JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.07. 2018. godine

13.07.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

JU "JOVAN DUČIĆ"

LAMOVITA

79 204 Lamovita, Telefon/faks: 052/355-122,

e-mail: os071@skolers.org,

web: www.osjdlamovita.com

 

ODLUKA

o poništenju konkursa objavljenog u listu "Glas Srpske" 27.6.2018. godine za radno mjesto pedagoga škole 

I           

Poništava se konkurs za radno mjesto pedagog škole, 90% norme izvršioca, sa položenim stručnim ispitom, objavljen u listu "Glas Srpske" dana 27.6.2018. godine.

II

Konkurs se poništava iz tehničkih razloga.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

             

JU "JOVAN DUČIĆ"

LAMOVITA

 79 204 Lamovita,

Telefon/faks: 052/355-122,

e-mail: os071@skolers.org,

web: www.osjdlamovita.com

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. Pedagog škole, 90% norme izvršioca, na neodređeno radno vrijeme, pripravnik

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja;

3. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sva dokumenta koja kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u školi u Lamovitoj 24.7.2018. godine sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs" ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***********

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

UL. AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA 6

79101 PRIJEDOR

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem sudijskog pripravnika-volontera radi obavljanja pripravničkog staža

 I 1. Daktilograf………………….5 (pet) izvršilaca na neodređeno vrijeme

 Opis poslova:

- učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa kao asistent sudiji kroz CMS sistem, vrši daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili eventualno pisaćoj mašini, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu, vrši sravnjivanje izvršenog prepisa i otklanjanje eventualno uočenih grešaka u kucanju, popunjava odgovarajuće obrasce, rješenja o naknadama svjedocima, blagovremeno prijavljuje potrebu za kancelarijskim materijalom, vodi dnevnik rada o obavljenim poslovima u toku dana, zamjenjuje druge daktilografe i radnike u prijemnoj kancelariji u slučaju opravdane odsutnosti ili bolesti, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili sekretara suda.

2. Referent za pravne poslove na predmetima registra… 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

 - prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje predmeta upisa registracije udruženja građana, priprema pojedinačna akta u postupku upisa registracije udruženja građana koja potpisuje predsjednik suda i po potrebi vrši poslove otpreme u predmetima u kojima postupa, dostavlja obavještenje o izvršenoj ili izmijenjenoj registraciji udruženja ili fondaciji organu koji vodi jedinstveni registar, vođenje odgovarajućih evidencija upisa registracije udruženja građana, izrađuje statističke izvještaje u oblasti upisa registracije udruženja građana, obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik i sekretar suda.

 

3. Sudijski pripravnik-volonter …………1 (jedan) izvršilac u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu

  Opis poslova:

 - obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje  pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, prolazi obuku  po programu početne obuke koju donosi Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS, vodi dnevnik rada, u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda.

 II - Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:

- da je državljanin BiH ili RS,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III - Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

- kopiju lične karte,

- potvrdu o prosjeku ocjena (za poziciju pod rednim brojem 3).

 Dokumenta se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti starija od 6 mjeseci.

 Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će dokaz o neosuđivanosti pribaviti službenim putem za lica koja budu izabrana.

 Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

 Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

 Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs" lično ili na adresu suda.

 

*************

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

UL. AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA BR. 6

79101 PRIJEDOR

Oblast: Pravo

Rad na: određeno vrijeme

Regija: Prijedor

Otvoreno do: 26.7.2018. godine

Broj izvršilaca: 6

Opis radnog mjesta:

- Sudija porotnik - 6 (šest) izvršilaca

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- da je državljanin BiH;

- da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije;

- da u vrijeme prijave na konkurs ima navršenih dvadeset i pet (25) godina života;

- da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću;

- da nije osuđivan za krivično djelo;

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

- da ima mjesto prebivališta na teritoriji suda u koji se imenuje.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- kratka biografija u kojoj je potrebno navesti zanimanje, trenutno zaposlenje, radno iskustvo i da li je član političke partije,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

- uvjerenje o prebivalištu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti, a izabrani kandidati će takođe u roku od 30 dana od imenovanja dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Mandat i postupak imenovanja:

1. Sudija porotnik imenuje se na mandat od osam (8) godina i može se ponovo imenovati. Mandat može prestati na osnovu ostavke, navršene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju i zbog razrješavanja dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom. Sudija porotnik će i nakon isteka mandata, podnošenja ostavke ili navršene starosne dobi od sedamdeset i dvije (72) godine dovršiti učestvovanje u predmetu u kojem je započet postupak, ukoliko je to potrebno za donošenje pravilne odluke u tom predmetu.

2. Sudije porotnici mogu raditi do navršene starosne dobi od sedamdeset i dvije godine (72).

Po obavljenom intervjuu i ocjeni kandidata sačinjena rang-lista biće dostavljena Visokom sudskom i tužilačkom savjetu na dalje postupanje s ciljem imenovanja.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs - sudija porotnik" lično ili na adresu suda.

****************

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

UL. AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA BR. 6

79101 PRIJEDOR

Oblast: Pravo

Rad na: određeno vrijeme

Regija: Prijedor

Otvoreno do: 26.7.2018. godine

Broj izvršilaca: 1

Opis radnog mjesta:

1. - Sudijski pripravnik/volonter - 1 (jedan) izvršilac

- Opis poslova:

- obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika i sekretara suda, obavlja poslove u skladu sa programom početne obuke, koji utvrđuje JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, u toku pripravničke prakse raspoređuje se na sve referate periodično radi sticanja potrebnih stručnih znanja i vještina, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

         1.       Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

         2.       Posebni uslovi:

VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,

- dokaz o prosjeku ocjena.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs - sudijski pripravnik/volonter" lično ili na adresu suda.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica