ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31. 01. 2018. године

02.02.2018 01:38 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 31.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 - СКУПШТИНА  -

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног мјеста директора

ЈУ Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево

 

I - Опис послова

Директор Установе, сходно закону, обавља сљедеће послове:

- заступа и представља Установу,

- одговоран је за законитост рада Установе,

- предлаже основе пословне политике,

- предлаже програм рада, финансијски план и предузима мјере за њихово спровођење,

- предлаже акта која доноси Управни одбор,

- организује и руководи процесом рада,

- води пословање Установе,

- самостално доноси одлуке (одлуку о заснивању радног односа радника, о престанку радног односа, о прерасподјели радног времена и др.),

- потписује колективни уговор,

- именује и разрјешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима,

- одлучује о распоређивању радника на одређене послове и радне задатке,

- извјештава о резултатима рада и пословања у складу са Статутом и законом. Врши и друге послове предвиђене Статутом, а нарочито:

- учествује у раду Управног одбора и даје мишљење и приједлоге самостално или који се од њега затраже,

- дужан је да обустави од извршења незаконите одлуке, одлуке које су у супротности са општим актима, као и одлуке којима се наноси штета у Установи и да их поново стави на дневни ред органа који је донио одлуку, а да након тога, уколико те одлуке не буду укинуте од стране тог органа, о томе обавијести оснивача у складу са Законом,

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на раду и у вези са радом,

- обавља и друге послове који спадају у његову надлежност у складу са Уставом, законом и општим актима Установе.

II - Мандат

Директор се именује на период од четири (4) године, уз претходну сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

 III - Општи услови за кандидате:

1. да су држављани Републике Српске или БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској, у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног мјеста,

4. да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.

5. да нису осуђивани за кривично дјело или прекршај који их чине неподобним за обављање дужности у наведеном органу,

6.  да се против њих не води кривични поступак.

IV - Посебни услови за кандидате

Директор Установе именује се из реда стручних радника. Стручни радници су лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно имају стручну спрему стечену према закону који регулише високо образовање одговарајућег усмјерења.

    Стручни радници су радници сљедећих занимања:

- дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, менаџер социјалне политике и социјалне заштите, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог и дипломирани дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор).

- осим лица са списка стручних радника за директора може бити именован и дипломирани економиста.

 Лице које се именује за директора мора да има:

- најмање 5 (пет) година радног искуства у струци и

- положен стручни испит за рад у органима управе.

 V - Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

  Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VI - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- биографију о кретању у служби,

- овјерену копију дипломе,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију личне карте,

- доказ о радном искуству,

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе,

- увјерење да се не води кривични поступак,

 - потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подт. 3. и 4. тачке III конкурса,

-  доказ да није осуђиван за кривично дјело. 

-  потписану и од надлежног органа овјерену изјаву која се односи на тачку V конкурса.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве подносилаца са којима Комисија за избор не ступи у контакт у одређеном року, а након рока за подношење пријава, неће бити узете у разматрање у даљем процесу именовања.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесене документе, те из тог разлога документа приложена уз пријаве на конкурс неће бити враћана кандидатима.

VII - Рок за подношење пријаве

 Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општина Источно Ново Сарајево, Стефана Немање бр. 2, Комисија за избор директора  ЈУ Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево.

VIII - Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске" и на њеб страници општине.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

***********************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб Чајниче,

тел-факс 058/315-156;

тел 058/310-020; 058/310-021;                             

е-mail os190@skole.org

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор техничког образовања, 8 часова Централна школа на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 Радник ступа на  рад даном потписивања уговора  о раду на одређено радно вријеме.

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                   

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члан 3. тачка п). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан  за радно мјесто  на које конкуришу.

  

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извода из МК рођених или  личне карте;

4. Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са

ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

      1. За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који

садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

       2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица - документ у форми

увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми затраженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

       3. За  дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла

Интервју са  кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 13.2.2018. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Игумана Василија бб,  73280 Чајниче, препоручено или директно у школу.

*************

ЈУ ОШ "СРБИЈА" 

ПАЛЕ, Добровољних давалаца крви бр. 22,

71420 Пале, Директор: 057/222-200; Секретар: 057/225-170;

Факс: 057/225-161; е-mail:ossbija.pale@gmail.com

  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе – 2 извршиоца, пуна радна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства.

У радни однос примају се лица са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит за рад у васпитно образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 12.2.2018. године у 10.30 часова у просторијама ЈУ ОШ "Србија" на Палама.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

********

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ" ВИШЕГРАД

www.ssvisegrad.com

E-mail: ss74@skolers.org

 тел.+387(0)58630250, факс 630-481,

секретар 630-470, рачуноводство 630-480 

Ул. Краља Петра И бр.16.

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

 

На одређено вријеме

1. Професор математике, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 18 часова – до повратка раднице са породиљског одсуства,

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим  услова прописаних Законом о раду – ("Службени гласник РС", број: 1/2016), испуњавају и сљедеће услове:

• Има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", број: 34/15 и 83/15), и средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

• Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

• Није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• Да има положен стручни испит за рад у настави,

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. кратку биографију;

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10. потврда о радном стажу/ искуству  у струци, издато од стране ранијег послодавца

код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

11. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102/14 и 42/16,).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против, достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју и тестирање ће се обавити 12.2.2018. године у 7.30 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Напомена: Фонд часова, наведен у конкурсу, биће умањен у новој школској години, због смањења броја одјељења у школи.

Уколико се на конкурс не пријави лице које испуњава услове конкурса у разматрање ће се узети пријаве кандидата који испуњавају основни услов у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15), и средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријаве слати на адресу: ЈУ Средњошколски "Иво Андрић" Вишеград, улица Краља Петра И број 16, 73240 Вишеград, са назнаком "За конкурс".

         *********************                                                                                                                                                                                                                      

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

 КОНКУРС

       

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Машинство.....1 извршилац

2. За избор у звање  вишег асистента за ужу научну област Машинство.....1 извршилац

3. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика...........................................................................................1 извршилац

Вука  Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање вишег асистента  за ужу научну област Електроенергетика...1 извршилац

        

Вука  Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Правни факултет Пале

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право.........................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

1. За  избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хемијске технологије............................................................................................1 извршилац

Каракај бб, 75 400 Зворник

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

КАТЕДРА ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И СИСТЕМЕ

1. За избор у звање асистента за ужу научну област Рачунарске науке....1 извршилац

КАТЕДРА ЗА ФИЗИКУ

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Физика кондензоване материје.........................................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Ратарство...........1 извршилац                

Вука  Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Кандидати морају да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду посебне услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***************

                                                                          

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ                                                                      

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем радника

I

Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто:

1. Чувар-ложач-портир на ОЈ Медицински факултет Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1;

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

Посебни услови за радно мјесто чувар-ложач-портир:

- III степен стручне спреме, КВ;

-  једна година радног искуства;

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерену копију дипломе или свједочанства о завршеној стручној спреми;

7. доказ о радном искуству;

Након провођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је  дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

III

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву - Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме са назнаком радног мјеста и организационе јединице".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

****************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ                                                                      

расписује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Конкурс за пријем радника на неодређено вријеме објављен у дневном листу "Глас Српске",  дана 17.1.2018. године, поништава се у дијелу који се односи на пријем радника на радно мјесто кућни мајстор на Медицинском факултету Фоча на позицији означеној под редним бројем 1.

*********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

РОГАТИЦА

Преображењска бб.                                           

Имејл-адреса: os182@skolers.org

тел/факс: 058 415-261

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник физике, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме од дана

пријема до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник хемије, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме од дана

пријема до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник руског језика, 1 извршилац за 6 часа седмично, на одређено

вријеме од дана пријема до 9.5.2018. године, односно повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник биологије, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме од

дана пријема до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом и

5. Наставник физике, 1 извршилац пуна норма, на одређено вријеме од дана пријема

до повратка одсутног радника, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) и чланом 3. тачка м), о), ђ) и њ) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 12.2.2018. године, у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица