ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.07. 2018. године

27.07.2018 00:24 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ТРНОВО

Трновског батаљона 33

71220 Трново

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник  биологије - 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом ............................................................................1 извршилац

2. Наставник физике - 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом ...............................................................................1 извршилац

3. Наставник демократије - 1 час на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом............................................................................. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104.  и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;  и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 8.8.2018. године у 11 часова. Кандидате нећемо посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ ОШ “Свети Сава” Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                                  

***********

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Ул. Меше Селимовића бр. 1

 расписује

         

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем помоћника директора – постављење на период 5 година

 1.  Помоћник директора за здравствену службу  (ВСС)  -

       1 извршилац – постављење на 5 година    

а) Опис послова радног мјеста

                                                                             

 руководи Службом и одговоран је за организацију здравствене службе, као и за вођење бриге о здравственом стању лица лишених слободе,

 врши систематске прегледе лица лишених слободе по њиховом пријему и отпусту.

 сачињава извјештај о здравственој и радној способности лица лишених слободе,

 врши преглед свих лица пријављених на љекарски преглед,

 врши отварање и затварање боловања, давања поштеда, издавање упутница за болничко лијечење и специјалистичке прегледе ван Завода,

 обавља попуњавање образаца, вођење евиденције о боловањима и упутама за лијечење и прегледе ван Завода,

 стара се о раду амбуланте,

 учествује у раду тима пријемно-отпусног одјељења за предлагање програма поступања са осуђеним лицима,

 израђује требовања лијекова санитетског материјала и других средстава за потребе Здравствене службе,

 обавља административне послове у вези одобравања екстерног лијечења лица лишених слободе, (прибављање одобрења надлежних органа и институција и сл)

 на службени захтјев издаје љекарска увјерења,

 врши надзор над хигијеном просторија у којим бораве и раде лица, а за које је прописана санитарна исправност,

 организује и стара се о  дезинфекције, дезинсекцији и дератизацији просторија Завода

 контролише исправност намирница у кухињи Завода и хигијену просторија,

 мјесечно подноси извјештај директору Завода о хигијенско-епидемиолошкој ситуацију,

б) Кандидати који се пријаве на конкурс треба да испуњавају опште услове  и то:

1. Да је држављанин РС - БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6. Да се против кандидата не води кривични поступак;

7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

в) Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

   

1. Висока стручна спрема – медицински факултет звање доктор медицине;

2. Најмање 1 година радног искуства у струци након стечене ВСС;

3. Положен стручни испит из области здравства и стечена лиценца за обављање здравствене дјелатности;

г) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Диплому о стеченој стручној спреми;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5. Љекарско увјерење о здравственој способности;

6. Потврду о радном искуству;

7. Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од надлежног органа);

8. Увјерење о положеном стручном испиту.

9. Лиценцу за обављање љекарске дјелатности.

Увјерење о некажњавању (документ под бројем 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије ступања у радни однос.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4, 5. и 7.  не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

д) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште на адресу:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА, ИСТОЧНО САРАЈЕВО, улица Меше Селимовића бр. 1, са назнаком “КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СЛУЖБУ”.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју, на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

*************

                                               

HOTEL CLUB APARTHOTEL VUČKO ДОО

Ул. Олимпијска 1

Јахорина

ОГЛАС

Потребни сљедећи радници за рад у Хотелу Club Aparthotel Vučko д.о.о., на Јахорини:

Рецепционери (пожељно радно искуство минимум 1 година)

Техничар рачунарства/електричар (са искуством од 2 године)

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона 060/360-3271, 065/433-432 или послати на мејл адресу: ј.golijanin@aparthptelvucko.com.

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

**********

“ТЕКО МИНИНГ ЛАПИШНИЦА” ДОО

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Булози бб, Источни Стари Град

033/237-902

Nenad.ilic@tekominin.com

lapisnica@tekomining.com

ОГЛАС

Врста дјелатности послодавца:

Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца

Оглас за пријем у радни однос на позицију:

Руковалац механизацијом на површинској експлоатацији

Број извршилаца:

Један

Рад на: неодређено/одређено вријеме:

одређено вријеме (пробни рад) – 2 мјесеца са могућношћу продужња уговора

Мјесто рада/регија:

Источни Стари Град; Сарајевско-романијска регија

Опис радног мјеста: 

- ради на одређеној механизацији / рударско-грађевинској машини према распореду од стране пословође производње или техничког руководиоца;

- прије почетка рада врши контролу исправности уређаја за командовање – кретање лијево и десно, кочење, сигналне уређаје, као и стање нафте, уља и антифриза на рударско-грађевинској машини;

- врши визуелну контролу осталих дијелова уређаја на механизацији/ рударско-грађевинској машини;

- ради на скидању јаловине, чишћењу копа и етажа, пребацивању јаловине и материјала на депонијама и сл. по упутству пословође производње,

- врши утовар отпуцаног материјала у камионе – дампере, као и утовар готових производа у камионе купаца према издатом налогу,

- одбацује отпуцани материјал са етажне равни на уже етаже као и одбацивање јаловине,

- врши ископ камена на копу, ради на пребацивању и равњању депонија и ради на разбијању крупних стијена на п.к. хидрауличним чекићем када ради на багеру,

- врши транспорт отпуцаног материјала до примарног коша,

- по потреби допрема гориво на етаже намјенским возилом,

- по потреби врши замјену гума, ситне поправке, периодичну замјену уља, филтера за уље, ваздух и гориво на машинама,

- врши периодично прање и чишћење механизације / рударско-грађевинских машина, раду мото часова и сл,

- присуствује сервисима и поправкама одређене машине,

- обавезан је да у току рада користи прописана средства личне заштите на раду,

- у зависности од ситуације и хитности посла обавља и друге послове по налогу непосредних руководилаца.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је пунољетан,

- да посједује општу здравствену способност,

- да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривична дјела која их чине неспособним за обављање послова у каменолому,

- да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови:

- завршена средња школа металских занимања или средња саобраћајна школа. 

- средња стручна спрема, IV или III степен или  КВ радник.

- положен испит за руковаоца механизацијом (багер, дампер, булдожер, утоваривач).

- положен возачки испит – “Ц1” категорија.

-  радно искуство на истим или сличним пословима.

Оглас је отворен до 1.8.2018. године.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица