JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године

12.01.2018 00:01 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

 ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН"

БРАНИСЛАВА НУШИЋА 9   

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор физике - дипломирани физичар - VII степен стручне спреме - 2 часа седмично са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 29.6.2018. године

Општи услови:

1)      а) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      (2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити и документацију из посебних услова на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1.      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5.      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, колико се ради о кандидату из категорије борца.

      (4) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 22.1.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

       (5) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

      Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.

                                                                                                      

************

"ПРИЈЕДОРПУТЕВИ" АД ПРИЈЕДОР

27. ЈУНИ БР.17

79101 ПРИЈЕДОР

  ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на

  одређено вријеме

Оглас за радна мјеста:

1. Дипломирани инжењер грађевинарства - без искуства - 5 извршилаца

2. Дипломирани инжењер грађевинарства - са радним искуством од најмање 5 година - 3 извршиоца

3. Грађевински техничар - без искуства - 3 извршиоца

4. Возач теретних моторних возила - 10 извршилаца

5. Руковалац грађевинских машина - 10 извршилаца

6. КВ радник (зидари, тесари, армирачи, бигери) - 10 извршилаца

7. НК грађевински радник - 10 извршилаца

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове и то:

За радно мјесто под редним бројем 1.:

- завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме, грађевински факултет,

За радно мјесто под редним бројем 2.:

- завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме, грађевински факултет,

- посједовање личне лиценце за извођење радова и надзор над извођењем радова на објектима нискоградње или хидроградње,

- стечено радно искуство од 5 година у руковођењу пројектима и рада на терену.

За радно мјесто под редним бројем 3.:

- завршена грађевинска школа - грађевински техничар (IV ст. стр. спр.),

За радно мјесто под редним бројем 4.:

- завршена школа за возаче моторних возила.

За радно мјесто под редним бројем 5.:

- завршена школа за руковаоце грађевинских машина,

- оспособљеност за самосталан и безбједан рад и руковање грађевинским машинама.

За радно мјесто под редним бројем 6.:

- завршена грађевинска школа - (трећи ст. стр. спр. грађевинског смјера)

    Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", те од објављивања на огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Приједор.

            Пријаве са краћом биографијом, као и документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова (овјерена фотокопија дипломе, увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца и личну лиценцу, увјерење о оспособљености за самосталан и безбједан рад и руковање грађевинским машинама) можете слати на е-mail адресу: prijedorpurevi@fortisgroup.ba, факс: 052/233-917 или поштом на адресу улица 27. јуни број 17, Приједор.

    Непотпуне пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

                                                                                                     *******************

                                             

                             

ЈУ ОШ "ПЕТАР ШКУНДРИЋ"

БУДИМЛИЋ ЈАПРА

Будимлић Јапра, Тел: 052/483-019,

е-mail: os100@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1.      Наставник енглеског језика –  16 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства са положеним стручним испитом

 Услови за учешће у конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

         Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.      Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

(увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.  Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5.      Увјерење о радном стажу (ако има до годину дана) издату од ранијег послодавца;

6.      Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.      Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.      Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју у четвртак, 25.1.2018. год. у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити на адресу школе "Петар Шкундрић" Будимлић Јапра 131, 79228 Доњи Агићи, са назнаком "за конкурс".

                                     © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица