JУ ЗЗЗ РС - Филијала Модрича: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01. 11. 2017. године

03.11.2017 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

                                       

ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРОД

СВЕТОГ САВЕ 98

74 450 БРОД

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1.       Специјалиста педијатрије

-        један извршилац

Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и то:

- да је држављанин РС, односно БиХ, или Републике Србије

- завршен медицински факултет

- завршена специјализација из педијатрије

- једна година радног искуства након положеног специјалистичког испита

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију о испуњавању услова:

1.       Извод из матичне књиге рођених

2.       Увјерење о држављанству

3.       Диплому о завршеном медицинском факултету

4.       Диплому о завршеној специјализацији

5.       Лиценцу о обављању професионалне дјелатности

6.       Увјерење о радном искуству

7.       Кратку биографију

Са кандидатима који испуњавају услове из огласа биће обављен интервју.

О обављању интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени путем телефона који доставе у пријави.

Кандидати који не приступе интервјуу губе право даљег учешћа у огласној процедури.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу предузећа са назнаком: Пријава на јавни оглас за пријем у радни однос.

**************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ОДЛУКА

о измјени конкурса

I

Мијења се дио расписаног јавног конкурса број, 371/17 од 23.10.2017. године објављен у дневном листу "Гласу Српске" дана сриједа, 25.10.2017., и то у дијелу који се односи на тачку 1 која гласи:

Наставник - Професор географије – 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2018, 14 часова са искуством (положен стручни испит), мијења се и гласи:

Наставник - Професора географије, 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 15.11.2018. (годину дана) - 14 часова – приправник.

Све пријаве пристигле на конкурс узеће се у разматрање.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Разлог за измјену конкурса су техничке грешке.

IV

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске.

******************

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

КОНКУРС

за пријем наставника

I - На одређено вријеме, до повратка раднице са боловања а најкасније до 31.8.2018. године, потребан професор биологије са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, за сљедеће наставне предмете:

1.       Биологија (2 часа) и хигијена (2 часа).........................4 часа седмично (1 извршилац),

Услови

Општи услови:

1. Да је држављанин РС и БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али имају једну годину радног искуства у струци.

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (ако се ради о кандидату из категорије борца).

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 13.11.2017. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

************************

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник/професор разредне наставе, један извршилац - приправник, на одређено вријеме, до повратка радника с породиљског одсуства, пуна норма;

 

Услови конкурса

I Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа 

II Посебни услови:

Чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 13.11.2017. године, у 11 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју, а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

1. Наставник руског језика ...........1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2018. године – 4 часа редовне наставе;

2. Наставник демократије и људских права.....1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 1 час редовног рада;

3. Педагог ...............1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до повратка в. д. директора са функције – 85% радног времена;

4. Библиотекар ............ 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 45% радног времена

Кандидати морају да испуњавају сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем не старијем од 6 мјесеци које прилаже изабрани кандидат након извршеног избора а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем које се доказује Увјерењем о неосуђиваности а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовној установи

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 14.11.2017. год. (уторак), у 11.30 часова у просторијама школе обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу школе.

*************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Библиотекар ------------------------------------------------------------- 1 извршилац, са непуним радним временом (50% радног времена), на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радог односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да поред општих услова испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Послове библиотекара у основној школи може да обавља:

1) лице које има високу стручну спрему библиотекарског смјера,

2) лице које има вишу стручну спрему библиотекарског смјера,

3) професор или наставник српског језика и књижевности који посједује увјерење о положеном стручном испиту за обављање библиотечке дјелатности,

4) професор или наставник неког другог језика и књижевности који се учи у школама РС који посједује увјерење о положеном стручном испиту за обављање библиотечке дјелатности.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан доставити:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење о држављанству,

5) извод из матичне књиге рођених,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за вријеме проведено на раду у истој стручној спреми траженој конкурсом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

     Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 10.11.2017. године, у 12 часова у просторијама школе.

     Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидат не приступи законском интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

     Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

     Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу школе.

***********

ЗУ АПОТЕКА "ПЕТКОВИЋ" ШАМАЦ

МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 4

76 230 ШАМАЦ

ОГЛАС

за пријем у радни однос

1. Фармацеутски техничар - 1 извршилац са радним искуством 12 мјесеци.

За све информације звати на телефон 065 755 186.

**********

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос с искуством

1. Професор за предмет демократија и људска права, 10 часова, на одређено радно вријеме, до краја школске 2017/18 године,

2. Професор за грађевинску групу предмета, пуна норма, до повратка раднице са боловања.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме и профила траженог конкурсом издато од стране послодавца код којег је кандидат био запослен у траженом звању,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште) и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 13.11.2017. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

**************

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

- Технички секретар  извршилаца 1

1. Опис послова радног мјеста

Технички секретар

- прима пошту за управу суда и уз надзор секретара суда врши распоред поште,

- рукује телефонском секретарском гарнитуром и успоставља телефонске везе за предсједника, секретара суда, судије и остале раднике суда,

- води посебну евиденцију у вези са пријемом код предсједника суда,

- брине се о набавци канцеларијског материјала за потребе предсједника и секретара суда,

- води матичну књигу запослених и евиденцију издатих здравствених књижица, боловања, одсутности с посла, коришћења годишњих одмора и друге неопходне персоналне евиденције,

- стара се о уредности и потпуности садржаја персоналних досијеа и о евиденцији персоналних промјена,

- у складу са Законом води евиденцију из области рада,

- припрема садржај текста увјерења на основу званичне евиденције из области радних односа под надзором секретара суда,

- припрема нацрте рјешења о коришћењу годишњих одмора и рјешења о одсутности службеника са рада по било ком основу под надзором секретара суда,

- води евиденцију о оцјењивању рада радника и евиденцију изречених дисциплинских казни,

- саставља разне статистичке извјештаје из области радних односа,

- обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

Послови спадају у основну дјелатност, група административно-технички послови.

Број извршилаца:         један (1)

Начин пријема: путем огласа, уз пробни рад у складу са Законом.

Општи услови:

• да је држављанин БиХ или РС

• да је старији од 18 година

• да има општу здравствену способност

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима

• да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

• завршена средња управна, економска или друга четворогодишња средња школа

• познавање рада на рачунару

• положен стручни испит за рад у органима управе

• 1 година радног искуства на истим или сличним пословима

• пожељно познавање енглеског језика

За кандидата који буде примљен у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова: диплому о завршеној школи, увјерење о познавању рада на рачунару (потврду о завршеном степену курса за компјутере), доказ о положеном стручном испиту, потврду о познавању енглеског језика (уколико у пријави означи да познаје исти) као и доказ о радном искуству.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа, увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног огласа Комисија за пријем у радни однос дактилографа писмено ће позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (у брзини куцања, познавању Windows XP оперативног система, као и Office апликација - Word, Excel и Outlook), као и усмени интервју који ће се обавити након тестирања.

Јавни оглас биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног огласа неће бити предмет разматрања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица