ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

31.08.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

ОПШТИНА РУДО

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Рудо

 

I - Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, у трајању од једне године, и то:

1. Приправника за завршеним факултетом физичког васпитања и спорта и стручним називом професор физичке културе..................................................................1 извршилац

II - Општи услови за пријем приправника

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи.

III - Посебни услови за пријем

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати I

IИ - 1. ВСС професор физичке културе - VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS бодова, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме, односно звању и да је дијете погинулог борца ВРС.

IV - Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно БиХ, не старије од 6 мјесеци,

3. Увјерење да кандидат није осуђиван издаје МУП по мјесту рођења, не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем),

4. Потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву у писаној форми:

а) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи.

5. Овјерену фотокопију личне карте или пасоша,

6. Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија,

7. Увјерење бироа за запошљавање да се води и од када на евиденцији незапослених, са стручном спремом, односно звањем које се тражи конкурсом,

8. Овјерену фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној школи и подацима о запослењу),

9. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете),

10. Увјерење о општој здравственој способности - достављају изабрани кандидати по окончању конкурсне процедуре.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка за пријем приправника обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

V - Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, општина Рудо - Комисија за спровођење поступака за пријем приправника, ул.Ђенерала Д. Д. Михаиловића 41, Рудо.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Слађана Пушоњић, шеф Одсјека за општу управу и друштвене дјелатности, контакт телефон: 058/711-164.

VI - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на Телевизији Рудо. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници општине Рудо.

*********

ТХ ТЕХНИЧКИ БИРО ДОО

Касиндолског батаљона 26

71213 ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

ОГЛАС

ЈХ Технички биро Источна Илиџа врши пријем приправника дјеце погинулих бораца у радни однос на сљедећу позицију: технички цртач - 4 извршиоца.

Услови:

- VII степен - дипл. грађ. инг. или дипл. архитекта

Предност имају кандидати са завршеним државним факултетом.

Мјесто рада: Источна Илиџа

Пријаве и додатна питања на телефон бр. 065/860-382 у периоду од 10 до 16 часова.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

Потребно радно искуство: Није услов

Начин пријаве на оглас:

на контакт и-мејл за пријаве

на контакт телефон

Контакт телефон: 065/860-382

Контакт и-мејл: е.foerster@weber-betonwerk.de

******

ЈУ ОШ “МОКРО”

МОКРО

ПОНИШТАВА ДИО КОНКУРСА

Објављеног у “Гласу Српске” 22.8.2018. године у дијелу који се односи на радно мјесто

 

- професор разредне наставе у ПО “Вучија Лука”, због гашења једног од подручних одјељења школе и прерасподјеле постојећег кадра.

**********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

ЊЕГОШЕВА БР. 7, Пале

Телефон (57) 223-001

Факс: 223-118

 објављује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто под редним бројем 3. и 4. који је објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана 8.8.2018. године.

Конкурс се поништава из разлога јер није био расписан у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18).

******

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

 расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1.       Професор физике, 1 извршилац, 10 часова на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом;

2.       Професор практичне наставе за занимање кувар, 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

3.       Професор француског језика у кулинарству, 1 извршилац, 6 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом;

4.       Професор куварства, 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

•        Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2.  увјерење о држављанству;

3.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању с остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

•        Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16).

•        Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

•        Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

•        Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

•        Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање  кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 11.9.2018. године, у 10 часова, а интервју у 11 часова у просторијама школе.

•        Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7 71420 Пале

Са назнаком “за конкурс”

**************

                                                                                                   

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

КОНКУРС

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње

1.       За избор у звање асистента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство....................................1 извршилац

Војводе Степе Степановића б.б., 89 101 Требиње

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77.; 78.; и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Уз опште услове, предвиђене Законом о високом образовању, кандидати који се пријаве на конкурс треба да испуњавају и посебне услове - да имају:

- завршену АЛУ или ФЛУ - први циклус студија 240 ECTS - смјер Сликање,

 - кандидати који се пријаве на конкурс, приликом предаје докумената, треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из области за коју конкуришу.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

          ***************

ЈУ ОШ “СОКОЛАЦ”

СОКОЛАЦ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник информатике, непуна норма - 6 часова редовне наставе седмично, на одређено вријеме - до краја процеса наставе у школској 2018/2019. години, један извршилац с искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник техничког образовања, непуна норма - 5 часова редовне наставе седмично, на одређено вријеме - до краја процеса наставе у школској 2018/2019. години, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом;

   

Општи услови:

1.       Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2.       Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3.       Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18);

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.       Увјерење о положеном стручном испиту;

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита;

5.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа. (Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању);

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Конкурсна комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

***********

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТ” АД

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

расписује

ОГЛАС

За пријем радника у радни однос

I За пријем радника у радни однос на неодређено вријеме и приправника

1.       Дипломирани инжењер грађевинарства                               1 извршилац

2.       Дипломирани инжењер грађевинарства - приправник                 1 извршилац

3.       Дипломирани инжењер рударства - приправник                1 извршилац

4.       Дипломирани инжењер машинства                                      1 извршилац

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду Републике Српске, кандидати  треба да испуњавају сљедеће услове за заснивање радног односа и то:

За радно мјесто под редним бројем 1.:

Дипломирани инжењер грађевинарства, седми степен стручне спреме, смјер конструктивни,

Положен стручни испит.

Постоји могућност рјешавања стамбеног питања.

За радно мјесто под редним бројем 2.:

Дипломирани инжењер грађевинарства, седми степен стручне спреме, приправник.

За радно мјесто под редним бројем 3.:

Дипломирани инжењер рударства, седми степен стручне спреме, приправник.

За радно мјесто под редним бројем 4.:

Дипломирани инжењер машинства, седми степен стручне спреме, положен стручни испит

II За пријем радника у радни однос за Програму обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години

1.       Руковалац бетонске базе  (бетонара)                          1 извршилац

2.       Руковалац пумпе за бетон                                           1 извршилац

3.       Руковалац машине за производњу бетонских цијеви          1 извршилац

4.       Возач демпера                                                    2 извршиоца

5.       Руковалац дробиличног постројења                           2 извршиоца

6.       Руковалац грађевинском машином                                         2 извршиоца

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду Републике Српске, кандидати  треба да испуњавају сљедеће услове за заснивање радног односа и то:

 Да су пријављени на евиденцију незапослених лица Завода за запошљавање Републике Српске и да имају завршен III  или ИВ степен школске спреме.

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве на оглас слати на адресу:

- ГП “ПУТ” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО

  Славка Леовца бр. 1

  71123 Источно Сарајево

- Е-Маил:  gpput@hotmail.com

**********

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

“НЕВЕН”

ВИШЕГРАД

Тел: 058/620-461

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем једног васпитача на неодређено вријеме

у Јавну установу “Невен”

Расписује се Јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС ради обављања послова васпитача на неодређено вријеме са пуним радним временом, 1 извршилац у ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград.

I

Општи услови:

1.       Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2.       Да је старији од 18. година

3.       Да има општу здравствену способност

4.       Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5.       Да се против њега не води кривични поступак

II

Посебни услови:

1.       Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача

2.       Положен стручни испит

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, који треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1.       Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2.       Извод из матичне књиге рођених

3.       Увјерење да није осуђиван/а (не старије од три мјесеца)

4.       Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5.       Овјерену фотокопију дипломе

6.       Увјерење о положеном стручном испиту

Документа  која буду приложена на јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС - Филијала Источно Сарајево - Биро Вишеград и огласној табли ЈУ “Невен”.

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен”, са назнаком  “Комисија за провођење поступка за пријем радника у ЈУ 'Невен' Вишеград”.

**********

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ВИШЕГРАД

расписује

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

1.       Професор разредне наставе - 1 извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом - на неодређено вријеме;

2.       Професор разредне наставе - 1 извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године;

3.       Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме од дана пријема до 30.6.2019. године;

4.       Професор руског језика - 1 извршилац - без радног искуства (приправник) на одређено вријеме - 12 мјесеци од дана пријема;

5.       Професор енглеског језика - 1 извршилац - без радног искуства (приправник) на одређено вријеме - 12 мјесеци од дана пријема;

6.       Професор географије  - 1 извршилац - без радног искуства (приправник) на одређено вријеме - 12 мјесеци од дана пријема;

7.       Професор физичког васпитања - 1 извршилац - без радног искуства (приправник) на одређено вријеме - 12 мјесеци од дана пријема.

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста 1, 2, 3;

      в) љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психичкој и физичкој способности за рад с ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радна мјеста под бројем 1, 2, 3,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата по већ утврђеним критеријумима.

             Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

             Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић”, Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица