JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

10.11.2017 00:01 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

BRANISLAVA NUŠIĆA 7

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem stručnog saradnika

- Pedagog, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

Uslovi za učešće na konkursu:

 Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, visoku stručnu spremu, shodno odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;

- položen stručni ispit;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti ovjerenu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši

bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs" i za koje radno mjesto kandidat konkuriše.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se intervju u prostorijama škole dana, 20.11.2017. godine, u 90 časova te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

****************

JU OŠ "SVETI SAVA" 

Dositejeva bb, Kozarska Dubica

Tel. 052/416-332; 424-391

Faks 052/424-392

e-mail os031@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka, puna norma časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja izvođenja nastave u školskoj 2017/2018.........................................1 izvršilac.

 Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje propisana je vrsta stručne spreme za radnika koji može da obavlja poslove voditelja u produženom boravku.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, kandidati treba da dostave i dokumenta predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i prijem u radni odnos:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje nadležne ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona (20.5.2017. god.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave održaće se dana 20.11.2017. godine (ponedjeljak) u 11 i 30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na zakazani intervju.

Za kandidate koji se ne pojave na zakazanom intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                              

***************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 102 PRIJEDOR

KONKURS

1. Opis radnog mjesta

1.1. Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlašćenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

1.2. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

          - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

          - da je stariji od 18 godina,

          - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

          - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

          - da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:

          - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:  

          - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:

          - izvod iz matične knjige rođenih,

          - uvjerenje o državljanstvu,

          - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

          - dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.),

          - dokaz o traženom stepenu obrazovanja,

          - uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.),

          - ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.

Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom "ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:

Okružni privredni sud u Prijedoru

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

          ******************

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

ul. Akademika Jovana Raškovića br.6

79101 Prijedor.

KONKURS

Rad na: neodređeno vrijeme

Regija: Prijedor

Otvoreno do: 8.12.2017.

Broj izvršilaca: 2

Opis radnog mjesta:

1.       Šef pisarnice – 1 (jedan) izvršilac

          - Opis poslova:

neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i vrši kontrolu      tog rada, prima i sakuplja mjesečne izvještaje sudija i stručnih saradnika i dostavlja ih predsjedniku suda, vodi knjigu - upisnik o oduzetim predmetima i novcu i izdaje potvrde na primljene predmete i novac, stara se o oduzetim predmetima i novcu, kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, kontroliše rad na poslovima vođenja upisnika u oblastima u kojima se evidencija o predmetima vodi manuelno, prati kretanja spisa, brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe sudske pisarnice na način da o tome pravovremeno obavještava sekretara suda i računovodstvo, organizuje   blagovremeno sastavljanje statističkih izvještaja prema rokovima utvrđenim uputstvom o dostavljanju statističkih izvještaja, vodi      evidenciju o radu pojedinačno za svakog sudiju, stara se o sređivanju i izlučivanju bezvrijedne arhivske građe i o urednom vođenju arhivske knjige u skladu sa arhivskim propisima, daje mišljenje sekretaru suda prilikom ocjenjivanja upisničara, namještenika na otpremi pošte i poslovima arhiviranja, po potrebi pomaže upisničarima u njihovom radu, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje predsjednik suda, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

2.       Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar – 1 (jedan) izvršilac

- Opis poslova:

registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično, tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu pismena, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, sve registrirane podneske skenira i ulaže u spise, stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja, priprema predmete za dnevno dostavljanje sudijama, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i vrši identifikaciju predmeta na policama, i sortiranje po sudijama, te dodaje novozaprimljene predmete, koji su prethodno obrađeni u CMS-u, na kraju dana, prije konačne predaje predmeta sudijama za sutrašnji dan provjerava je li na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih zaposlenih u sudu i nakon sravnjavanja konačno dostavlja predmete sudijama, prije dostavljanja predmeta sudijama provjerava da li se svi predmeti koji se iznose sudijama nalaze u novim omotima spisa i da li imaju naljepnicu sa novim CMS brojem, referent za unos podataka i upravljanje predmetima je odgovoran samo za uredno dostavljanje predmeta koji se nalaze na zbirnom CMS izvještaju za taj dan, čuva po hronološkom redu u posebnom registru sve zbirne izvještaje, koji u prelaznom periodu služe kao dokaz iznošenja predmeta. Referent nije dužan da provjeri da li se u spisu nalazi isprintana/štampana naredba sudije sa datim novim scontrom ili da li je scontro dat u CMS-u. Referent će, po vraćanju predmeta, vratiti predmet na njegovo mjesto na policu, u periodu između pripreme predmeta za iznošenje i vraćanje predmeta na police nakon otpreme, organizuje ulaganje podnesaka koji su primljeni u međuvremenu, po potrebi obavlja i poslove vezane za manuelni način upravljanja predmetima koji nisu u CMS-u (uvodi predmete kroz upisnike i zavodi kroz upisnike kretanje spisa  sudijama, dostavlja predmete sudijama, prosljeđuje sudijama na postupak podneske stranaka, vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa, rukuje ročišnikom ili evidencijom i ulaže dostavnice u ročišnik ili evidenciju, dostavlja predmete putem interne dostavne knjige u rad sudijama i postupa po naredbama sudija, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice, povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom ), vodi evidenciju o dostavljanju spisa sudskim vještacima i tumačima, vodi evidenciju izdatih i povučenih potjernica po svim referatima, vodi evidenciju uslovnih osuda i evidenciju pritvorenih lica, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice i povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom, vrši          poslove vezano za periodične izvještaje o kretanju krivičnih, građanskih, upravnih, prekršajnih i dr. spisa, pomaže šefu pisarnice u sačinjavanju i obradi    statističkih izvještaja, prima stranke iz svog djelokruga rada i daje im          obavještenja u skladu i u vrijeme utvrđeno Pravilnikom u unutrašnjem sudskom poslovanju, vrši kucanje uvjerenja na osnovu provjerenih zahtjeva stranaka,           obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

 1.      Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2.       Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računaru i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

IV stepen stručne spreme, završena srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci

- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini         nepodobnim za rad u državnim institucijama

- dokaz o traženom radnom iskustvu

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom "Za konkurs" ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica