JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приjедор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године

10.11.2017 00:01 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

БРАНИСЛАВА НУШИЋА 7

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем стручног сарадника

- Педагог, лице са искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

Услови за учешће на конкурсу:

 Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и члана 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

- Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, високу стручну спрему, сходно одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача;

- положен стручни испит;

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити овјерену документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши

бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс" и за које радно мјесто кандидат конкурише.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се интервју у просторијама школе дана, 20.11.2017. године, у 90 часова те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

****************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" 

Доситејева бб, Козарска Дубица

Тел. 052/416-332; 424-391

Факс 052/424-392

е-mail os031@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до краја извођења наставе у школској 2017/2018.........................................1 извршилац.

 Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. У погледу стручне спреме потребно је да кандидати испуне услове утврђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање прописана је врста стручне спреме за радника који може да обавља послове водитеља у продуженом боравку.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом, кандидати треба да доставе и документа предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању на основу којих ће се извршити бодовање и пријем у радни однос:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење надлежне установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за лица која се налазе на тој евиденцији;

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона (20.5.2017. год.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве одржаће се дана 20.11.2017. године (понедјељак) у 11 и 30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на заказани интервју.

За кандидате који се не појаве на заказаном интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                              

***************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79 102 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

1. Опис радног мјеста

1.1. Стручни сарадник - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Опис послова: поступа и врши послове у складу са одредбама Закона о судовима Републике Српске, помаже судији у проучавању и припремању предмета за расправе, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу у вези са радом на појединим предметима из надлежности суда, ради на изради нацрта судских одлука, по овлашћењу и под надзором и упутствима судија врши стручне послове које му повјери судија, обавља друге послове у складу са законом.

1.2. Дактилограф/судски асистент - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Опис послова: креира документе, евидентира пратеће прилоге и израђује доставнице; врши асистентске послове по диктату судије на рачунару и кроз CMS систем и дактилографске послове по диктату на рачунару; учествује као записничар на рочиштима и расправама; благовремено обезбјеђује канцеларијски материјал; обавља и друге послове по наредби судије и секретара суда.

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

2.1. Општи услови које кандидат мора испуњавати:

          - да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

          - да је старији од 18 година,

          - да има општу здравствену способност,

          - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

          - да се против њега не води кривични поступак.

2.2. Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

За радно мјесто под редним бројем 1.1.:

          - VII степен стручне спреме, дипломирани правник, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 1.2.:  

          - IV степен стручне спреме, управна, економска школа или гимназија, познавање рада на рачунару, радно искуство од најмање шест мјесеци на истим или сличним пословима.

3. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс (која мора да садржи основне контакт податке о кандидату, као и назнаку радног мјеста за које конкурише), кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос (у оригиналу или овјереној копији, не старије од шест мјесеци), и то:

          - извод из матичне књиге рођених,

          - увјерење о држављанству,

          - увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

          - доказ о траженом радном искуству (за радно мјесто под редним бројем 1.2.),

          - доказ о траженом степену образовања,

          - увјерење о положеном правосудном испиту (за радно мјесто под редним бројем 1.1.),

          - овјерену изјаву да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

Доказ о здравственој способности достављају изабрани кандидати по окончању конкурса.

За изабране кандидате, суд ће, по службеној дужности, прибавити увјерење о неосуђиваности.

4. Рок и начин подношења пријава на конкурс

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком "ЗА КОНКУРС" се могу доставити лично на писарницу Окружног привредног суда у Приједору или путем поште, на адресу:

Окружни привредни суд у Приједору

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79 102 Приједор

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест дана) од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Прије доношења одлуке о избору, са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, обавиће се усмени интервју и/или писмено тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефоном, те је потребно да у пријави наведу адресу становања и телефонски број.

          ******************

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

ул. Академика Јована Рашковића бр.6

79101 Приједор.

КОНКУРС

Рад на: неодређено вријеме

Регија: Приједор

Отворено до: 8.12.2017.

Број извршилаца: 2

Опис радног мјеста:

1.       Шеф писарнице – 1 (један) извршилац

          - Опис послова:

непосредно организује рад на свим пословима у судској писарници и врши контролу      тог рада, прима и сакупља мјесечне извјештаје судија и стручних сарадника и доставља их предсједнику суда, води књигу - уписник о одузетим предметима и новцу и издаје потврде на примљене предмете и новац, стара се о одузетим предметима и новцу, контролише извршење послова и задатака у циљу њиховог благовременог, квалитетног и законитог обављања, контролише рад на пословима вођења уписника у областима у којима се евиденција о предметима води мануелно, прати кретања списа, брине се за благовремено обезбјеђење одговарајућих образаца, књига и канцеларијског материјала за потребе судске писарнице на начин да о томе правовремено обавјештава секретара суда и рачуноводство, организује   благовремено састављање статистичких извјештаја према роковима утврђеним упутством о достављању статистичких извјештаја, води      евиденцију о раду појединачно за сваког судију, стара се о сређивању и излучивању безвриједне архивске грађе и о уредном вођењу архивске књиге у складу са архивским прописима, даје мишљење секретару суда приликом оцјењивања уписничара, намјештеника на отпреми поште и пословима архивирања, по потреби помаже уписничарима у њиховом раду, припрема садржај текста разних увјерења и одговара на поднеске из свог дјелокруга рада, које потписује предсједник суда, обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

2.       Референт за унос докумената и управљање предметима/уписничар – 1 (један) извршилац

- Опис послова:

региструје документе (поднеске) пристигле на већ постојеће предмете и документе који иницирају отварање новог предмета, односно фазе, како оне који су предати лично, тако и оне пристигле поштом, издаје потврду о пријему писмена, креира омот списа са новом CMS наљепницом, све регистриране поднеске скенира и улаже у списе, стара се о чувању и руковању физичким омотима списа и конзистентношћу његовог садржаја, припрема предмете за дневно достављање судијама, отвара кроз CMS извјештај о предметима које је потребно изнијети за сљедећи дан судијама и врши идентификацију предмета на полицама, и сортирање по судијама, те додаје новозапримљене предмете, који су претходно обрађени у CMS-у, на крају дана, прије коначне предаје предмета судијама за сутрашњи дан провјерава је ли на листи дошло до промјена усљед дневних активности осталих запослених у суду и након сравњавања коначно доставља предмете судијама, прије достављања предмета судијама провјерава да ли се сви предмети који се износе судијама налазе у новим омотима списа и да ли имају наљепницу са новим CMS бројем, референт за унос података и управљање предметима је одговоран само за уредно достављање предмета који се налазе на збирном CMS извјештају за тај дан, чува по хронолошком реду у посебном регистру све збирне извјештаје, који у прелазном периоду служе као доказ изношења предмета. Референт није дужан да провјери да ли се у спису налази испринтана/штампана наредба судије са датим новим сцонтром или да ли је сцонтро дат у CMS-у. Референт ће, по враћању предмета, вратити предмет на његово мјесто на полицу, у периоду између припреме предмета за изношење и враћање предмета на полице након отпреме, организује улагање поднесака који су примљени у међувремену, по потреби обавља и послове везане за мануелни начин управљања предметима који нису у CMS-у (уводи предмете кроз уписнике и заводи кроз уписнике кретање списа  судијама, доставља предмете судијама, просљеђује судијама на поступак поднеске странака, води евиденцију о кретању и задужењу списа, рукује рочишником или евиденцијом и улаже доставнице у рочишник или евиденцију, доставља предмете путем интерне доставне књиге у рад судијама и поступа по наредбама судија, води потребну евиденцију за израду статистичких извјештаја и ради статистичке извјештаје, улаже поднеске, доставнице, повратнице у списе, заводи их и причвршћује за омот металним механизмом ), води евиденцију о достављању списа судским вјештацима и тумачима, води евиденцију издатих и повучених потјерница по свим рефератима, води евиденцију условних осуда и евиденцију притворених лица, води потребну евиденцију за израду статистичких извјештаја и ради статистичке извјештаје, улаже поднеске, доставнице и повратнице у списе, заводи их и причвршћује за омот металним механизмом, врши          послове везано за периодичне извјештаје о кретању кривичних, грађанских, управних, прекршајних и др. списа, помаже шефу писарнице у сачињавању и обради    статистичких извјештаја, прима странке из свог дјелокруга рада и даје им          обавјештења у складу и у вријеме утврђено Правилником у унутрашњем судском пословању, врши куцање увјерења на основу провјерених захтјева странака,           обавља и друге послове по наредби шефа писарнице, секретара и предсједника суда.

 1.      Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

- да је старији од 18 година

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак

2.       Посебни услови:

За радно мјесто под редним бројем 1:

VII степен стручне спреме, дипломирани правник, познавање рада на рачунару и најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања

За радно мјесто под редним бројем 2:

ИВ степен стручне спреме, завршена средња управна школа, средња економска школа или гимназија, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној копији):

- извод из матичне књиге рођених, не старије од шест мјесеци

- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од шест мјесеци

- овјерена изјава да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини         неподобним за рад у државним институцијама

- доказ о траженом радном искуству

- доказ о траженом степену образовања

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Доказ о здравственој способности достављају изабрани кандидати по завршетку конкурса.

Суд ће по службеној дужности у односу на изабране кандидате прибавити увјерење о неосуђиваности.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве се достављају поштом , са назнаком "За конкурс" или лично на адресу: Окружни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића бр.6, Приједор.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица