ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

09.03.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

**********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА МАЈА"

ПЕТРА КОЧИЋА 23 А

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем дипломираног васпитача предшколске дјеце у радни однос на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа .........................................1 извршилац

 Општи услови су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак,

5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи.

 Посебни услови су:

1. завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

2. постојање психичке и физичке способности за рад са дјецом.

• Потребна документација

Уз пријаву потписану од стране кандидата и краћу биографију, кандидат је дужан да достави:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

Увјерење о општој здравственој способности (које не може бити старије од 6  мјесеци), накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

• Рок за подношење пријава

Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом, Комисија за избор обавиће интервју. О времену и мјесту провођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената које се неће враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу вртића са назнаком "пријава на конкурс".

**********                                                                                                                                                                             

ЈУ "СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР" У ПРИЈЕДОРУ

Николе Пашића 4

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Стручни сарадник - психолог школе: 1 извршилац /са искуством и положеним стручним испитом /пуна норма, на неодређено радно вријеме.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба и да испуњавају потребне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилником о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи

На основу члана 28. став 1. Закона о раду, те члана 75. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању, те члана 7. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи, општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радну однос у средњој школи, а она подразумијева:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеним првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којим је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, 

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке: врсту посла, дужину оствареног радног стажа и степен стручне спреме,

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.      Увјерење општинског/градског  органа  управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

 Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу  адресу школе, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста  НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, дужни су приступити интервјуу и тестирању који ће се обавити дана, 20.3.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ "Средњошколски центар Приједор", у Приједору. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

**************

"БОСНАМОНТАЖА" АД ПРИЈЕДОР

РУДНИЧКА ББ

79101 ПРИЈЕДОР     

 КОНКУРС

за сљедећа радна мјеста:

1. Машински техничар __________________________2  извршиоца

Општи услови:

- да имају општу здравствену способност

- да се против кандидата не води кривични поступак

Посебни услови:

 - диплома средње стручне спреме машинског смјера

 - копију возачке дозволе Б категорије (није услов)  

 - увјерење о здравственој способности кандидати ће доставити након пријема

Пријаве на конкурс заједно са доказима и биографијом могу се доставити на мејл:

кадровска.слузбаЖбоснамонтаза.цом лично или путем поште на адресу "Боснамонтажа" а.д. Приједор Рудничка бб, 79101 Приједор.

 Све потребне информације могу се добити путем телефона 052/232-680 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Рок за пријављивање кандидата је од дана објављивања до попуне.

****************

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

РУДНИЧКА 13

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну сљедећег радног мјеста

1. Педагог - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са искуством - положен стручни испит.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бири старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, 

- да има љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова која подразумијева:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или увјерење о стеченом академском звању (уколико није издата диплома) – не старије од годину дана,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

као и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи а она подразумијева:

а) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

б) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, а уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Кандидати који имају завршен други циклус студија обавезно морају имати завршен први циклус студија из тражене области.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Напомена: Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс". Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу који ће бити обављен у просторијама школе дана,  19.3.2018. године (понедјељак), у 12 часова, те из тих разлога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину одржавања истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

**************

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

ПЕТРОВО - ПРИЈЕДОР

Тел/факс: 052/370-024

На основу члана 139. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) и члана 24. Статута Јавне установе Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово - Приједор, а у вези са чланом 113. Закона о основном васпитању и образовању, директор школе доноси

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

Члан 1.

Поништава се конкурс ЈУ Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово - Приједор објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 21.2.2018. године, за радна мјеста:

1. Наставник математике - 1 извршилац, на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског боловања), 12 часова седмично, приправник,

2. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме, најмање годину дана радног искуства, до 31.8.2018. године

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица