JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06. 02. 2017. године

08.12.2017 00:01 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.02. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ СШЦ "ЂУРО РАДМАНОВИЋ"

Доситеја Обрадовића 4, Нови Град;

Тел: 052/752-125; Тел/факс: 052/751-230;

Е-mail:msig@teol.net

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. На неодређено вријеме:

1.1. Професор математике, 1 извршилац, норма часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 76. Закона о средњем образовању и васпитању, чл. 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

б) овјерену фотокопију радне књижице;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

д) увјерење о радном стажу издату од стране ранијих послодаваца, а које, поред осталих података, садржи и податке на којим пословима је кандидат радио;

ђ) овјерена фотокопија радне књижице и

е) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 21.12.2017. године (четвртак), у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише) , а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

****************

                                                                                                                  

MASTERWOOD ДОО

Козарац бб,

79202 Козарац, Приједор

или на е-mail адресу: masterwoodid@yahoo.com     

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Рачуновођа (м/ж)                                      1 извршилац

Опис посла: самостално вођење пословних књига, финансијско књиговодство, робно-материјално књиговодство, погонско књиговодство, праћење закона и прописа везаних за рачуноводство и порезе, припрема података за израду мјесечних, кварталних и годишњих књиговодствених извештаја и остали књиговодствени послови.

Услови:

- ССС/ВСШ/ВСС економског смјера, познавање домаћих и међународних законских прописа о финансијско-књиговодственом пословању, тачност, ажурност, систематичност и одговорност, добра лична организованост и комуникативност.

Мастерњоод  д.о.о.  нуди добре услове рада, подстицајну радну атмосферу и  стимулативно награђивање. Пробни рад траје 3 мјесеца. Кандидати који испуне очекивања биће примљени у стални радни однос.

Ако испуњавате тражене услове и желите дати свој лични допринос добрим пословним резултатима и ведрој радној атмосфери пошаљите Вашу биографију, копију дипломе, фотографију, контакт телефон или е-mail на адресу фирме.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.                             

**************

  ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

  ДОЊИ ДУБОВИК

  БРАЋЕ МАНДИЋ 4

  79227 КРУПА НА УНИ

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

I - Упражњена радна мјеста на одређено радно вријеме до краја школске

      2017/18. године  су:

- Наставник за наставни предмет руски језик - са искуством и положеним стручним испитом   8 часова

- Наставник за наставни предмет физика - са искуством и положеним стручним испитом          6 часова                                          

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

Да је држављанин РС и БиХ, да је пунољетан, да је радно способан и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

    Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно вишу или високу стручну спрему,

- Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, која подразумијева:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању члан 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Интервју за све кандидате који испуњавају услове конкурса, одржаће се 20. децембра 2017. године, са почетком рада у 12 часова у просторијама матичне школе у Доњем Дубовику.

Кандидате нећемо посебно позивати на интервју, а ако се кандидат не појави на интервјуу, сматраћемо да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, уз напомену да је Уставни суд утврдио, између осталог, да члан 9. став 1. тачка 4. и члан 16. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи нису у сагласности са Уставом, те се исти не примјењују.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, а те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;       

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела, Школа ће затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: "Пријава на конкурс"– Комисији за избор са назнаком за које радно мјесто се конкурише, слати на адресу школе.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица