) потребно је доставити и документацију предвиђену Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи и то :

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији; (не старије од 10 /десет/ дана у односу на датум пријаве на конкурс),

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју ће се обавити 27.2.2018. године, у 10 часова у ЈУ Гимназији "Петар Кочић" Нови Град.

Напомена: Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју; ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор  са назнаком за које радно мјесто се конкурише, путем поште.

                                    *************************                                                                                                

ЈУ ОШ "МАЈКА КНЕЖОПОЉКА"

ВИДОВДАНСКА ББ

79246 КНЕЖИЦА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Школски психолог (70 % радног мјеста/времена) - 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања - са радним искуством и положеним стручним испитом.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

         Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним

лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву од стране кандидата и документацију везану за опште услове, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:               

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца

7.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

8.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца

      У складу са чланом 113. став 4. и 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа на овом конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и да право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

       Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 23.2.2018. године, у 12 часова у централној школи у Кнежици. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                            

       Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

      Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком "КОНКУРС".       

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

БРЕЗИЧАНИ

Број: 43/18

Датум: 12.2.2018. године

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.  Директор ЈУ Основне школе "Јован Цвијић" из Брезичана расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

- Професора њемачког језика, 1 извршилац радник са искуством на неодређено вријеме, 8 часова

- Професора ликовне културе, 1 извршилац радник са искуством на одређено вријеме, 5 часова до повратка раднице са боловања

2. Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 1/16) кандидати треба да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 44/17)

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

3.      Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз пријаву доставити у оригиналу или овјереном препису (не старијем од 6 мјесеци) сљедећу документацију:

- Биографију,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати треба да доставе доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број: 102/14).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа "Јован Цвијић", Брезичани, 79208 Брезичани, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу дана, 23.2.2018. године, у 10 часова у просторијама матичне школе у Брезичанима, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица