JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 12. 2017. godine

15.12.2017 00:05 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ „SVETI SAVA“ Trnovo

Adresa: Trnovskog bataljona 33,

71220 Trnovo

Tel/faks: 057/610-394

E-mail: os195@teol.net

PONIŠTENjE

Poništava se tačka 1. konkursa koji je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ dana, 6.12.2017. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja na određeno vrijeme - do povratka radnika sa funkcije direktora - 4 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...........................................................................................................................1 izvršilac

**************

JU OŠ „SVETI SAVA“ Trnovo

Adresa: Trnovskog bataljona 33,

71220 Trnovo

Tel/faks: 057/610-394

E-mail: os195@teol.net

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja na određeno vrijeme - do povratka radnika sa funkcije direktora - 4 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ..............................................................1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14, 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104, 105. i 113. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa; i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 28.12.2017. godine u 9 sati. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ „Sveti Sava“ Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

************

CLUB APARTHOTEL VUČKO DOO

Poslovna jedinica „Hotel“

Olimpijska br. 1, 71420 Jahorina, Pale, BiH

Tel: +387 57 206-335,

+387 57 206-300

E-mail:infor@aparthmotelvucko.com

www.aparthmotelvucko.com

raspisuje

OGLAS

 

Potrebni sledeći radnici za rad u hotelu:

1. Radnici za rad u njellnessu (fizioterapeuti) – 2 izvršioca

2. Pomoćni radnici u kuhinji – 3 izvršioca

3. Sobarice – 3 izvršioca

Poželjno radno iskustvo od minimalno šest mjeseci.

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 060/360-3271 ili poslati na mejl adresu: j.golijanin@aparthmotelvucko.com.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

************

JU OŠ „SVETI SAVA“

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Istočno Sarajevo Karađorđeva 1,

tel.faks: 057/340-414,

imejl-adresa: os189@skolers.org           

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine,

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom

 procesu (za kandidate sa radnim iskustvom),

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja

 ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

 ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

 evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti

posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidate sa radnim iskustvom),

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 26.12.2017. godine, u 13.15 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“.

**********

JZU DOM ZDRAVLjA

„DR LjUBOMIR ĆERANIĆ“

SOKOLAC

Ul. Glasinačka br.15, Tel: 057 448 441;

Faks; 057 448 399;

e-mail:domzsoko@teol.net              

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka sa specijalizacije doktora

1. Doktor medicine,.............................................. 1 (jedan) izvršilac, u službi porodične  medicine, puno radno vrijeme

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16), kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- Završen medicinski fakultet

- Licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Položen stručni ispit.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti kratku biografiju i sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije, ne starije od 6 (šest) mjeseci):

- Rodni list

- Uvjerenje o državljanstvu RS, odn. BiH

- Ljekarsko uvjerenje (dostavlja naknadno samo kandidat koji bude izabran)

- Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

- Licencu za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Za kandidate koji su završili fakultet i /ili položili stručni ispit u inostranstvu, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i rješenje o nostrifikaciji diplome o završenom odgovarajućem fakultetu i/ili položenom stručnom ispitu.

Prijave se mogu predati lično na protokol JZU Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić „ Sokolac ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ Sokolac, Glasinačka 15, 71 350 Sokolac sa naznakom „Prijava na konkurs „.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa i dostave blagovremenu i potpunu prijavu, Komisija za izbor JZU Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ Sokolac obaviće intervju, o čemu će naknadno biti obaviješteni putem telefona ili e-maila koji dostave u prijavi.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izbor kandidata biće izvršen u skladu sa kriterijumima predviđenim aktom JZU Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ Sokolac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

KONKURS

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije na predmetu Liturgika 1, 2, 3 i 4.......... 1 izvršilac

Njegoševa bb, 73 300 Foča

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********

JU OŠ „SRBIJA“

Ul. Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22

71420 Pale, Direktor: 057/222-200;

Sekretar: 057/225-170; Faks: 057/225-161;

e-mail: ossrbija@gmail.com

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine i

2. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u područnom odjeljenju Podgrab, na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18. godine

U radni odnos po svim tačkama primaju se lica sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 22.12.2017. godine u 11 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija“ na Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

*********

JU OŠ „PALE“

PALE

E-mail: os194sekretar@skolers.org

raspisuje  

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor srpskog jezika, puna norma, određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

2. Profesor matematike (četiri časa), određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim

 iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

3. Profesor geografije (14 časova), određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik, jedan izvršilac.

4. Profesor biologije, puna norma, određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

5. Profesor biologije, (šest časova), određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, sa radnim

 iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

6. Profesor njemačkog jezika (10 časova), određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 29.11.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

1. Opšti i posebni uslovi konkursa:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj. 102/14. 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom broj: 113. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17), kao i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15).

Opšti uslovi:

Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, a dostavlja ga kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa - ne starije od 6 mjeseci.

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz svojeručno potpisanu prijavu, sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji, nakon sticanja stručne spreme.

4. Za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 4, 5. i 6 potrebno je dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu i položenom stručnom ispitu.

5. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.

7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Intervju sa kandidatima koji su ispunili uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave će se održati dana, 26.12.2017. godine, u 11.30 časova u prostorijama škole

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu: JU OŠ „Pale“ Pale, M Simovića 26. Pale, sa naznakom „Prijava na konkurs“ putem pošte ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 **************

JU OŠ „SOKOLAC“

SOKOLAC

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka na posao radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma, 1 izvršilac sa iskustvom.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se dana, 25. decembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

**************

JP „INFORMATIVNI CENTAR“

RUDO

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem volontera u JP „Informativni centar“ Rudo

I – Direktor JP „Informativni centar“ Rudo, raspisuje javni konkurs za prijem:

1. Volontera sa završenom visokom stručnom spremom i stručnim nazivom diplomirani novinar, ili sa završenom visokom stručnom spremom i stručnim nazivom diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti, ili sa završenom visokom stručnom spremom i stručnim nazivom diplomirani inženjer informatike na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do jedne godine...................................................1 izvršilac.

II – Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III - Posebni uslovi za prijem pripravnika

 Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

- I-1. VSS diplomirani novinar ili diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti ili diplomirani inženjer informatike – VII stepen ili završen ciklus studija vrednovan sa 240 ECTS, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u struci.

IV - Potrebna dokumenta

Uz obaveznu prijavu kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija

4. Uvjerenje od strane Zavoda za zapošljavanje da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih lica, sa zanimanjem koje se traži konkursom

5. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju)

6. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete), dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status.

V - Postupak odabira kandidata

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Prvorangirani kandidat,

Po prijedlogu Komisije za prijem, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VI - Način i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen na veb stranici Zavoda za zapošljavanje, dnevnom listu „Glas Srpske“ i oglasnoj tabli JP Informativni centar Rudo. Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok če se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javno preduzeće „Informativni centar“ Rudo, Kragujevačka br.16, 73260 Rudo, sa naznakom: „Prijava za konkurs“.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica