JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06. 02. 2017. godine

08.12.2017 00:01 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 06.02. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU SŠC "ĐURO RADMANOVIĆ"

Dositeja Obradovića 4, Novi Grad;

Tel: 052/752-125; Tel/faks: 052/751-230;

E-mail:msig@teol.net

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Na neodređeno vrijeme:

1.1. Profesor matematike, 1 izvršilac, norma časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu , kao i uslove iz člana 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, čl. 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS - BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama;

b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

d) uvjerenje o radnom stažu izdatu od strane ranijih poslodavaca, a koje, pored ostalih podataka, sadrži i podatke na kojim poslovima je kandidat radio;

đ) ovjerena fotokopija radne knjižice i

e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana, 21.12.2017. godine (četvrtak), u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu škole. Na koverti obavezno naznačiti Prijava na konkurs (navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

****************

                                                                                                                  

MASTERWOOD DOO

Kozarac bb,

79202 Kozarac, Prijedor

ili na e-mail adresu: masterwoodid@yahoo.com     

JAVNI KONKURS

1. Računovođa (m/ž)                                      1 izvršilac

Opis posla: samostalno vođenje poslovnih knjiga, finansijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, praćenje zakona i propisa vezanih za računovodstvo i poreze, priprema podataka za izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih knjigovodstvenih izveštaja i ostali knjigovodstveni poslovi.

Uslovi:

- SSS/VSŠ/VSS ekonomskog smjera, poznavanje domaćih i međunarodnih zakonskih propisa o finansijsko-knjigovodstvenom poslovanju, tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost, dobra lična organizovanost i komunikativnost.

Masternjood  d.o.o.  nudi dobre uslove rada, podsticajnu radnu atmosferu i  stimulativno nagrađivanje. Probni rad traje 3 mjeseca. Kandidati koji ispune očekivanja biće primljeni u stalni radni odnos.

Ako ispunjavate tražene uslove i želite dati svoj lični doprinos dobrim poslovnim rezultatima i vedroj radnoj atmosferi pošaljite Vašu biografiju, kopiju diplome, fotografiju, kontakt telefon ili e-mail na adresu firme.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.                             

**************

  JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

  DONjI DUBOVIK

  BRAĆE MANDIĆ 4

  79227 KRUPA NA UNI

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

I - Upražnjena radna mjesta na određeno radno vrijeme do kraja školske

      2017/18. godine  su:

- Nastavnik za nastavni predmet ruski jezik - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom   8 časova

- Nastavnik za nastavni predmet fizika - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom          6 časova                                          

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Da je državljanin RS i BiH, da je punoljetan, da je radno sposoban i da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

    Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,

- Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

- Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Intervju za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 20. decembra 2017. godine, sa početkom rada u 12 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ako se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraćemo da je odustao od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, uz napomenu da je Ustavni sud utvrdio, između ostalog, da član 9. stav 1. tačka 4. i član 16. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi nisu u saglasnosti sa Ustavom, te se isti ne primjenjuju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, a te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;       

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela, Škola će zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na konkurs"– Komisiji za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, slati na adresu škole.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica