JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine

09.03.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.03. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

**********

JU DJEČIJI VRTIĆ "PČELICA MAJA"

PETRA KOČIĆA 23 A

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

za prijem diplomiranog vaspitača predškolske djece u radni odnos na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža .........................................1 izvršilac

 Opšti uslovi su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi.

 Posebni uslovi su:

1. završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

2. postojanje psihičke i fizičke sposobnosti za rad sa djecom.

• Potrebna dokumentacija

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i kraću biografiju, kandidat je dužan da dostavi:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (koje ne može biti starije od 6  mjeseci), naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

• Rok za podnošenje prijava

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom, Komisija za izbor obaviće intervju. O vremenu i mjestu provođenja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu vrtića sa naznakom "prijava na konkurs".

**********                                                                                                                                                                             

JU "SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR" U PRIJEDORU

Nikole Pašića 4

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Stručni saradnik - psiholog škole: 1 izvršilac /sa iskustvom i položenim stručnim ispitom /puna norma, na neodređeno radno vrijeme.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba i da ispunjavaju potrebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o radu, te člana 75. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, te člana 7. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radnu odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenim prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojim je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke: vrstu posla, dužinu ostvarenog radnog staža i stepen stručne spreme,

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću  adresu škole, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta  NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju koji će se obaviti dana, 20.3.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU "Srednjoškolski centar Prijedor", u Prijedoru. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

**************

"BOSNAMONTAŽA" AD PRIJEDOR

RUDNIČKA BB

79101 PRIJEDOR     

 KONKURS

za sljedeća radna mjesta:

1. Mašinski tehničar __________________________2  izvršioca

Opšti uslovi:

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

 - diploma srednje stručne spreme mašinskog smjera

 - kopiju vozačke dozvole B kategorije (nije uslov)  

 - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon prijema

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima i biografijom mogu se dostaviti na mejl:

kadrovska.sluzbaŽbosnamontaza.com lično ili putem pošte na adresu "Bosnamontaža" a.d. Prijedor Rudnička bb, 79101 Prijedor.

 Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232-680 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Rok za prijavljivanje kandidata je od dana objavljivanja do popune.

****************

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

RUDNIČKA 13

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za popunu sljedećeg radnog mjesta

1. Pedagog - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa iskustvom - položen stručni ispit.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, 

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova koja podrazumijeva:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a ona podrazumijeva:

a) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

b) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Kandidati koji imaju završen drugi ciklus studija obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz tražene oblasti.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs". Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama škole dana,  19.3.2018. godine (ponedjeljak), u 12 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

**************

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

PETROVO - PRIJEDOR

Tel/faks: 052/370-024

Na osnovu člana 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) i člana 24. Statuta Javne ustanove Osnovne škole "Branko Radičević" Petrovo - Prijedor, a u vezi sa članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole donosi

ODLUKA

o poništenju konkursa

Član 1.

Poništava se konkurs JU Osnovne škole "Branko Radičević" Petrovo - Prijedor objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 21.2.2018. godine, za radna mjesta:

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), 12 časova sedmično, pripravnik,

2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najmanje godinu dana radnog iskustva, do 31.8.2018. godine

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica