ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6. 09. 2017. године

08.09.2017 00:04 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 6.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

"ИЛIЏАПУТЕВИ" ДОО И. ИЛIXА

Ул. Равногорска бб

71123 ИСТОЧНО САРАЈЕВО

На основу указане потребе расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

1. Дипломирани инжењер грађевине – 1 извршилац,

2. Електричар на одржавању – 1 извршилац,

3. Зидар – 1 извршилац,

4. НК радник – 3 извршиоца.

Општи и посебни услови за пријем радника

Поред општих услова предвиђених Законом о раду РС кандидати треба да испуњавају сљедеће услове за заснивање радног односа и то:

За радно мјесто под редним бројем  1.

Дипломирани инжењер грађевине, ВСС, смјер нискоградња или конструктивни, положен стручни испит.

За радно мјесто под редним бројем  2.

Диплома средње стручне спреме (КВ, ВКВ, ССС) електро смјера, радно искуство минимум 5 година.

За радно мјесто под редним бројем  3.

Диплома средње стручне спреме (КВ, ВКВ, ССС) грађевинског смјера.

За радно мјесто под редним бројем  4.

Завршена основна школа.

Радни однос се заснива на одређено уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме.

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве могу лично или путем поште доставити на адресу "ИЛIЏАПУТЕВИ"  д.о.о.  И. Илиџа,  Ул. Равногорска бб, 71123 Источно Сарајево или на е-mail  адресу  i,putevi@gmail.com

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" РОГАТИЦА

Преображенска бб.                                                     

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник биологије, 1 извршилац за 4 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 29.12.2017. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник музичке културе, 1 извршилац за 5 часова седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 29.12.2017. године, са радним искуством и положеним стручним испитом и

3. Наставник разредне наставе – за водитеља у продуженом боравку ученика, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема а најдуже до завршетка наставног процеса у школској 2017/2018. години, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или 

копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може

бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој  евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 18.9.2017. године, у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс".

*********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ТРНОВО  

                                                                       

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се тачка 1. конкурса који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана, 16.8.2017. године, за попуну упражњеног радног мјеста:

Наставник разредне наставе у ПО Кијево – пуна норма, на неодређено вријеме, 1 година радног искуства у струци и положен стручни испит  .................... 1 извршилац.

*****

ЈУ СШЦ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ЧАЈНИЧЕ

КОНКУРС

1. Физика – 11 часова седмично, без искуства, приправник, година дана,

2. Дендрологија с фитоценологијом о 3 часа седмично, са искуством, до 30.6.2018. године,

3. Ловство о 2 часа седмично, са искуством, до 30.6.2018. године,

4. Пословна комуникација – 2 часа седмично, са искуством, до повратка радника са породиљског одсуства

5. Социологија – 2 часа седмично, без искуства о приправник, до повратка радника са породиљског одсуства,

6. Филозофија – 5 часова, са искуством, до повратка радника са породиљског одсуства,

7. Демократија и људска права – 4 часа седмично, без искуства о приправник, до повратка радника са породиљског одсуства,

8. Филозофија и социологија – 2 часа седмично, без искуства – приправник,  до повратка радника са породиљског боловања.

Уз пријаву  потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радна мјеста за која се тражи искуство,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (увјерење треба да садржи сљедеће податке: врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Тестирање  и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 19.9.2017. године у просторијама школе у 9 часова за предмет физика, у 10 часова за предмете социологија, пословна комуникација, демократија и људска права, филозофија и филозофија и социологија и у 11 часова за предмете ловство и дендрологија са фитоценологијом.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе.

**************

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ" ВИШЕГРАД

Ул. Краља Петра И број 16.

73240 Вишеград

 

КОНКУРС

за пријем радника

На одређено вријеме

1. Професор француског језика

 у кулинарству                                  1 извршилац на два (2) часа

2. Професор права                           1 извршилац на четири (4) часа до повратка радника

                                                                     са породиљског одсуства

     Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим  услова прописаних Законом о раду – ("Службени гласник РС" број: 1/2016), испуњавају и сљедеће услове:

- Има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15), и средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15)

- Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- Није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. кратку биографију

2. увјерење о држављанству

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца

10. потврда о радном искуству у струци

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 102/14 и  42/16 ).

Увјерење о неосуђиваности о затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју и тестирање обавиће се  дана, 18.9.2017. године, у 8 сати са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

                             **************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО

МЛАДИЧКА БР 3

71 213 ИСТОЧНА ИЛИЏА

 КОНКУРС

1. Наставник математике, 12 часова - 1 извршилац,  приправник на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а надуже до 31.7.2018. године.

2. Наставник физике, 12 часова - 1 извршилац, приправник на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.7.2018. године.

3. Наставник разредне наставе, пуна норма – 1 извршилац са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме до 30.6.2018. године.

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

         а) да је држављанин РС и БиХ,

         б) да је пунољетан,

         в) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по  пријему у радни однос)

         г) да није осуђиван правоснажном пресудом (увјерење тражи школа по пријему у радни однос)

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

   ђ) да има одговарајући ниво образовања о завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Г) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а) документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци); 

   б) документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у  области траженој конкурсом или еквивалент,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад. (за радно мјесто под 3.)

7. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца од чега минимално једна (1) година у струци, коју издаје васпитно-образовна установа, (за радно мјесто под 3.)

- Увјерење о радном стажу треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,  за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији.

- За кандидате који се пријављују на конкурс, рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената која се послије не враћају.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број 102/14 и 45/16) и Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који  доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе, обавиће се интервју 19.9.2017. године са почетком у 10 сати.

Кандидати, који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на интервју.  Ако се не појаве на заказаном интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања, а разматраће се пријаве које стигну најкасније 18.9.2017. године до 15 сати.

Примљени кандидати почињу са радом завршетком конкурсне процедуре.

Потребна документа са назнаком "пријава на конкурс, не отварати" - слати искључиво путем поште  на адресу школе.

                                                                              

***********

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем радника на неодређено вријеме

          Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто - библиотекар на ОЈ Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, дипломирани библиотекар, положен стручни испит);

- једна година радног искуства;

- познавање рада на рачунару;

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених,

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци,

3. овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету,

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере,

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерену копију дипломе,

7. доказ о положеном стручном испиту

8. доказ о радном искуству,

9. доказ  о познавању рада на рачунару

Након провођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

**********

ЈУ ОШ "МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ"

ХАН ПИЈЕСАК

  ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

          Поништава се Јавни конкурс објављен дана, 23.8.2017. године, у дневним новинама "Глас Српске", за пријем радника у радни однос, професора разредне наставе за рад у продуженом боравку - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на пуно радно вријеме до 30.6.2018. године.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица