JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године

15.12.2017 00:05 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ Трново

Адреса: Трновског батаљона 33,

71220 Трново

Тел/факс: 057/610-394

Е-mail: os195@teol.net

ПОНИШТЕЊЕ

Поништава се тачка 1. конкурса који је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ дана, 6.12.2017. године, за попуну упражњеног радног мјеста:

1. Наставник физичког васпитања на одређено вријеме - до повратка радника са функције директора - 4 часа са радним искуством и положеним стручним испитом ...........................................................................................................................1 извршилац

**************

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ Трново

Адреса: Трновског батаљона 33,

71220 Трново

Тел/факс: 057/610-394

Е-mail: os195@teol.net

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник физичког васпитања на одређено вријеме - до повратка радника са функције директора - 4 часа са радним искуством и положеним стручним испитом ..............................................................1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“, број: 102/14, 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104, 105. и 113. став 5. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа; и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз својеручно потписану пријаву за пријем у радни однос и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 28.12.2017. године у 9 сати. Кандидате нећемо посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ ОШ „Свети Сава“ Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

************

CLUB APARTHOTEL VUČKO DOO

Пословна јединица „Хотел“

Олимпијска бр. 1, 71420 Јахорина, Пале, БиХ

Тел: +387 57 206-335,

+387 57 206-300

Е-mail:infor@aparthmotelvucko.com

www.aparthmotelvucko.com

расписује

ОГЛАС

 

Потребни следећи радници за рад у хотелу:

1. Радници за рад у њеллнессу (физиотерапеути) – 2 извршиоца

2. Помоћни радници у кухињи – 3 извршиоца

3. Собарице – 3 извршиоца

Пожељно радно искуство од минимално шест мјесеци.

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона 060/360-3271 или послати на мејл адресу: ј.golijanin@aparthmotelvucko.com.

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

************

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Источно Сарајево Карађорђева 1,

тел.факс: 057/340-414,

имејл-адреса: os189@skolers.org           

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник разредне наставе – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године,

2. Наставник физичког васпитања - 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме – до повратка радника са боловања.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области са остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

 процесу (за кандидате са радним искуством),

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

 или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

 уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

 евиденцији незапослених лица након стицања одговарајуће стручне спреме,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти

посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидате са радним искуством),

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у уторак, 26.12.2017. године, у 13.15 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“.

**********

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР ЉУБОМИР ЋЕРАНИЋ“

СОКОЛАЦ

Ул. Гласиначка бр.15, Тел: 057 448 441;

Факс; 057 448 399;

е-mail:domzsoko@teol.net              

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме, до повратка са специјализације доктора

1. Доктор медицине,.............................................. 1 (један) извршилац, у служби породичне  медицине, пуно радно вријеме

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број 1/16), кандидат треба да испуњава и сљедеће посебне услове:

- Завршен медицински факултет

- Лиценца за обављање професионалне дјелатности

- Положен стручни испит.

Уз пријаву, кандидати су дужни приложити кратку биографију и сљедећу документацију (овјерене фотокопије, не старије од 6 (шест) мјесеци):

- Родни лист

- Увјерење о држављанству РС, одн. БиХ

- Љекарско увјерење (доставља накнадно само кандидат који буде изабран)

- Диплому о завршеном медицинском факултету

- Лиценцу за обављање професионалне дјелатности

- Увјерење о положеном стручном испиту.

За кандидате који су завршили факултет и /или положили стручни испит у иностранству, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и рјешење о нострификацији дипломе о завршеном одговарајућем факултету и/или положеном стручном испиту.

Пријаве се могу предати лично на протокол ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић „ Соколац или путем поште, на адресу: ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац, Гласиначка 15, 71 350 Соколац са назнаком „Пријава на конкурс „.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“

Са кандидатима који испуњавају услове из огласа и доставе благовремену и потпуну пријаву, Комисија за избор ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац обавиће интервју, о чему ће накнадно бити обавијештени путем телефона или е-mailа који доставе у пријави.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Избор кандидата биће извршен у складу са критеријумима предвиђеним актом ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

КОНКУРС

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије на предмету Литургика 1, 2, 3 и 4.......... 1 извршилац

Његошева бб, 73 300 Фоча

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

ЈУ ОШ „СРБИЈА“

Ул. Добровољних давалаца крви бр. 22

71420 Пале, Директор: 057/222-200;

Секретар: 057/225-170; Факс: 057/225-161;

е-mail: ossrbija@gmail.com

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор разредне наставе – 1 извршилац, пуна радна норма, за рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2018. године и

2. Наставник српског језика – 1 извршилац, пуна радна норма, за рад у подручном одјељењу Подграб, на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18. године

У радни однос по свим тачкама примају се лица са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 44/17) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 22.12.2017. године у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ „Србија“ на Палама.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

*********

ЈУ ОШ „ПАЛЕ“

ПАЛЕ

E-mail: os194sekretar@skolers.org

расписује  

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор српског језика, пуна норма, одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

2. Професор математике (четири часа), одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним

 искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

3. Професор географије (14 часова), одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник, један извршилац.

4. Професор биологије, пуна норма, одређено вријеме, до повратка наставнице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

5. Професор биологије, (шест часова), одређено вријеме, до 31.8.2018. године, са радним

 искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

6. Професор њемачког језика (10 часова), одређено вријеме, до повратка наставнице са неплаћеног одсуства, а најкасније до 29.11.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

1. Општи и посебни услови конкурса:

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број. 102/14. 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом број: 113. и 105. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17), као и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима, наставника стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15).

Општи услови:

Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем са обавезним доказом о психофизичкој способности, а доставља га кандидат који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа - не старије од 6 мјесеци.

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства, личности и морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом и другим малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз својеручно потписану пријаву, са адресом и бројем телефона и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији, након стицања стручне спреме.

4. За радна мјеста под редним бројем 1, 2, 4, 5. и 6 потребно је доставити увјерење о радном искуству и положеном стручном испиту.

5. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије војног инвалида.

7. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Интервју са кандидатима који су испунили услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве ће се одржати дана, 26.12.2017. године, у 11.30 часова у просторијама школе

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса достављати на адресу: ЈУ ОШ „Пале“ Пале, М Симовића 26. Пале, са назнаком „Пријава на конкурс“ путем поште или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 **************

ЈУ ОШ „СОКОЛАЦ“

СОКОЛАЦ

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка на посао раднице са породиљског одсуства, пуна норма, 1 извршилац са искуством.

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/17). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа. (право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању).

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се дана, 25. децембра 2017. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју. Кандидати који се не појаве на интервју назначеног дана сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

**************

ЈП „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“

РУДО

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем волонтера у ЈП „Информативни центар“ Рудо

I – Директор ЈП „Информативни центар“ Рудо, расписује јавни конкурс за пријем:

1. Волонтера са завршеном високом стручном спремом и стручним називом дипломирани новинар, или са завршеном високом стручном спремом и стручним називом дипломирани професор српског језика и књижевности, или са завршеном високом стручном спремом и стручним називом дипломирани инжењер информатике на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, без заснивања радног односа у трајању до једне године...................................................1 извршилац.

II – Општи услови за пријем приправника

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност.

III - Посебни услови за пријем приправника

 Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати сљедеће посебне услове:

- I-1. ВСС дипломирани новинар или дипломирани професор српског језика и књижевности или дипломирани инжењер информатике – VII степен или завршен циклус студија вреднован са 240 ECTS, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у струци.

IV - Потребна документа

Уз обавезну пријаву кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Увјерење о држављанству

3. Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија

4. Увјерење од стране Завода за запошљавање да се води и од када на евиденцији незапослених лица, са занимањем које се тражи конкурсом

5. Овјерену фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној школи и подацима о запослењу)

6. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете), достављају само кандидати који имају тај статус.

V - Поступак одабира кандидата

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Прворангирани кандидат,

По приједлогу Комисије за пријем, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, доставити увјерење о општој здравственој способности.

VI - Начин и рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће бити објављен на веб страници Завода за запошљавање, дневном листу „Глас Српске“ и огласној табли ЈП Информативни центар Рудо. Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок че се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве за конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се доставити лично или путем поште на адресу: Јавно предузеће „Информативни центар“ Рудо, Крагујевачка бр.16, 73260 Рудо, са назнаком: „Пријава за конкурс“.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица